Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris, de heer J. Bastiaans

Afwezig

wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 30 april 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 30 april 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota Contractovername perceel 2 (Mierlo) van bestek 2022-19; maaien bermen en sloten 2023-2025

Vorig jaar heeft de Europese aanbesteding plaatsgevonden mbt het maaien van bermen en sloten in Geldrop (perceel 1) en in Mierlo (perceel 2). De aannemer van perceel 2 (Mierlo) heeft aangegeven te stoppen met zijn bedrijf. Er is geen overnamekandidaat voor het bedrijf gevonden maar een aannemer heeft zich gemeld en wil het huidige contract onder dezelfde voorwaarden overnemen.

Het college besluit, in afwijking van onze inkoopvoorwaarden, in te stemmen met contractovername van perceel 2 (Mierlo) van bestek 2022-19; maaien bermen en sloten 2023-2025. Dit voor de periode tot maart 2025.

3

Verdeling resultaat Bizob 2023

Kennisgeving van het financiële resultaat van Bizob over het jaar 2023. Bizob is een stichting die inkooptrajecten in de regio begeleidt. Wij hebben hiertoe al enkele jaren een contract met Bizob en bij een positief resultaat, wordt dit middels een verdeelsleutel aan de deelnemende gemeenten (zie bijlage) uitgekeerd omdat Bizob geen winstoogmerk heeft. Aan Geldrop-Mierlo wordt een bedrag van € 21.584,65 uitgekeerd.

Het college besluit bijgaande brief over de verdeling van het resultaat van Bizob over het jaar 2023 voor kennisgeving aan te nemen.

4

Adviesnota verruimen openingstijden Hof van Huijbers

Hof van Huijbers vraagt structureel verlenging van de openingstijden van de ondergeschikte horeca bij het agrarisch bedrijf van 18.00 uur naar 20.00 uur. Naast voorgaande zijn er op het gebied van de huisvesting van arbeidsmigranten tijdens een eerdere controle in 2022 tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen zullen nog hersteld moeten worden.

Het college besluit:
1. Geen medewerking te verlenen aan het verzoek om de openingstijden te verruimen.
2. In principe medewerking te verlenen aan het omzetten van de ondergeschikte horeca naar volwaardige horeca, hiertoe zal initiatiefnemer een ruimtelijke procedure moeten doorlopen. 
3. Indien voor een ruimtelijke procedure gekozen wordt, de huisvesting van arbeidsmigranten op orde dient te zijn. Dit zal tevens in de ruimtelijke procedure moeten worden meegenomen. 
4. In te stemmen met bijgevoegde brief.

5

Collegevoorstel beantwoording aanvullende art 36 vragen over verhuizing Mierlose Tennisverenging (MTV)

Er zijn aanvullende artikel 36 vragen gesteld over de verhuizing van MTV. Deze vragen moeten beantwoord worden.

Het college besluit bijgevoegde beantwoording van de artikel 36 vragen te versturen naar de gemeenteraad.

6

Collegevoorstel beantwoording vragen DGG- snoei IJzeren man

DGG heeft schriftelijke vragen gesteld over snoei van struiken bij recreatiegebied IJzeren man. Beantwoording van deze vragen wordt u ter vaststelling aangeboden.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen van DGG over snoei IJzeren man. 
2. Deze door te leiden naar de raad.

7

Collegevoorstel: Eenmalige aanvullende activiteitensubsidie MFA Mierlo locatie de Weijer

Op 19 maart 2024 heeft het college ingestemd met het voorstel om eenmalig subsidie te verstrekken aan MFA het Patronaat. Zodat zij sportverenigingen en culturele verenigingen kunnen faciliteren bij sporthal de Weijer en om het horecagedeelte bij sporthal de Weijer operationeel te krijgen (wegens langdurige leegstand was een kleine opknapbeurt noodzakelijk).
In die adviesnota (2078154) is echter geen rekening gehouden met kosten die MFA het Patronaat moet maken om de voorziening daadwerkelijk te kunnen exploiteren. Deze adviesnota gaat over dit onderdeel.

Het college besluit:
1. In te stemmen met een eenmalige aanvullende activiteitensubsidie aan MFA het Patronaat voor de periode 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025 ter hoogte van € 15.600,00 ten behoeve van de exploitatie van het sportcafé de Weijer. 
2. In te stemmen met het overhevelen van € 9.100,00 vanuit het budget Culturele verenigingen 2024 (fcl 6530005) naar het budget MFA (fcl 6610031). De resterende € 6.500,00 zal opgenomen worden in de begroting 2025.

8

Collegevoorstel Tijdelijke verhuur ruimte ondersteunende horeca De Weijer

Het horecagedeelte bij sporthal de Weijer staat al geruime tijd leeg. Er is het afgelopen half jaar geprobeerd om een uitbater te vinden. Dit is helaas niet gelukt. Daarop heeft Stichting Multifunctionele Accommodaties Mierlo (hierna: MFA) aangegeven de uitbater te willen zijn zodat het horeca-gedeelte weer toegankelijk wordt voor verenigingen en hiermee wordt voldaan aan de behoeften van de verengingen. De afspraken die de gemeente Geldrop-Mierlo als verhuurder maakt met MFA dienen te worden vastgelegd in een huurovereenkomst.

Het college besluit in te stemmen met een tijdelijke huurovereenkomst voor MFA Mierlo voor de locatie Heer van Scherpenzeelweg 24 met ingangsdatum 1 juni 2024 tot en met 31 mei 2025.

9

Uitnodigingen te bespreken in collegevergadering d.d. 14 mei 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

10

Overzicht representatie vanaf 14 mei 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.