Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 9 april 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 9 april 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota Beslissing op bezwaar m.b.t. verplichting parkeerplaats in te richten bij seniorenwoningen Landkaartje

Bezwaarmaker is een toekomstige bewoner van het Landkaartje te Mierlo. Hij is tegen de verplichting een parkeerplaats op eigen terrein aan te leggen. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Het besluit is niet (kenbaar) gericht tegen een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Voorzover het bezwaar gericht zou zijn tegen de omgevingsvergunning voor het bouwen van 16 woningen aan het Landkaartje, is het te laat ingediend. Bezwaarmaker heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te verduidelijken tegen welk besluit het bezwaar is gericht en/of om de termijnoverschrijding te verklaren.

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 
2. Bezwaarmaker mede te delen dat tegen deze beslissing beroep openstaat bij de rechtbank.

3

Collegevoorstel vertraging wijziging GR Dienst Dommelvallei

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is in 2022 gewijzigd. Als gevolg daarvan moeten alle gemeenschappelijke regelingen voor 1 juli 2024 worden aangepast, zo ook de GR Dienst Dommelvallei. Hoewel dit een regeling is van het college en de burgemeester heeft de raad een rol in de besluitvorming van de wijziging van deze GR. De discussie over de governance heeft ertoe geleid dat er voorbereidingen zijn getroffen om de juridische vorm aan te passen. We overschrijden hiermee de in de Wgr gestelde uiterlijke termijn van 1 juli 2024. Aan het niet behalen van die termijn zijn echter geen consequenties verbonden.

Het college besluit in te stemmen met de Raadsinformatiebrief.

4

Adviesnota verhuur grond De Kleine Dommel

Al geruime tijd wensen wij over te gaan tot harmonisering van de huurovereenkomsten voor de volkstuinverenigingen binnen de gemeente Geldrop-Mierlo. Een aantal afspraken waren mondeling geregeld en een aantal afspraken waren schriftelijk vastgelegd. Echter, in de loop van de jaren waren er onderling verschillen ontstaan tussen de diverse afspraken. Door het opstellen van de nieuwe huurovereenkomsten zijn alle afspraken nu vastgelegd in de overeenkomst. Deze adviesnota heeft enkel betrekking op de huurovereenkomst voor Tuin en Recreatievereniging De Kleine Dommel.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgaande huurovereenkomst voor De Kleine Dommel binnen Geldrop-Mierlo met als ingangsdatum 1 januari 2024. 
2. In te stemmen met het hierin opnemen van een verplichting voor het vinden van een alternatieve locatie en een verhuisvergoeding bij een mogelijke herontwikkeling van de locatie.

5

Adviesnota Jaarrapportage 2023 Het Juiste Thuis

Het Juiste Thuis is een samenwerkingsverband met gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisatie en ouderen met als doel: het stimuleren van oplossingen waarmee ouderen fijn langer zelfstandig wonen door regionaal kennis delen, experimenteren, inspireren en – vooral – het verbinden van gemeenten, corporaties, zorginstellingen, ontwikkelaars en ouderen. Met bijgevoegde raadsinformatiebrief en bijbehorende jaarrapportage 2023 van "Het Juiste Thuis" informeren we u over de resultaten die in 2023 zijn geboekt.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van bijgevoegde jaarrapportage 2023 van Het Juiste Thuis (bijlage 1); 
2. In te stemmen met en doorgeleiden van bijgevoegde raadsinformatiebrief jaarrapportage 2023 van Het Juiste Thuis (bijlage 2);
3. In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief namens wethouder Sanders-de Jonge als bestuurlijke trekker van Het Juiste Thuis, aan alle deelnemende gemeenten, teneinde de bestuurders van deze gemeenten te informeren (bijlage 3).

6

Adviesnota Dienstverleningsovereenkomst Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment (SROI) is een arbeidsmarktinstrument dat ingezet kan worden om sociale doelstellingen te realiseren bij het verlenen van opdrachten. Gemeenten sluiten contracten af met opdrachtnemers (op allerlei domeinen, van zorg tot lantaarnpalen). Afhankelijk van inhoud, duur en omvang van dit contract wordt hierin een SROI-verplichting opgenomen. Dit houdt in dat de opdrachtnemer een percentage van de opdrachtsom ten goede laat komen aan personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben er in 2023 bestuurlijk mee ingestemd om de uitvoering van het SROI-beleid te beleggen bij een regionale servicedesk en de werkgeversrol voor de drie medewerkers (SROI-coördinator, -adviseur en -ondersteuner) bij de gemeente Helmond. Voorliggend voorstel ziet toe op de benodigde dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het sluiten van bijgaande dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Helmond voor de regionale uitvoering van het beleid van Social Return on Investment voor de periode van 16 maart 2024 tot 16 maart 2027. 
2. In te stemmen met bijgaand volmacht- en machtigingsbesluit ‘Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst in het kader van Social Return on Investment (SROI) gemeente Geldrop-Mierlo.

7

Voorblad beantwoording art. 36 vragen CDA verhuizing MTV

Er zijn artikel 36 vragen gesteld over de verhuizing van MTV. Deze vragen moeten beantwoord worden.

Het college besluit de beantwoording van de artikel 36 vragen te versturen naar de gemeenteraad.

8

Voorblad collegevoorstel flexwonen

GroenLinks heeft vragen gesteld over de voortgang van het project Flexwonen, waarvoor de gemeente een perceel aan Goorsedijk in beeld heeft. Dit voorstel voorziet in de beantwoording van de vragen.

Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de art. 36-vragen van GroenLinks over de voortgang van het project Flexwonen en deze door te geleiden naar de raad.

9

Adviesnota Eerste opvang ontheemden Oekraïne

De opvang van ontheemden uit Oekraïne door gemeenten duurt voorlopig nog voort. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne is op landelijk niveau afgesproken dat vanaf 2024 gewerkt wordt volgens een nieuw Bestuurlijk Afsprakenkader. Dit betekent dat de rol van de veiligheidsregio’s wordt overgenomen door gemeentelijke samenwerkingsverbanden of centrumgemeenten. De gemeente Eindhoven zal de centrumgemeente zijn voor onze regio. De centrumgemeente coördineert de eerste opvang en ontvangt daarvoor een vergoeding op grond van de Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen. De regiogemeenten machtigen de centrumgemeente hiervoor.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de rol van gemeente Eindhoven als centrumgemeente voor de coördinatie en eerste opvang van ontheemden uit Oekraïne; 
2. het machtigingsformulier Bekostigingsregeling eerste opvang ontheemden Oekraïne door regionale openbare lichamen te ondertekenen en aan de gemeente Eindhoven toe te sturen.

10

Zienswijze 1e bw 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei

Het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei heeft de 1e begrotingswijziging 2024 en de Meerjarenbegroting 2025-2028 ter kennisname naar de raden gestuurd en nodigt de raden uit om hier een zienswijze op te geven. Er is een concept-zienswijze opgesteld. Het voorstel aan u is om deze voor te leggen aan de raad.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de concept-zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei; 
2. Het raadsvoorstel “Zienswijze 1e begrotingswijziging 2024 en Meerjarenbegroting 2025-2028 Dienst Dommelvallei” voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

11

Beantwoording vragen VVD over Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

De VVD heeft artikel 36 vragen gesteld over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.

Het college besluit:
1. in te stemmen met de beantwoording op de gestelde artikel 36 vragen door VVD over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs;
2. in te stemmen met het doorgeleiden van de beantwoording artikel 36 vragen naar de raad.

12

Voorblad collegevoorstel subsidiering Lokale Omroep

In juni 2023 is het proces rondom de toewijzing licentie Lokale Omroep 2025-2028 van start gegaan. Op dit proces is uitstel verleend, nadat de Gemeenteraad heeft besloten het voorstel vanuit het College, namelijk aanwijzing van Studio040 als lokale omroep, af te wijzen en een voorkeursadvies uit te brengen voor Studio24. Wij zijn nog in afwachting van het definitieve besluit van het Commissariaat voor de Media (CvdM). Gelet op het belang van de aanwezigheid van een lokale omroep in Geldrop-Mierlo, is het wenselijk dat Studio040 het lokaal media-aanbod blijft verzorgen totdat het definitieve besluit is genomen. Studio040 verzorgt momenteel het lokale nieuwsaanbod, maar wordt hiervoor niet gesubsidieerd. Studio040 vraagt hiervoor subsidie aan.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het toekennen van subsidie lokale omroep met een maximum van € 28.674 gebaseerd op het gehele subsidiejaar 2024 aan Studio040, maximaal tot besluitdatum van het Commissariaat voor de Media. 
2. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

13

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over Gymzalen Strabrecht College

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld over gymzalen Strabrecht College.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording op de schriftelijke vragen door CDA over gymzalen Strabrecht College. 
2. In te stemmen met het doorgeleiden van de beantwoording van de schriftelijke vragen naar de raad.

14

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 16 april 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

15

Overzicht representatie vanaf 16 april 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.