Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 9 januari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 9 januari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Subsidie Leergeld kinderen Oekraïne

Sinds de komst van een groot aantal Oekraïense ontheemden naar onze gemeente, heeft Stichting Leergeld op een snelle, laagdrempelige en betrokken manier de kinderen voorzien van leerboeken, sport- en schoolspullen en zelfs zwemles. Stichting Leergeld heeft daarmee hoge incidentele kosten gemaakt, terwijl de gemeente door het Rijk gecompenseerd wordt voor de kosten die zij maakt (en daarop overhoudt). Het is fair om Stichting Leergeld subsidie te verlenen, waarmee we verzekeren dat de stichting haar goede werk kan blijven doen.

Het college besluit:
1. Stichting Leergeld eenmalig subsidie te verstrekken voor een bedrag van
€ 27.000,-; 
2. Deze kosten te betalen uit de ROOO-middelen (Regeling Opvang Ontheemden Oekraïne), FCL 6650002/ECL 38103u).

3

Collegevoorstel RIB natuurbrandbeheersplan

In de afgelopen jaren hebben verschillende natuurbranden plaatsgevonden, waaronder de brand op de Strabrechtse Heide en in de Deurnsche Peel. In opdracht van de provincie Noord-Brabant en in samenwerking met de veiligheidsregio’s zijn gemeenten gestart met een programma ter verbetering van natuurbrandbeheersing. Op 29 november 2023 is het Natuurbrandbeheersplan Groote Heide / Stratumse Heide / Valkenhorst, Leenderbos-Malpie en Strabrechtse Heide, vastgesteld. Het is goed de raad hierover te informeren.

Het college besluit de Raadsinformatiebrief Natuurbrandbeheersplan diverse natuurgebieden waaronder Strabrechtse Heide en omgeving, ter informatie toe te sturen aan de raad.

4

Adviesnota mandaat toepassing uitgebreide procedure

Onder de Omgevingswet is op alle (formele) aanvragen omgevingsvergunning de reguliere procedure van toepassing (8 weken met een eenmalige verlening van 6 weken). Gemotiveerd mag per individuele aanvraag de uitgebreide procedure van toepassing worden verklaard (met een termijn van 26 weken en een eenmalige verlening). Omdat we niet weten wat we kunnen verwachten vanaf 1 januari 2024 willen we de casemanagers in het begin de mogelijkheid geven om snel te kunnen opteren voor het toepassen van de uitgebreide procedure. Het gaat hier dus over formele aangevraagde omgevingsvergunningen (en niet over het voortraject).

Het college besluit:
1. kennis te nemen van de werkafspraken uitgebreide procedure; 
2. de Teammanager Ruimtelijke Ontwikkeling mandaat te verlenen om het besluit tot toepassing van de uitgebreide procedure te nemen.

5

Adviesnota beleidsuitwerking boom- en geveltuintjes

In 2022 zijn wij een pilot van een jaar gestart om boom- en geveltuintjes in de gemeente Geldrop-Mierlo mogelijk te maken. Inmiddels heeft deze pilot een jaar gelopen en is deze geëvalueerd. Op basis van de evaluatie kan nu besloten worden om definitief beleid vast te stellen voor het toestaan van boom- en geveltuintjes in de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de pilot boom- en geveltuintjes; 
2. Het beleid met betrekking tot boom- en geveltuintjes vast te stellen; 
3. De overeenkomst voor het gebruik van het gevel- of boomtuintje vast te stellen; 4. De raad te informeren over de evaluatie en de beleidsuitwerking via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

6

Beantwoording artikel 36 vraag van VVD over renovatie gymzalen Strabrechtcollege

De VVD heeft een artikel 36 vraag gesteld over de renovatie Strabrecht College.

Het college besluit in te stemmen met: 
1. De beantwoording op de gestelde artikel 36 vraag door VVD over de renovatie Strabrecht College; 
2. Het doorgeleiden van de beantwoording artikel 36 vraag naar de raad.

7

Adviesnota Heer Dickbierweg 2 en Bijlakker 1

De eigenaren van beide woningen te Mierlo hebben een aantal jaren geleden de woningen gekocht. De woningen liggen tegenover elkaar aan aangrenzende percelen.
In 2017 is het project Ongeregistreerd grondgebruik opgestart en in het kader van dit project dienen in gebruik genomen gronden gelegaliseerd te worden. De eigenaren van de woningen van bovengenoemde adressen maken onrechtmatig gebruik van de grond. Na diverse gesprekken te hebben gevoerd, staan de eigenaren open voor aankoop van de grond. De grond zal worden gesplitst in twee percelen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de twee koopovereenkomsten conform bijgaande concepten;
2. In te stemmen met de verkoopprijs van €12.846,- k.k. ten behoeve van Heer Dickbierweg 2 en € 12.362,- k.k. ten behoeve van Bijlakker 1.

8

Adviesnota beantwoording artikel 36 vragen

Beantwoording schriftelijke vervolgvragen DPM inzake Sportcafé De Weijer

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de vragen;
2. De beantwoording via de griffie door te sturen naar de raad.

9

Uitnodigingen te bespreken in de collegevergadering van 16 januari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

10

Overzicht representatie college vanaf 16 januari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.