Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

Afwezig

de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 12 maart 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 12 maart 2024 wordt conform vastgesteld.
Nieuwe gewijzigde voorstellen omtrent gymzalen Strabrecht zijn toegevoegd.

2

Schriftelijke vragen SAMEN over renovatie woningen Joris van Spilbergenstraat e.o.

SAMEN heeft schriftelijke vragen gesteld over de renovatie van de huurwoningen aan de Joris van Spilbergenstraat e.o. In de bijlage worden deze vragen beantwoord.

Het college besluit in te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke vragen van SAMEN.

3

Adviesnota Stichting Landgoed Kasteel Geldrop, aanvullende subsidie

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop verzoekt tot het verhogen van de structurele bijdrage in de kapitaallasten van de verbouwing kinderboerderij als gevolg van prijsstijgingen. De stichting krijgt met ingang van januari 2021 een structurele bijdrage van € 7.500,- voor de verbouwing van de kinderboerderij. Dit is een onderdeel van de subsidie voor een periode van 20 jaar. Dit bedrag is gebaseerd op de gegevens uit 2020. Inmiddels is de stichting zo ver dat de daadwerkelijke verbouwing van start is gegaan en worden zij geconfronteerd met hogere kosten. Ze stellen voor de toegekende bijdrage te verdubbelen naar € 15.000,00 per jaar gedurende een periode van 20 jaar.

Het college besluit in te stemmen met het verzoek om de structurele bijdrage van € 7.500, - per jaar voor 20 jaar (met ingang van 2021) te verhogen naar € 15.000, - per jaar voor 10 jaar met ingang van 2024, met de kanttekening dat tussentijds getoetst wordt of deze subsidie niet in strijd is met het eventuele eigen vermogen van de stichting. Deze wijziging zal worden opgevoerd in de eerste tussentijdse rapportage 2024. In 2034 zal opnieuw bekeken worden of een verlenging van de subsidie noodzakelijk is.

4

Adviesnota bezwaar tegen afwijzing schadevergoeding

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen ons besluit om de vergoeding van een tegemoetkoming in planschade af te wijzen.

Het college besluit het bezwaar ongegrond te verklaren en ons oorspronkelijke besluit in stand te laten. 

5

Adviesnota Verduidelijking Subsidieregeling verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties

Uw college heeft op 12 december 2023 de “Beleidsregel subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties Geldrop-Mierlo 2024-2026” vastgesteld. Inmiddels zijn de eerste aanvragen ingediend en zijn hierdoor een aantal zaken gesignaleerd die wij met de aanpassing van de subsidieregeling willen regelen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het wijzigingsbesluit Beleidsregel subsidie verduurzamen sport- en welzijnsaccommodaties Geldrop-Mierlo 2024-2026. 
2. De hardheidsclausule toe te passen en het subsidieverzoek van TPV De Mast voor het aanbrengen van LED-verlichting bij de tennisbanen te honoreren. 
3. Bij de eerste tussentijdse rapportage de raad voor te stellen om € 50.000,- uit de reserve duurzaamheid te onttrekken en hiermee eenmalig het subsidieplafond voor 2024 te verhogen.

6

MFA horeca de Weijer

Het horecagedeelte bij sporthal de Weijer staat al geruime tijd leeg. Er is afgelopen half jaar geprobeerd om een uitbater te vinden. Dit is niet gelukt. Daarop heeft MFA aangegeven de uitbater te willen zijn, om zo te voldoen aan de behoeften van de verengingen en ook meer ruimte te kunnen bieden aan verenigingen die soms in MFA geen plek hebben voor hun activiteiten. Dit voorstel vraagt een instemming op twee onderdelen. Het para commerciële onderdeel, zodat MFA de uitbater kan zijn en hiervoor een aanvullende subsidie vraagt. En het commerciële onderdeel, een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het uitbaten van het horecagedeelte door MFA de Weijer als extra locatie;
2. In te stemmen met een eenmalige aanvullende subsidie aan MFA Mierlo van 13.000 euro om het horecagedeelte van de Weijer in orde te maken;
3. In te stemmen met de offerte voor het haalbaarheidsonderzoek voor commerciële horeca, kosten 3327,50 euro.

19

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 19 maart 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

20

Overzicht representatie vanaf 19 maart 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.