Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 26 maart 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 26 maart 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota Wijzigingsplan 4 woningen Loeswijk

Aan de straat Loeswijk ligt een braakliggend terrein. Op dit terrein is de realisatie van 4 woningen met een wijzigingsplan mogelijk. Het terrein is voor 3/4 deel in eigendom van de gemeente en 1/4 is eigendom van een particulier eigenaar. Er is een wijzigingsplan opgesteld om zo de bouw van vier woningen mogelijk te maken.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen; 
2. In te stemmen met het beeldkwaliteitsplan; 
3. In te stemmen met de ambtelijke wijzigingen; 
4. Gelet op het bepaalde in artikel 6.12, tweede lid van de Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan voor dit plan vast te stellen; 
5. Het wijzigingsplan ‘4 woningen Loeswijk' met identificatienummer NL.IMRO.1771.WPLoeswijkWijz-VA01 vast te stellen.

3

Adviesnota vaststellingsovereenkomst WvG Huisartsenpraktijk de Kleine Dommel

Huisartsenpraktijk de Kleine Dommel heeft beroep aangetekend tegen de Wet voorkeursrecht gemeenten op hun perceel aan de Dommeldalseweg 3. De Wvg is in juni 2021 door de gemeenteraad gevestigd voor de gehele postkantoorlocatie, waaronder ook dit perceel. De huisartsen zijn van mening dat de oorspronkelijke overeenkomst tussen de huisartsen onderling en tussen de huisartsen voorgaan op het gemeentelijke besluit om een voorkeursrecht te vestigen. Na de zitting bij de rechtbank is alsnog overeenstemming bereikt met de huisartsen, waardoor een uitspraak van de rechtbank niet nodig is.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde door de huisartsen getekende vaststellingsovereenkomst.

4

Adviesnota_zienswijze begroting MRE 2025

Het dagelijks bestuur van de MRE heeft de conceptbegroting 2025 ter kennisname naar de raden gestuurd en nodigt de raden uit om hier een zienswijze op te geven. Er is een conceptzienswijze opgesteld. Het voorstel aan u is om deze voor te leggen aan de raad.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de conceptzienswijze op de conceptbegroting MRE 2025; 
2. Het raadsvoorstel ‘Zienswijze begroting MRE 2025’ voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

5

Collegevoorstel opstellen buurtverslag Kerkakkers en Coevering aardgasvrij en vervolgstappen

Onder begeleiding van adviesbureaus onderzochten buurtbewoners uit Coevering en Kerkakkers de alternatieven voor aardgas in deze wijken en brachten zij de belemmeringen die inwoners ervaren bij verduurzaming in kaart. Het onderzoek heeft geleid tot een technisch-financiële analyse en een buurtverslag met aanbevelingen voor de gemeente om mee te nemen in de wijkuitvoeringsplannen. In deze raadsinformatiebrief leest u wat de vervolgstappen zijn.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsinformatiebrief;
2. Kennis te nemen van de technisch-financiële analyse en het buurtverslag;
3. Deze door te geleiden naar de raad.

6

Collegevoorstel mandaatbesluit inzake schuldhulpverlening

Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) 2021, is de registratie van schuldhulpverlening verplicht gemaakt. De NVVK heeft samen met BKR en VNG afspraken gemaakt over een nieuwe inrichting van de registraties. BKR heeft het standpunt dat alle gemeenten een aparte aansluiting nodig hebben voor wat betreft de Wgs registratie. Gemeente Geldrop- Mierlo heeft (delen van) de uitvoering van de Wgs uitbesteed. Dit is t/m 31 december 2023 uitbesteed aan Kredietbank Nederland en vanaf 1 januari 2024 aan Verder Financiële Zorgverlening B.V. (hierna te noemen: ‘Verder BV’). Om deze reden moet een nieuw mandaatbesluit worden afgegeven aan Verder BV.

Het college besluit in te stemmen met het mandaatbesluit schuldhulpverlening Geldrop-Mierlo aan Verder BV.

7

Adviesnota didam publicatie 13x sociale huurwoning Landkaartje

Woonstichting Compaen gaat 13 sociale huurwoningen bouwen aan ‘t Landkaartje in Luchen. De koopovereenkomst tussen de gemeente en Compaen is in december 2023 getekend en de omgevingsvergunning is deze maand verleend. De laatste stap die nog moet worden gezet, is in het kader van het Didam arrest het besluit te publiceren met het voornemen tot verkoop van de grond.

Het college besluit in te stemmen met publicatie van het voornemen tot verkoop van grond aan ‘t Landkaartje voor de bouw van 13 sociale huurwoningen aan Compaen volgens richtlijnen van het Didam arrest.

8

Uitnodigingen te bespreken in de collegevergadering van 2 april 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

9

Overzicht representatie college vanaf 2 april 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.