Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering van 6 februari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 6 februari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Collegevoorstel aanpassing beleidsregels Meedoenregeling

Op 14 november 2023 heeft uw college de beleidsregels Meedoenregeling Geldrop-Mierlo 2024 vastgesteld. Na vaststelling zijn de beleidsregels gepubliceerd en per 1 januari 2024 inwerking getreden. 

Helaas zijn wij onlangs gewezen dat de interpretatie van artikel 2, lid 1a tot verwarring leidt en onvoldoende duidelijkheid biedt. Na overleg met de juridisch adviseur is besloten om uw college te adviseren tot een tekstuele aanpassing. Het betreft een technische aanpassing ten gunste van de inwoner. 

Huidige tekst: 
Artikel 2, lid 1a: beschikt over een inkomen niet hoger dan 120% van de voor hem of haar van toepassing zijnde netto uitkeringsnorm voor alleenstaanden en gezin / samenwonenden, of in het geval van een alleenstaande ouder beschikt over een inkomen niet hoger dan 90% van de gehuwdennorm.

Voorgestelde tekstuele aanpassing per 1 februari 2024: 
Artikel 2, lid 1a: beschikt over een inkomen niet hoger dan 120% van de voor hem of haar van toepassing zijnde netto uitkeringsnorm waarbij de uitkeringsnorm voor een alleenstaande ouder is gesteld op 90% van de gehuwdennorm. 

Uiteraard is de voorgestelde wijziging ook doorgevoerd in de artikelsgewijze toelichting.

Het college besluit:
1. In te stemmen met tekstuele aanpassing van beleidsregels Meedoenregeling Geldrop- Mierlo 2024; 
2. De door u vastgestelde beleidsregels op de daarvoor voorgeschreven wijze openbaar bekend maken.

3

Adviesnota aanwijzing contactpersoon Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. 
Met ingang van deze datum zijn bestuursorganen ook verplicht om op grond van artikel 4.7 van de Woo een of meerdere contactpersonen aan te wijzen die vragen kunnen beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Het college besluit de juridisch adviseur Wet open overheid aan te wijzen als contactpersoon op grond van de Woo.

4

Adviesnota BOB Akert

Op 21 augustus 2023 is aan het COA en de St. Sint Anna Zorggroep omgevingsvergunning verleend voor het tijdelijk gebruiken (gedurende een periode van 3 jaar) van het pand Appelaar 35 te Geldrop (voorheen woonzorgcentrum Akert) voor de huisvesting van 54 alleenstaande minderjarige asielzoekers respectievelijk voor 56 studenten en coassistenten. 
Tegen deze besluiten zijn een groot aantal bezwaren ontvangen. 
Aan de hand van deze adviesnota wordt op deze bezwaren beslist.

Het college besluit:
1. De bezwaren gericht tegen de op 21 augustus 2023 aan St. Sint Anna Zorggroep verleende omgevingsvergunning met kenmerk 17711766866 overeenkomstig het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren; 
2. De bezwaren gericht tegen de op 21 augustus 2023 aan het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers verleende omgevingsvergunning met kenmerk 17711768147: 
a. de bezwaren die zijn vermeld in bijlage I behorende bij het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften overeenkomstig het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren;
b. de overige bezwaren, gedeeltelijk in afwijking van het advies van de Commissie voor Bezwaarschiften ontvankelijk, maar ongegrond te verklaren onder nadere toelichting van, aanvullingen, verduidelijkingen en verscherpingen zoals die zijn opgenomen in de concept-beslissing op bezwaar.

5

Adviesnota beslissing op bezwaarschriften tegen omgevingsvergunning padelbanen TC De Helze

Tegen een omgevingsvergunning voor padelbanen bij tennisclub De Helze werden drie bezwaarschriften ingediend. De Commissie voor bezwaarschriften adviseert twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren. Het resterende bezwaarschrift vormt geen reden om de verleende vergunning te herroepen. Het voorstel is om het advies van de Commissie voor bezwaarschriften over te nemen bij de beslissing op deze bezwaarschriften.

Het college besluit:
1. Twee bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en een derde bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren, overeenkomstig het advies van de Commissie voor bezwaarschriften; 
2. De verleende omgevingsvergunning voor padelbanen bij tennisclub De Helze in stand te laten, eveneens overeenkomstig het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften; 
3. Bezwaarmakers te wijzen op de mogelijkheid van beroep bij de rechtbank en een verzoek om schorsing bij de voorzieningenrechter;
4. De tennisclub op de hoogte te brengen van het genomen besluit; 
5. De aanbesteding en uitvoering op te pakken.

6

Adviesnota DO toegankelijke bushalte Eindhovenseweg-Papenvoort

Op 5 december 2023 heeft het college conform advies besloten inzake het voorlopig ontwerp en het vrijgeven voor de reguliere inspraak van bovengenoemd onderwerp. Het ontwerp voor het toegankelijk maken van de bushalten heeft de reguliere inspraak inmiddels doorlopen. De communicatie daarover heeft plaatsgevonden zoals verwoord in het collegevoorstel van 23-11-2023. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. Tegen de kapvergunning zijn ook geen bezwaren binnengekomen waardoor deze nu onherroepelijk is. Dat betekent dat wij adviseren het oorspronkelijk ontwerp ongewijzigd vast te stellen als definitief ontwerp voor de aanpassing van de bushalten Eindhovenseweg/Papenvoort. Het college besluit in te stemmen met het definitief ontwerp d.d. 7-2-2024.

7

Vragen PvdA over Wet goed verhuurderschap

PvdA heeft art 36 vragen gesteld over het Meldpunt inzake de Wet goed verhuurderschap.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen van PvdA ;
2. De beantwoording via de griffie door te sturen naar de gemeenteraad.

8

Adviesnota Meldpunt Wet Goed verhuurderschap

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Deze wet introduceert een basisnorm voor goed verhuurderschap. Elke verhuurder of woningcorporatie moet hieraan voldoen. Op grond van deze wet dient het college tevens een gemeentelijk meldpunt in te stellen waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld. Het gaat daarbij om klachten van huurders, maar ook van woningzoekenden en omwonenden. Elke Nederlandse gemeente moet dit meldpunt voor 1 januari 2024 ingesteld hebben.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het instellen van het meldpunt Goed verhuurderschap voor de gemeente Geldrop-Mierlo waarbij via een digitaal meldingsformulier op de gemeentelijke website een melding gedaan kan worden;  
2. In te stemmen met informatiebrief waarmee de bij de gemeente bekende verhuurders en woningcorporaties geïnformeerd worden over het gemeentelijke meldpunt; 
3. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze doorgeleiden naar de raad.

9

Agendaverzoek commissie Ruimte inzake Prioritering (woningbouw)initiatieven

De woningbouwopgave voor onze gemeente bedraagt voor de periode 2022-2030 1.465 woningen. De planvoorraad over deze periode bedraagt ongeveer 2.500 woningen. De nieuw te bouwen woningen zijn verspreid over ruim 70 locaties. De ontwikkeling van locaties kost inzet van mensen en middelen. Om te zorgen dat er gebouwd wordt en het bouwtempo op peil blijft en dat de juiste woningen worden gebouwd, is het nodig om te keuzes te maken en te prioriteren. Dat prioriteren gebeurt zo objectief mogelijk, aan de hand van criteria. In de commissie Ruimte willen we de systematiek van het prioriteren toelichten en het inhoudelijke gesprek voeren over de criteria.

Het college besluit In te stemmen met het agendaverzoek aan de gemeenteraad om de inhoud en systematiek van de prioritering van (woningbouw)initiatieven te bespreken.

10

Adviesnota wijzigingsbesluit intrekkingsbesluit rooien beuken Beuk Mierlo

De Commissie voor Bezwaarschriften heeft bij de behandeling van een bezwaar tegen een kapvergunning voor 12 bomen aan de Beuk in Mierlo het voorstel gedaan om te bekijken of bezwaren door overleg zouden kunnen worden opgelost. Dat leidde echter weer tot een nieuw bezwaar van een ander. De Commissie biedt nu opnieuw gelegenheid voor een wijzigingsbesluit dat kan worden betrokken bij de advisering over de bezwaren.

Het college besluit:
1. De kapvergunning d.d. 11 april 2023 voor 12 bomen aan de Beuk te Mierlo (17711637395) en het ambtelijke intrekkingsbesluit daarvan te wijzigen overeenkomstig bijgevoegd wijzigingsbesluit (ex art. 6:19 Awb); 
2. De Commissie voor bezwaarschriften te verzoeken advies uit te brengen over de bezwaren, met inachtneming van dit wijzigingsbesluit.

11

Adviesnota Vaststellen Jaarverslag Voorschoolse Educatie

In Januari 2024 hebben we de jaarlijkse vragenlijst van het ministerie van OCW ontvangen. 
De Inspectie van het Onderwijs vraagt gemeenten om toelichting te geven over de uitvoering van de wettelijke taken rondom onderwijsachterstandenbeleid (jaarverantwoording LEA & VVE). 
Uw College moet deze vragenlijst vaststellen.

Het college besluit het jaarverslag Onderwijsachterstandenbeleid vast te stellen.

12

Kwartaalrapportage taskforce sociaal domein Q4 2023

Ieder kwartaal wordt de raad geïnformeerd over de voortgang van de taskforce sociaal domein. Bijgevoegd is de kwartaalrapportage t/m Q4 2023 met daarin de voorlopige cijfers van 2023.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van bijgevoegde kwartaalrapportage over de taskforce sociaal domein Q4 2023. 
2. Deze door te sturen naar de raad middels een RIB. Als de raad er aanleiding toe vindt, kan zij besluiten deze te agenderen om inhoudelijk te bediscussiëren.
 

13

Collegevoorstel Art. 36 vragen D66 over 'Raadsversie' begroting 2024-2027

Er zijn artikel 36 vragen gesteld door D66 over de 'Raadsversie' van de begroting 2024-2027. Deze worden hiermee beantwoord.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde beantwoording.

14

Uitnodigingen, te bespreken in de collegevergadering van 20 februari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

15

Overzicht representatie college vanaf 20 februari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.