Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 16 april 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 16 april 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota Ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 ODZOB

Voor u ligt de ontwerpbegroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB. Met de toezending van deze stukken wordt de raad voor 8 juni in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze op deze ontwerpbegroting kenbaar te maken. 
De zienswijzen worden door de ODZOB verwerkt in de op te stellen reactienota en ter vaststelling voorgelegd aan het DB in de vergadering van 3 juli 2024. De vastgestelde reactienota wordt meteen daarna naar alle gemeenteraden en Provinciale staten verzonden. 
De definitieve versie van de begroting 2025 wordt op 12 september 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan het AB.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, met onderstaande beslispunten: 
a. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de ODZOB en geen zienswijze in te dienen. 
b. In te stemmen met de opgestelde conceptbrief en deze te verzenden aan de ODZOB. 
2. Het raadsvoorstel door te geleiden aan uw raad 
3. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste turap 2024 en de meerjarenbegroting 2025-2028 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

3

Adviesnota zienswijze ontwerpbegroting 2025 VRBZO

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost VRBZO is het bestuur verplicht de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen om een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de ontwerpbegroting. Het Dagelijks Bestuur van VRBZO heeft de ontwerpbegroting 2025 toegezonden aan de raden met het verzoek om voor 8 juni 2024 hierop een zienswijze kenbaar te maken. Het bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de voorbereiding van de besluitvorming over de begroting in het Algemeen Bestuur. Besluitvorming in het Algemeen Bestuur is gepland op 10 juli 2024.

Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel zienswijze op ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, waarin de volgende beslispunten aan de raad worden voorgelegd:
1 . Geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost hierover met bijgevoegde brief te informeren; 
2. In te stemmen met het verwerken van de financiële gevolgen in de kadernota 2025-2028 van de gemeente Geldrop-Mierlo.

4

Adviesnota 1e begrotingswijziging 2024 en ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost

Het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD Brabant-Zuidoost heeft de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 toegezonden. Zij stelt de gemeenteraad nu in de gelegenheid om haar zienswijze op deze documenten kenbaar te maken.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2024 en de ontwerp programmabegroting 2025 van de GGD Brabant-Zuidoost. 
2. Het doorgeleiden van het raadsvoorstel en de bijbehorende zienswijze naar de commissie Algemene Zaken van 27 mei 2024. 
3. Daartoe in te stemmen met het versturen van het agendaverzoek voor de commissie Algemene Zaken van 27 mei 2024. 
4. Het verwerken van de financiële gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2024 GGD Brabant-Zuidoost in de 1e tussentijdse rapportage 2024. 
5. Het verwerken van de financiële gevolgen van de ontwerp programmabegroting 2025 GGD Brabant-Zuidoost in de meerjarenbegroting 2025-2028. 

5

Adviesnota Subsidie LEVgroep begeleiding Oekraïne

LEVgroep ondersteunt vluchtelingen uit Oekraïne, die deels worden opgevangen in opvanglocaties van de gemeente en deels verblijven in gastgezinnen. Het is duidelijk dat de vluchtelingen voorlopig nog in Nederland verblijven. Om de nodige ondersteuning te blijven bieden, vraagt LEV voor 2024 opnieuw subsidie aan.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van eenmalige subsidie aan LEVgroep voor de opvang van en ondersteuning aan Oekraïense vluchtelingen, conform voorstel LEVgroep ‘Begeleiding Oekraïense ontheemden in Geldrop-Mierlo in 2024’; 
2. De kosten hiervan, te weten een bedrag van € 138.108,- te dekken uit FCL 6650002/38103 (kosten opvang ontheemden Oekraïne).

6

B&W voorstel presentatie wijkprogramma Coevering in commissie Samenleving

Voor de wijk Coevering is een programma gestart om de leefbaarheid te verbeteren in de wijk. We willen de raad een toelichting geven op de opgave, de aanpak en de projecten. De raad heeft hier ook om verzocht en dit is toegezegd. Dat doen we tijdens de commissie Samenleving op 21 mei 2024.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd agendaverzoek met presentatie voor de commissie Samenleving van 21 mei 2024. 
2. Tekstmandaat te geven aan de portefeuillehouder voor kleine wijzigingen/actualisering voor aanlevering bij de agendacommissie.

7

Adviesnota subsidieregeling energiehubs

In onze gemeente is er sprake van netcongestie op het elektriciteitsnet. In ons programma duurzaamheid hebben we opgenomen dat kansen bestaan voor het verminderen van deze congestie door systeemefficiëntie en dat wij ons als gemeente hiervoor willen inzetten. We hebben daarom in de uitvoeringsagenda bij het programma duurzaamheid opgenomen dat we in 2024 en 2025 een subsidieregeling willen opzetten voor innovatieve oplossingen transportschaarste. Dit voorstel is een uitwerking van deze actie.

Het college besluit:
1. De subsidieregeling energiehubs en duurzame, collectieve oplossingen voor netcongestie Geldrop-Mierlo vast te stellen. 
2. Middels bijgevoegd mandaatbesluit de teammanager ruimtelijke ontwikkeling te mandateren om te beslissen op subsidieaanvragen. 
3. Hiervoor in 2024 en 2025 jaarlijks € 60.000,- in te zetten uit het budget duurzaamheidsbeleid. 
4. De raad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over de regeling.

8

Adviesnota Wijkontwikkelingsplannen_College B&W__23 april 2024

Sinds 2019 zijn er voor 3 wijken in Geldrop-Mierlo wijkontwikkelingsplannen opgesteld. In de nieuwe strategie wordt uitgewerkt op welke manier de gemeente Geldrop-Mierlo een bijdrage willen leveren binnen de opgaven die de komende vijf tot tien jaar in Geldrop-Mierlo en in de regio voor hen ligt. In deze strategie wordt onder andere beschreven dat er wordt gekozen om vanuit programma’s te gaan werken. Binnen deze programma’s wordt gewerkt vanuit zowel een themagerichte uitvoeringsplan als een gebiedsgerichte uitvoeringsplan. Voor alle wijken wordt in kaart gebracht welke projecten hier al lopen. Op basis van wijkdata wordt aanvullend gekeken welke extra inzet nodig is. Dit is een cyclisch proces.

In het kader van deze ontwikkeling is het wenselijk dat met de raad gedeeld wordt dat het werken met wijkontwikkelingsplannen wordt afgerond en dat zij worden bijgepraat over de nieuwe manier van gebiedsgericht werken.

Het college besluit in te stemmen met presentatie ‘Van wijkontwikkelingsplan naar een uitvoeringsplan per gebied’ in commissie Samenleving op 21 mei 2024.

9

Adviesnota Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam aan te passen. Het bestuur van het PlusTeam heeft een concept-wijziging voorgesteld van de GR PlusTeam. De raden zijn in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze naar voren te brengen. Na deze geboden mogelijkheid zijn geen nieuwe wijzigingen aangebracht. Het college wordt nu gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam, met daarin de volgende beslispunten, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad: 
A. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 na zienswijze;
B. Het college toestemming te geven om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 vast te stellen. 
2. Na verkregen toestemming van de raad in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam 2024 en het PlusTeam hiervan in kennis te stellen.

10

Adviesnota Meerjarenbegroting 2025-2028 - PlusTeam

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo wordt via het raadsvoorstel gevraagd om in te stemmen met het vaststellen van de meerjarenbegroting 2025-2028 van het PlusTeam. Als op 10 juni a.s. de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2025-2028 vaststelt, dan kunnen de stukken tijdig aangeleverd worden bij de provincie. 

Daarnaast wordt op grond van artikel 20 van de ‘Gemeenschappelijke Regeling PlusTeam’ de gemeenteraad in gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven omtrent de tweede begrotingswijziging 2024, voordat deze aan het Algemeen Bestuur van het GR PlusTeam ter vaststelling wordt aangeboden. Aanleiding voor de begrotingswijziging zijn de structurele verhogingen van de salarissen, incidenteel dubbele salaris-/inhuurlasten door hoog ziekteverzuim en de bijstelling van het budget doorontwikkeling.

Het college besluit:
1. Vast te stellen de 2de begrotingswijziging 2024. 
2. Onderstaande beslispunten voor te leggen aan de raad in haar vergadering van 10 juni 2024:
a. Kennis te nemen van de 2de begrotingswijziging 2024 PlusTeam en de meerjarenbegroting 2025-2028 PlusTeam. 
b. Kennis te nemen van de zienswijze omtrent de meerjarenbegroting 2025-2028.
c. In te stemmen met het verzenden van de zienswijze omtrent de meerjarenbegroting 2025-2028 naar het PlusTeam. 
d. In te stemmen met de financiële bijdrage van Geldrop-Mierlo, €2.316.608 voor 2025, te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente Geldrop-Mierlo. Waarvan 80% (€1.853.286) op het budget komt van Jeugdhulp Ambulant (FCL: 6672002) en 20% (€463.322) naar Zelfstandig leven Wmo (FCL: 6671010). De extra bijdrage voor 2025 bedraagt € 119.884 en wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo. 

11

Collegevoorstel Actualisatie APV 2024

Vanwege nieuwe ontwikkelingen is het wenselijk dat de Algemene Plaatselijke Verordening wordt geactualiseerd.

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de APV 2024 vast te stellen conform het aangeboden concept. 
2. De concept APV 2024 inclusief wijzigingen voor kennisgeving aan te nemen. 
3. In te stemmen met de geactualiseerde uitvoerings- en wijzigingsbesluiten behorende bij de geactualiseerde APV. 
4. De raad voor te stellen de APV 2023, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 11 december 2023, in te trekken vanaf de datum dat de APV 2024 in werking treedt.

12

Jaarlijkse subsidie 2024 Stichting Kunstkwartier

Door middel van deze adviesnota vragen we om in te stemmen met de voorgenomen subsidiebedragen voor het jaar 2024 aan Stichting Kunstkwartier. Deze subsidie ligt ter besluitvorming voor aan het College, omdat het College sinds 2022 in dient te stemmen met de subsidies aan acht professionele organisaties, waaronder Kunstkwartier. In december 2023 heeft de besluitvorming over het Kunstkwartier nog niet plaatsgevonden. 

Als gevolg van het raadsbesluit Toekomst Weeffabriek heeft de berekening van de subsidie voor Stichting Kunstkwartier vertraging opgelopen. Het raadsbesluit heeft immers mogelijk invloed op de subsidie voor Stichting Kunstkwartier.

Het college besluit in te stemmen met een subsidie van € 400.482,00 aan Stichting Kunstkwartier.

13

Adviesnota Vaststelling bestemmingsplan Bleekvelden 1-26 Geldrop

In 2022 heeft uw college ingestemd met de herontwikkeling van de locatie De Bleekvelden 24-26 (Harks) en hiervoor een samenwerkingsovereenkomst met de eigenaar (ontwikkelaar) gesloten. In vervolg hierop is een (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. In het bestemmingsplan zijn ook de onherroepelijke omgevingsvergunningen voor de locaties De Bleekvelden 1 t/m 20 (Loods20) en De Bleekvelden 21 (TMSG) betrokken. Het ontwerpbestemmingsplan 'Bleekvelden 1-26 Geldrop' is eind2023 formeel in procedure gebracht en is nu gereed voor vaststelling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen. 
2. De raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Bleekvelden 1-26 Geldrop' gewijzigd vast te stellen. 
3. De raad te verzoeken om voor het plangebied het 'Beeldkwaliteitsplan Bleekvelden' vast te stellen. 
4. De raad te verzoeken de grondexploitatie voor de projectlocatie Bleekvelden 24-26 vast te stellen. 
5. Op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden vast te stellen voor het plan.

14

Adviesnota Vaststelling Bestemmingsplan Mierloseweg 28-38 Geldrop

In 2021 heeft uw college ingestemd met de herontwikkeling van de locatie Mierloseweg 28-38. In 2023 heeft uw college hiervoor een anterieure overeenkomst gesloten met de ontwikkelaar. In vervolg hierop is een (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Het ontwerpbestemmingsplan 'Mierloseweg 28-38 Geldrop' is eind 2023 formeel in procedure gebracht en is nu gereed voor vaststelling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen. 
2. De raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Mierloseweg 28-38 Geldrop' gewijzigd vast te stellen. 
3. De raad te verzoeken om voor het plangebied het 'Beeldkwaliteitsplan Bleekvelden' vast te stellen.

15

Adviesnota collegevergadering 1e wijziging Legesverordening 2024

Jaarlijks bieden we de gemeenteraad een voorstel aan over de tarieven van de heffingen en leges voor het opvolgende jaar. Dit hebben we vorig jaar ook gedaan en op 1 januari 2024 is de Legesverordening 2024 en de bijbehorende tarieventabel in werking getreden. De gehele tarieventabel is vorig jaar met behulp van een extern adviesbureau (Involon) bekeken en waar nodig herschreven. Dit vanwege de grote wijzigingen in de tarieventabel die samenhangen met de op 1 januari 2024 ingevoerde nieuwe Omgevingswet. In het eerstekwartaal van 2024 is gebleken dat het noodzakelijk is dat er een aantal wijzigingen worden doorgevoerd in de tarieventabel van de Legesverordening 2024. Om deze reden bieden wede gemeenteraad nu een voorstel aan om deze wijzigingen door te voeren. Op grond van artikel 10 van de Legesverordening 2024 is voor sommige wijzigingen van de Legesverordening niet de gemeenteraad, maar uw college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag. Om deze reden bieden we u deze adviesnota aan waarin wordt voorgesteld het bijgevoegde raadsvoorstel tot het vaststellen van de Legesverordening 2024,1ewijziging, door te geleiden naar de raad en in te stemmen met wijzigingen van de Legesverordening waartoe u, op grond van artikel 10 van de Legesverordening, bevoegd bent te besluiten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel tot het vaststellen van de Legesverordening 2024, 1e wijzigingen door te geleiden naar de raad; 
2. In te stemmen met wijzigingen van de Legesverordening 2024 waartoe het college op grond van artikel 10 van de Legesverordening bevoegd is te besluiten.

16

Adviesnota zienswijze begroting 2025 Senzer

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) heeft de gemeenteraad de mogelijkheid om zienswijzen op de ontwerpbegroting van Senzer kenbaar te maken. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft op 18 maart 2024 besloten om de begroting 2025 van GR Senzer en de meerjarenraming 2026-2028 aan de betrokken gemeenteraden voor te leggen voor het indienen van een zienswijze. De ontwerpbegroting moet uiterlijk 1 augustus 2024 ingediend worden bij de provincie, die financieel toezichthouder is. Voorafgaand daaraan worden alle gemeenteraden in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Na behandeling en verwerking van de zienswijzen van de zeven gemeenten stelt het Algemeen Bestuur van Senzer op 3 juli de definitieve begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 vast.

Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting van 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van de Gemeenschappelijk Regeling (GR) Senzer en deze door te geleiden naar de gemeenteraad ter vaststelling.

17

Voorblad collegevoorstel raadsvoorstel investeringskrediet clubgebouw HC Mierlo

Het huidige investeringskrediet voor de nieuwbouw van het clubgebouw van HC Mierlo is onvoldoende. 
Er is een raadsbesluit nodig voor het aangepaste investeringskrediet.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel; 
2. Het raadsvoorstel door te geleiden naar de gemeenteraad.

18

Adviesnota Uitbreiding Sportpark Oudven

Voor het gebied ten westen van de Oudvensestraat is in september 2021 de structuurvisie 'Sportpark Oudven en omgeving' vastgesteld. Dit bood de mogelijkheid om het bestaande sportpark uit te breiden naar het zuidelijke deel van het gebied. Vanwege de bestaande behoefte is er een ruimtelijke procedure gestart om op het zuidelijke perceel sportvoorzieningen mogelijk te maken. Dit bestemmingsplan biedt een ruime opzet door het toestaan van sportcategorieën 1, 2 en 3.1, en de mogelijkheid om categorie 3.2 en 4.1 toe te staan via een afwijkingsbevoegdheid. Ook voorziet het bestemmingsplan in de mogelijkheid om aan de westzijde parkeervoorzieningen te realiseren, waarmee de verkeersdrukte op de Oudvensestraat kan worden gereduceerd. Het (ontwerp)bestemmingsplan 'Uitbreiding Sportpark Oudvensestraat' is gereed voor vaststelling door de raad, na een terinzagelegging.

Het college besluit:
1. De raad te verzoeken om het bestemmingsplan 'Uitbreiding Sportpark Oudvensestraat Mierlo' met planidentificatienummer NL.IMRO.1771.BPSportOudvenUitbr-ON01 ongewijzigd vast te stellen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen.

19

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 23 april 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

20

Overzicht representatie vanaf 23 april 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.