Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d.  16 januari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 16 januari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota opvang ontheemden Oekraine - toezicht beveiliging

De oorlog in Oekraïne blijft voortduren en daarmee ook de gemeentelijke opvang van ontheemden. Op de locaties Stationsstraat 33 in Geldrop en Goorsedijk 4a in Mierlo is vanwege (brand-)veiligheid toezicht nodig. Door de langere duur van de opvang en de daarbij horende kosten worden de regels van het inkoopbeleid van toepassing. Voor 2024 kan de uitgebreide inkoopstrategie nog worden vastgesteld. In het voorjaar 2024 start BIZOB een aanbestedingstraject voor de periode daarna.

Het college besluit:
1. De Inkoopstrategie toezicht/beveiliging opvanglocaties Oekraïense ontheemden vast te stellen; 
2. Aan BIZOB de opdracht te geven de aanbesteding vanaf 2025 te begeleiden; 
3. De raad te informeren via een Raadsinformatiebrief.

3

Adviesnota evaluatie

Voorafgaand aan de jaarwisseling zijn werkafspraken gemaakt om de overlast en schade rondom de jaarwisseling te beperken. Na de jaarwisseling is geëvalueerd hoe de jaarwisseling is verlopen. Uit de evaluatie blijkt dat er sprake was van gemiddeld verlopen jaarwisseling qua incidenten en schade en vernielingen. Het totaal aantal meldingen van vuurwerk(overlast) was hoger dan tijdens de vorige jaarwisseling, vooral bij de gemeente kwamen meer meldingen binnen. Het schadebedrag van vernielingen door vuurwerk was hoger dan de voorgaande jaarwisseling. Opvallende incidenten in onze gemeente rondom de jaarwisseling waren het incident waarbij een tweetal politiemedewerkers in onze gemeente slachtoffer werd van geweld tegen werknemers met een publieke taak en de 5 autobranden die waarschijnlijk niet vuurwerk gerelateerd zijn.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de jaarwisseling 2023 – 2024 (bijlage 1). 
2. De raadsleden via bijgevoegde raadsinformatiebrief (bijlage 2) kennis te laten nemen van de evaluatie. 
3. Vragen/verzoeken vanuit de media en burgers over informatie rondom de jaarwisseling aan de hand van de evaluatie te beantwoorden.

4

Begroting PlatOO 2024

Schoolbestuur PlatOO heeft volgens haar statuten de begroting 2024 voor overleg aan de gemeente voorgelegd. 
Voorgesteld wordt dat het college hiervan kennisneemt en instemt.

Het college besluit in te stemmen met de begroting 2024 van PlatOO.

5

Collegevoorstel artikel 36 vragen SAMEN over actualisatie jaarschijf prestatieafspraken 2024

De beantwoording van de artikel 36 vragen van SAMEN over actualisatie jaarschijf prestatieafspraken 2024 worden voorgelegd aan het college.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de door fractie SAMEN gestelde artikel 36 vragen over actualisatie jaarschijf prestatieafspraken 2024.
2. Het doorgeleiden van de antwoorden naar de raad.

6

Adviesnota Subsidieregeling afkoppelen hemelwater op particulier terrein 2024

In 2022 en 2023 konden inwoners gebruik maken van een subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater. 
Om de regeling in 2024 voort te zetten moet het college de regeling opnieuw vaststellen.

Het college besluit:
1. De subsidieregeling “afkoppelen hemelwater op particulier terrein Geldrop-Mierlo 2024” vast te stellen; 
2. Voor subsidieaanvragen de bijgevoegde formulieren voor subsidieverlening en subsidievaststelling vast te stellen; 
3. De Teammanager Realisatie te mandateren voor de uitvoering van de ‘Subsidieregeling afkoppelen hemelwater op particulier terrein Geldrop-Mierlo 2024’ conform bijgevoegd concept; 
4. De elektronische weg open te stellen voor aanvragen in het kader van de ‘Subsidieregeling afkoppelen hemelwater op particulier terrein Geldrop-Mierlo 2024’; 
5. Voor 2024 een subsidieplafond van € 50.000 te bepalen, ten laste van fcl 67200012.

7

Adviesnota aanpassing GR VRBZO 2024 na zienswijze

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) aan te passen. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen, heeft VRBZO enkele wijzigingen aangescherpt. Het college wordt nu gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

Het college besluit:
1. Het raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, met daarin de volgende beslispunten, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad: 

  1. Kennis te nemen van de concept Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 na zienswijze ;
  2. Het college toestemming te geven om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 vast te stellen.

2. Na verkregen toestemming van de raad in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 2024 en VRBZO hiervan in kennis te stellen middels bijgevoegde conceptbrief.

8

Adviesnota Vergunningenbeleid en uitvoeringsprogramma 2024

In de Omgevingswet, de bijbehorende uitvoeringsbesluiten (Omgevingsbesluit met de zogeheten procescriteria U&H-documenten)en de provinciale Verordening systematisch toezichtinformatie Noord-Brabant zijn eisen vastgelegd waaraan elke professionele U&H-organisatie(voorheen: VTH-organisatie)moet voldoen. Deze eisen hebben tot doel dat provincies, gemeenten en waterschappen hun U&H-organisatie zodanig professioneel inrichten dat een goede kwaliteit van de uitvoering van die taken is gewaarborgd. Daaronder verstaat de wetgever met name dat de U&H-taken op een strategische en programmatische manier worden gedaan met aandacht voor onderlinge afstemming van de werkzaamheden. Met interbestuurlijk toezicht draagt de provincie bij aan een bestendig en veilig Brabant met een sterke kwaliteit van het openbaar bestuur. Een tijdige en goede naleving van de procescriteria U&H is niet alleen wettelijke verplicht. Het is ook belangrijk voor een goede sturing op de U&H-beleidscyclus en voor de instandhouding van een professionele U&H-structuur om risico’s te voorkomen op het gebied van volksgezondheid, veiligheid of onomkeerbare schade aan de leefomgeving .De ambitie van de provincie is samen met gemeenten en waterschappen ervoor te zorgen dat alle U&H-documenten100% actueel en op tijd zijn en voldoen aan de procescriteria U&H.

Het vast te stellen ‘Vergunningenbeleid en Uitvoeringsprogramma Geldrop-Mierlo 2024’ omschrijft op welke wijze de uitvoering van de bovengenoemde wettelijke taken geschiedt

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het IBT toezichtsoordeel Omgevingsrecht 2023.
2. In te stemmen met het geactualiseerde ‘Vergunningenbeleid en Uitvoeringsprogramma Geldrop-Mierlo 2024’.
3. De provincie Noord-Brabant door middel van bijgevoegde brief hierover te informeren.
4. De raad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren.

9

Adviesnota jaarverslag handhaving 2023 en uitvoeringsprogramma handhaving 2024

Het jaarverslag en het uitvoeringsprogramma maken onderdeel uit van de handhavingsbeleidscyclus. In het jaarverslag wordt stilgestaan bij de behaalde resultaten op basis waarvan de balans kan worden opgemaakt. 

Deze balans vormt tezamen met het handhavingsbeleid en het doelstellingenakkoord de basis voor het uitvoeringsprogramma 2024 waarin wordt aangegeven hoe het komende jaar uitvoering wordt gegeven aan toezicht en handhaving met bijbehorende interventies en beoogde resultaten.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het jaarverslag handhaving 2023 en uitvoeringsprogramma handhaving 2024. 
2. De gemeenteraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief hierover te informeren. 
3. De provincie Noord-Brabant hierover te informeren.
4. De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO) als sanctiestrategie binnen het Omgevingsrecht vast te stellen.

10

Voorblad CV Raadsinformatiebrief uitkomsten decembercirculaire 2023

Bijgevoegd de raadsinformatiebrief over de uitkomsten van de decembercirculaire 2023.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de uitkomsten van de decembercirculaire 2023. 
2. In te stemmen met het versturen van bijgevoegde raadsinformatiebrief.

11

Raadsinformatiebrief Regionaal jaarverslag leerplicht-RMC schooljaar 2021-2022

Het regionaal jaarverslag beschrijft de activiteiten en resultaten van de inzet van leerplichtambtenaren en RMC loopbaanbegeleiders in de regio Zuidoost-Brabant in het schooljaar 2021-2022. Op 12 juni 2023 is het jaarverslag vastgesteld door de bestuurscommissie 'bestrijding schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten' van de GGD Brabant-Zuidoost. Deze commissie bestaat uit alle wethouders onderwijs van de 21 gemeenten in de regio. 

Voor het jaarverslag leerplicht over het schooljaar 2022-2023 streven we erna om eerder te informeren.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het regionaal jaarverslag leerplicht/ RMC 2021-2022 Bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. 
2. De gemeenteraad te informeren over het regionaal jaarverslag en de stand van zaken in Geldrop-Mierlo via bijgaande raadsinformatiebrief (bijlage 1).

12

Kinderopvang Plus

Er zijn kinderen in Geldrop-Mierlo die, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, net iets anders nodig hebben in hun begeleiding/benadering dan beschikbaar is binnen het reguliere aanbod voor kinderopvang. Het is hierbij belangrijk om dichtbij huis onze kinderen, de zorg en begeleiding te bieden die zij nodig hebben. Dit voorstel draagt er binnen de gemeente Geldrop-Mierlo aan bij dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, dit zoveel mogelijk, dicht bij huis en in een passende setting kunnen krijgen, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het college besluit:
1. De subsidieregeling passende kinderopvang: "kinderopvang plus" Gemeente Geldrop-Mierlo 2024 vast te stellen; 
2. De opslag per uur van dagopvang plus en buitenschoolse opvang plus respectievelijk vast te stellen op € 14,79 en € 16,15; 
3. In 2024 een subsidie voor passende kinderopvang te beschikken aan Kluppluz, het subsidiebedrag voor 2024 voorlopig vast te stellen op € 111.296,31; 
4. De subsidie te bekostigen uit de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (fcl 6430003: OAB/VVE).

13

Subsidievaststelling Senzer 2023

Door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn middelen beschikbaar gesteld over het kalenderjaar 2023 voor een aantal wettelijke regelingen, waarvan de uitvoering door de gemeente aan Senzer is gedelegeerd. Het betreft de BUIG-middelen ten behoeve van uitkeringen en loonkostensubsidie, het Participatiebudget voor de uitvoering van o.a. re-integratietrajecten en de Wsw-middelen ten behoeve van de sociale werkvoorziening. Over 2023 wordt de subsidie definitief vastgesteld middels uw besluit op deze adviesnota.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie van €1.048.750 over 2023 aan werkbedrijf Senzer voor het verstrekken van een uitkering aan inwoners die (tijdelijk) niet kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud of het verstrekken van loonkostensubsidie zoals bedoeld in de Participatiewet; 
2. In te stemmen met het verlenen van een aanvullende subsidie van €1.430 over 2023 aan werkbedrijf Senzer voor de uitvoering van BBZ-levensvatbaarheidsonderzoeken; 
3. In te stemmen met het terugvorderen van €1.035.253 van werkbedrijf Senzer voor de Wsw als bedoeld in de Participatiewet; 
4. Het Algemeen Bestuur van werkbedrijf Senzer door middel van bijgevoegde beschikking van de definitieve subsidie in kennis te stellen.

14

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 23 januari 2024

De uitnodigingen worden voor kennis aangenomen.

15

Overzicht representatie vanaf 23 januari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.