Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 19 maart 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 19 maart 2024 wordt conform vastgesteld.

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 19 maart 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota Achtervangovereenkomst WSW

Vanaf 1 augustus 2021 is reeds een nieuwe verbeterede achtervangovereenkomst inwerking getreden. Alle voor 1 augustus 2021 tussen WSW en de gemeente gesloten achtervangovereenkomsten bleven bestaan naast de achtvangovereenkomst van 2021. WSW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (‘VNG’) concludeerden gezamenlijk dat het echter niet wenselijk is verschillende achtervangovereenkomsten naast elkaar te laten bestaan. Daarom introduceren WSW en VNG nu een nieuwe achtervangovereenkomst tussen WSW en de gemeente ter vervanging van alle voorgaande achtervangovereenkomsten, zodat nog maar een set voorwaarden met de gemeente van toepassing is.

Deze overeenkomst dient als een vangnet voor woningcorporaties in Nederland. Het biedt financiele ondersteuning in het geval dat een woningcorporatie niet aan haar financiele verplichtingen kan voldoen. Ondank het bestaan hiervan, heeft deze achtervangovereenkomst nog nooit daadwerkelijk hoeven ingrijpen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 2, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024, waarbij:
a. De nieuwe achtervangovereenkomst alle voorgaande overeenkomsten vervangt;
b. De nieuwe overeenkomst verbeteringen bevat ten opzichte van de overeenkomst van voor 1 augustus 2021;
c. Een beperkt aantal aanvullende wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de overeenkomst die van toepassing is sinds 1 augustus 2021;
d. De verdeelsleutel voor het achtervangrisico niet gewijzigd wordt.
2. In te stemmen met het verzenden van een rechtsgeldig ondertekende achtervangovereenkomst naar het WSW.

3

Adviesnota_vaststellen gewijzigde GR MRE

Het algemeen bestuur van de MRE heeft op 28 februari 2024 de gewijzigde gemeenschappelijke regeling MRE vrijgegeven voor instemming door de raden en colleges. Aan het college wordt voorgesteld om in te stemmen met de gewijzigde regeling en ook aan de raad voor te stellen om in te stemmen met de gewijzigde regeling.

Het college besluit:
1. Onder voorbehoud van toestemming door de raad in te stemmen met het treffen van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven, conform de bijgevoegde ontwerpregeling; 
2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven; 
3. Het raadsvoorstel ‘Instemmen met gewijzigde gemeenschappelijke regeling MRE’ voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

4

Adviesnota Mandaatregister 2024

Op 15 februari 2022 is de Mandaatregeling en het daarbij behorende Mandaatregister vastgesteld. Daarbij is afgesproken dat de mandaten jaarlijks opnieuw worden bekeken en eventueel naar behoefte worden aangepast. Doel van de periodieke aanpassing is het register actueel en juridisch juist te houden en mandaten te verlenen die de bedrijfsvoering optimaal maken.

Het college besluit:
1. Het Mandaatregister 2024 Geldrop-Mierlo vast te stellen 
2. Het Mandaatregister 2022 Geldrop-Mierlo vastgesteld op 28 februari 2023 in te trekken.

5

Samenwerkingsovereenkomst Urgentie SGE 2024-2027

Op 11 december 2023 is de Huisvestingsverordening gemeente Geldrop-Mierlo 2024-2027 door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld. Via voorliggende Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie 2024-2027 (hierna Samenwerkingsovereenkomst) maken gemeenten en woningcorporaties afspraken over het uitvoeren van de urgentieregeling in de huisvestingsverordening. Deze Samenwerkingsovereenkomst is inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van haar voorloper, aangezien de inhoud van de huisvestingsverordening ook niet is aangepast.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie SGE 2024-2027;
2. Wethouder G.J.G. van Gestel te mandateren om de Samenwerkingsovereenkomst Uitvoering Urgentie 2024-2027 namens de gemeente te ondertekenen.

6

Mandaatregeling Omgevingswet gemeente Geldrop-Mierlo 2024

De Mandaatregeling Omgevingswet Geldrop-Mierlo 2024 (verder regeling) geeft aan welke bevoegdheden het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college) en de burgemeester aan de gemeentelijke organisatie hebben gegeven. Deze regeling sluit aan bij de behoefte binnen de huidige organisatiestructuurwaar eigenaarschap het uitgangspunt is, een medewerker heeft de bij zijn functie behorende verantwoordelijkheden en vrijheden binnen de grenzen van de afspraken die we als organisatie hierover maken of gemaakt hebben.

Het college besluit:
1. De Mandaatregeling Omgevingswet Geldrop-Mierlo 2024 vast te stellen; 
2. Het mandaatbesluit toepassen uitgebreide procedure van 16 januari 2024 in te trekken.

7

Collegevoorstel Structurele inzet Kinderburgemeester

Wij willen als gemeente in verbinding staan met onze jeugdigen en hen actief betrekken. 
Na het succes van Annalot van Neerven als onze eerste kinderburgemeester, is voortzetting van dit initiatief een logische vervolgstap.

Het college besluit in te stemmen met het structureel aanstellen van een kinderburgemeester in Geldrop-Mierlo die per schooljaar opnieuw gekozen wordt.

8

Adviesnota ondertekenen intentieovereenkomst OER

Op 8 december 2022 is de coalitie Klimaatcorridor A67 opgericht. De gemeente Geldrop-Mierlo doet hieraan mee. Tegelijkertijd is het Rijk gestart met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER). Het programma is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat (RWS), de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Rijksvastgoedbedrijf, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, met als doel het verkennen waar en hoe er met steun van de omgeving grootschalig energie kan worden opgewekt op Rijksgronden. In 2023 is het OER onderzoek gestart naar de A67 tussen Deurne en Bladel. Inmiddels zijn we in de fase dat een intentieovereenkomst voor dit traject ter ondertekening wordt voorgelegd

Het college besluit:
1. Deel te nemen aan de verkenningsfase van OER (Opwek Energie op Rijksvastgoed) als niet kernteam gemeente; 
2. In te stemmen met de intentieverklaring OER (Opwek Energie op Rijksvastgoed) als onderdeel van de Klimaatcorridor A67; 
3. Daartoe wethouder Frans Stravers te machtigen om deze namens de gemeente Geldrop-Mierlo te ondertekenen.

9

Adviesnota vaststelling GR ODZOB 2024

Op 8 augustus 2023 heeft uw college ingestemd met de Ontwerpregeling GR ODZOB 2024 en deze doorgeleid aan uw raad voor een zienswijze procedure. In de raadsvergadering d.d. 25 september 2023 heeft de raad besloten geen zienswijze in te dienen op de Ontwerpregeling GR ODZOB 2024. Door enkele andere deelnemers zijn wel zienswijzen ingediend. Dit is aanleiding geweest om wijzigingen aan te brengen in de definitieve regeling ten opzichte van de ontwerpregeling. 
 Het algemeen bestuur van de ODZOB heeft op 13 maart 2024 de nieuwe GR ODZOB 2024 aan u voorgelegd, met het verzoek een voorgenomen besluit te nemen tot vaststelling van de nieuwe GR ODZOB 2024, onder voorbehoud van toestemming van de raad. De raad kan de toestemming alleen weigeren op grond van strijd met het recht of algemeen belang.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe GR ODZOB 2024 onder voorbehoud van toestemming van de raad. 
2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel, met onderstaande beslispunten 
a. Kennis te nemen van de nieuwe GR ODZOB 2024.
b. Toestemming verlenen voor de vaststelling van de nieuwe GR ODZOB 2024 door het college. 
3. Het raadsvoorstel door te geleiden aan uw raad.

10

Collegevoorstel bezwaar vervangen brug Geldropseweg

De gemeente Helmond is voornemens om de brug aan de Geldropseweg over het Eindhovens kanaal te gaan vervangen. De voorlopige planning voor deze werkzaamheden gaat uit van start van de werkzaamheden eind mei en afronding voor het eind van dit jaar. De afsluiting van deze belangrijke verbinding tussen Helmond en Mierlo heeft grote invloed op de verkeersstromen zowel lokaal als regionaal. Ook heeft een dergelijke lange afsluiting gevolgen voor de lokale middenstand in Mierlo. De gemeente Helmond heeft een verkeersbesluit genomen om de “tijdelijke” afsluiting van de Geldropseweg te regelen. Met de gemeente Helmond zijn wij al geruime tijd in overleg om tot voor de gemeente Geldrop-Mierlo gewenste aanvullende maatregelen te komen. Het verkeersbesluit biedt ons de mogelijkheid om middels het indienen van een bezwaarschrift het juridisch alsnog voor elkaar te krijgen om de uitvoeringsduur van de werkzaamheden te beperken en de gewenste aanvullende verkeersmaatregelen te treffen.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het concept pro-forma bezwaarschrift gericht aan de gemeente Helmond tegen het verkeersbesluit voor het vervangen van de brug Geldropseweg. 
2. In te stemmen met indienen bezwaarschrift bij gemeente Helmond, wanneer in het bestuurlijk overleg met gemeente Helmond op 28 maart geen overeenstemming wordt bereikt. 
3. In te stemmen met het procesbesluit

11

Collegevoorstel Samenwerkingsovereenkomst ontsluiting Emopad Tilborghs Betonstaal B.V.

Tilborghs Betonstaal B.V. (Industriepark 9) wenst een extra ontsluiting van het bedrijf op het Emopad. Dit is hier in strijd met onze beleidsregels voor uitwegen. Alleen in bijzondere gevallen mag van beleidsregels worden afgeweken. Er is een Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Die bevat de voorwaarden waaronder in dit geval van de beleidsregels zou mogen worden afgeweken.

Het college besluit:
1. Bijgevoegde Samenwerkingsovereenkomst over de ontsluiting van Tilborghs BV op het Emopad te sluiten met betrokken partijen, onder voorbehoud van hun ondertekening; 
2. De portefeuillehouder tekstmandaat te verlenen voor aanpassing van deze overeenkomst; 
3. De ‘gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen’ (met bord E7) ter hoogte van Emopad 5 in te trekken.

12

Uitnodigingen te bespreken in de collegevergadering van 26 maart 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

13

Overzicht representatie college vanaf 26 maart 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.