Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

Afwezig

de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering van 20 februari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering  van 20 februari wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota aanvraag subsidie LEVgroep inburgering 2024

LEVgroep ontvangt een jaarlijkse subsidie voor haar werkzaamheden in het kader van inburgering. In deze adviesnota wordt een voorstel voor subsidieverlening toegelicht. Sinds de wijziging van de mandaatregeling in 2021 dient het college in te stemmen met de subsidies aan acht professionele organisaties, waaronder LEVgroep. LEVgroep verzorgt de maatschappelijke begeleiding en maatschappelijke participatie in de Zelfredzaamheidsroute op de manier zoals in de Wet Inburgering 2021 is voorgeschreven.

Het college besluit In te stemmen met het verlenen van een jaarlijkse subsidie van € 295.261,- aan LEVgroep voor inburgering 2024.

3

Adviesnota Verlengen DVO Leefgeld Senzer 2024

In augustus 2022 hebben de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio met Senzer afgesproken dat Senzer de leefgeldverstrekking verzorgt van de Oekraïners die worden opgevangen in onze regio. De DVO heeft -na verlening in januari 2023- een looptijd tot 4 maart 2024. De regeling Opvang Ontheemden Oekraïne is verlengd tot 4 maart 2025. De verstrekking door Senzer wordt door de zeven gemeenten gewaardeerd. Door middels een addendum uiterlijk 4 maart 2024 te verlengen, hoeft niet een geheel nieuwe DVO te worden opgesteld.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het addendum op de dienstverleningsovereenkomst (DVO) ‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’, dat hoofdzakelijk ziet op verlenging van de DVO met Senzer tot 4 maart 2025; 
2. In te stemmen met het bekostigen hiervan uit de rijksvergoeding die de gemeente ontvangt voor de ontheemden in gemeentelijke en particuliere opvang.

4

Adviesnota Aanpassingen wijkindeling Geldrop-Mierlo

Zowel het college als het CBS geven aan dat de indeling van onze wijken en buurten beter kan. De huidige indeling dateert van oktober 2010. De afgelopen maanden is in een gemeentebrede werkgroep gewerkt aan aanpassingen in de huidige wijkindeling. De aanpassingen zijn tot stand gekomen op basis van een matrix van afwegingen die aan het begin van het traject is opgesteld. Bij de totstandkoming van de nieuwe indeling is rekening gehouden dat in principe de eerstkomende 15 jaar geen nieuwe aanpassingen nodig zijn.

Het college besluit:
1. De huidige wijkindeling volgens bijgevoegde nieuwe wijkindeling aan te passen. Dit houdt in: 
a. Mierlo op te splitsen in 4 kleinere wijken te weten: Neerakkers, Kerkakkers, Luchen en Mierlo-Dorp. 
b. Een aantal gebieden aan te merken als buitengebied: 
- Gijzenrooi; 
- Gebied rondom de 4 nieuwe Mierlose wijken; 
- Hoekje links bovenin Zesgehuchten, tussen de Eindhovenseweg en de Rielseheideweg; 
- Gebied rechts van de Coevering. 
c. Twee kleine aanpassingen in Geldrop door te voeren. 
2. De raad te informeren over de aangepaste wijkindeling met een raadsinformatiebrief. 
3. In te stemmen met de kosten en deze ten laste brengen van de wijkontwikkelingsplannen.

5

Adviesnota dwangsom niet tijdige beslissing op bezwaar

Het college heeft op 22 augustus 2022 een (verzamel) verkeersbesluit genomen om parkeerplaatsen te reserveren voor het laden van elektrische voertuigen. Voor een drietal locaties is een intrekkingsbesluit genomen om tegemoet te komen aan bezwaren van belanghebbenden. Als gevolg van dit intrekkingsbesluit is te laat beslist op de ingekomen bezwaren. Alle bezwaarmakers zijn direct op de hoogte gesteld van het intrekkingsbesluit. Vervolgens is per brief verzocht om het ingediende bezwaarschrift in te trekken, aangezien het college met het besluit tegemoetgekomen is aan alle bezwaargronden. De bezwaren zijn ingetrokken, echter heeft één bezwaarmaker tussentijds een ingebrekestelling gestuurd aan de gemeente. Door de niet tijdige beslissing op het bezwaarschrift zijn we de volledige dwangsom verschuldigd aan reclamant. Het college moet nog een formele beslissing op de niet tijdige beslissing op bezwaar nemen. Deze adviesnota gaat over de te nemen beslissing op deze ingebrekestelling.

Het college besluit te beslissen dat de indiener van het op 5 september 2022 ontvangen bezwaarschrift recht heeft op een dwangsom ter hoogte van € 1.442,- wegens het niet-tijdig beslissen op het bezwaar en daartoe in te stemmen met bijgaande concept beslissing.

6

Collegevoorstel RIB Hulp op Maat

Bijgesloten raadsinformatiebrief geeft een update over de activiteiten en ontwikkelingen rondom Hulp op Maat in het eerste kwartaal van 2024 (actiepunt Ibabs 6167). Hierin is ook een update opgenomen over de gemeentelijke inkomensverklaring, de hersteloperatie kinderopvangtoeslag en een vooruitblik naar het tweede kwartaal. De factsheet energietoeslag 2023 laat een cijfermatige tussenstand zien over het aantal ambtshalve toekenningen en individuele aanvragen t/m januari 2024. Een tussenstand want de aanvraagperiode van deze regeling loopt tot 1 april 2024. Bijgesloten memo betreft de gemeentelijke inkomensverklaring en geeft een weergave van het oorspronkelijk doel, doorlopen proces en huidig resultaat. De geldkrant (concept) in de bijlage geeft uw college een preview waarin wij u graag meenemen. De geldkrant wordt in de week van 4 maart huis-aan-huis verspreid in Geldrop-Mierlo.

Het college besluit in te stemmen met: 
1. Raadsinformatiebrief Hulp op maat kwartaal 1 2024, en deze via de griffie door te leiden naar de raad; 
2. Factsheet tussenstand energietoeslag 2023, en deze via de griffie door te leiden naar de raad. 
en kennis te nemen van: 
1. Memo Gemeentelijke inkomensverklaring; 
2. Geldkrant (concept) Geldrop-Mierlo.

7

Adviesnota Landelijke tarieven Gecertificeerde Instellingen

De jeugdbescherming staat landelijk onder druk door een haperend systeem binnen de Gecertificeerde Instellingen (GI’s), toenemende gezinsproblematiek, veranderende opvattingen over jeugdbescherming en een stijgende werkdruk. GI’s hebben te maken met verzuim, personeelsverloop en wervingsproblemen. Om de werkdruk te verlichten zijn voldoende personeel en passende financiering cruciaal. Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben de vijf Brabantse jeugdzorgregio’s de samenwerking tussen elkaar en met de GI’s versterkt. Op nationaal niveau hebben het Rijk, de VNG en GI’s overeenstemming bereikt over het verkennen en vaststellen van een landelijk tarief voor GI’s. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft KPMG onderzoek gedaan naar de gemiddelde kostprijsberekening en bekostigingsvormen voor de GI’s. Met de uitkomsten van de onderzoeken zijn bestuurlijke afspraken en een bijbehorende handreiking tot stand gekomen komen over een landelijk tarief vanaf 1 januari 2024 (zie bijlagen 5a en 5b). Na een langdurig traject zijn sinds 18 oktober jl. de afspraken over een landelijk tarief voor de GI’s vanaf 2024 een feit. In Zuidoost-Brabant opereren Jeugdbescherming Brabant (JBB), William Schrikker Groep Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSG), Leger des Heils Jeugdbescherming & -Reclassering (LdH) en Jeugd Veilig Verder (JVV). Met dit voorstel worden aan uw college de afspraken over het landelijke tarief met bovengenoemde GI's voorgelegd.

Het college besluit:
1. De tarieven voor de Gecertificeerde instellingen per 1 januari 2024 als volgt vast te stellen: 
a. Jeugdbescherming Brabant: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 3% ten behoeve van de beschikbaarheidsfunctie en innovatie en een opslag voor bijzondere pupilkosten van € 363,53 voor Ondertoezichtstelling (OTS) en Voogdij (VO), zonder inlooppad. 
b. William Schrikker Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 2% ten behoeve van het buffervermogen en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €442,- voor OTS en VO met een inlooppad van 1 jaar.
c. Leger des Heils Jeugdbescherming & Jeugdreclassering: het landelijk basistarief verhoogd met een generieke opslag van 2% ten behoeve van het buffervermogen en een opslag voor bijzondere pupilkosten van €363,53 voor OTS en VO zonder inlooppad.
d. Jeugdbescherming Regio Amsterdam, opererend onder de handelsnaam Jeugd Veilig: het landelijk basistarief verhoogd met een opslag voor bijzondere pupilkosten van € 363,53 voor OTS en VO, zonder inlooppad. 
2. In te stemmen met het aangaan van het “Addendum op de overeenkomst Dienstverlening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen [GI] en gemeente Eindhoven (namens de regiogemeenten Zuidoost-Brabant)” conform beslispunt 1 voor de vier GI’s voor het vastleggen van de tarieven 2024, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de lopende overeenkomsten JB-JR (bijlagen 2a t/m d). 
3. In te stemmen met het aangaan van de “Aanvullende overeenkomst Dienstverlening Jeugdbescherming en Jeugdreclassering tussen (naam GI) en gemeente Eindhoven (namens de regiogemeenten Zuidoost-Brabant)” naar aanleiding van nieuwe tariefafspraken 2024 aanvullend op het in dit kader opgestelde en gepubliceerde Addendum d.d. n.t.b met de vier GI’s conform het eerste beslispunt. (bijlage 3a t/m d). 
4. De burgemeester te verzoeken volmacht te geven aan de burgemeester van de gemeente Eindhoven met het recht van assumptie en substitutie door een lid van het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven om de in beslispunt 2 en 3 genoemde addenda en overeenkomsten te ondertekenen. Die overeenkomsten en addenda zijn ook bindend voor de gemeente Geldrop-Mierlo. 
5. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad via bijgevoegde raadsinformatiebrief.

8

Adviesnota verhuur pand Brandweerkazerne

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft eind 2022 het appartementsrecht teruggekocht inzake de ruimten binnen het pand gelegen aan de Bijenkorf 15 te Mierlo. Dit gedeelte van het pand wordt gebruikt als brandweerkazerne door de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost (hierna te noemen: VRBZO).

Het college besluit in te stemmen met de huurovereenkomst met VRBZO voor de locatie Bijenkorf 15 te Mierlo met als ingangsdatum 1 januari 2022.

9

Adviesnota adviezen Wmo-Adviesraad februari 2024

De Wmo Adviesraad heeft in de afgelopen periode een drietal gevraagde adviezen en een ongevraagd advies aan het college toegestuurd. In dit advies wordt een reactie op deze (on)gevraagde adviezen voorgesteld. De adviezen gaan over: beleidskeuzes inclusief leven, het vlaggenprotocol, uitvoeringsprogramma wonen en zorg en het scootmobielbeleid. Conform de afspraken met de Wmo-Adviesraad gaat een afschrift van de reactiebrieven van het college ook naar de gemeenteraad. Daartoe is een Raadsinformatiebrief opgesteld.

Het college besluit in te stemmen met:
1. De reactie op het gevraagde adviezen van de Wmo Adviesraad, CPM en Seniorenbelangen ten aanzien van de beleidskeuzes Inclusief leven en het vlaggenprotocol; 
2. De reactie op het gevraagde advies van de Wmo Adviesraad ten aanzien van het uitvoeringsprogramma Wonen en Zorg;
3. De reactie op het ongevraagde advies van de Wmo Adviesraad ten aanzien van het scootmobielbeleid;
4. De raadsinformatiebrief waarmee de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de drie reactie op de ongevraagde adviezen.

10

Uitnodigingen te bespreken in de collegevergadering van 27 februari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

11

Overzicht representatie college vanaf 27 februari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.