Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris, de heer J. Bastiaans

Afwezig

de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 april 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 23 april 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Adviesnota verlengen DVO ODZOB 1 juli 2024-1 juli 2025

Voor de periode 2019-2022 hebben ODZOB en de deelnemers in een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afspraken met elkaar gemaakt over de wijze waarop opdrachtgever en opdrachtnemer uitvoering willen geven aan de basis- en verzoektaken en het programma collectieve taken. De verplichting komt voort uit art. 6 van de huidige Gemeenschappelijke Regeling ODZOB (GR ODZOB) om schriftelijke afspraken hierover met elkaar te maken. 

Voorjaar 2022 heeft de ODZOB in opdracht van haar bestuur de huidige DVO 2019-2022 tussen de deelnemers en de ODZOB geëvalueerd. Op basis van de evaluatie van de huidige DVO was de belangrijkste conclusie: De huidige DVO is een goed werkend afsprakenkader. Dit beeld wordt breed gedeeld door de deelnemers en organisatie ODZOB. De DVO had een looptijd tot 1 januari 2023 en is verlengd via addendum 2022 tot 1 juli 2024.

De inzet was erop gericht de actualisatie van de DVO gelijktijdig met de nieuwe GR ODZOB besluitvormend voor te leggen aan het algemeen bestuur. De actualisatie van de DVO per 1 juli 2024 wordt echter niet langer als realistisch gezien.

Het AB ODZOB is mede op basis van de evaluatie op 7 maart 2024 jl. akkoord gegaan met het verlengen van de bestaande overeenkomst voor de periode 1 juli 2024- 1 juli 2025.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlengen van de bestaande DVO voor de periode 1 juli 2024 – 1 juli 2025. 
2. Burgemeester Jos van Bree te machtigen de Addendum bij dienstverleningsovereenkomst 2019-2022 (inzake verlenging 1 juli 2024 – 1 juli 2025) te ondertekenen.

3

Collegevoorstel Artikel 36 vragen van SAMEN over het Meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag

SAMEN heeft art 36 vragen gesteld over het Meldpunt voor ongewenst verhuurgedrag.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen van SAMEN. 
2. De beantwoording via de griffie door te sturen naar de gemeenteraad.

4

Adviesnota Jaarverslag 2023

De provincie houdt via een cyclus jaarlijks toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de wettelijke VTH-taken door de gemeente. Zij controleert of wij dat goed doen en geeft indien nodig verbeterpunten aan, met als doel de kwaliteit van vergunningverlening te blijven doorontwikkelen en optimaliseren. Het jaarverslag maakt onderdeel uit van de VTH-beleidscyclus. Het is een nuttig middel om stil te staan bij de behaalde resultaten, de balans op te maken en op basis hiervan bij te sturen in de komende periode.

Het college besluit:
1. Het ‘Jaarverslag Vergunningen Geldrop-Mierlo 2023’ vast te stellen. 
2. De Raad door middel van een raadsinformatiebrief hierover te informeren. 
3. De Provincie Noord-Brabant hierover te informeren.

5

Collegevoorstel Ontwerpbegroting Cure 2025

Op 28 augustus 2024 behandelt het Algemeen Bestuur van Cure haar begroting 2025. Het Dagelijks Bestuur van Cure legt de begroting nu eerst voor aan de raden van de drie gemeenten om hen in de gelegenheid te stellen om een zienswijze in te dienen. Er is een zienswijze voorbereid om op 10 juni 2024 aan de raad voor te leggen.

Het college besluit aan de raad voor te stellen om: 
1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting Cure 2025; 
2. In te stemmen met de opgestelde zienswijze en deze ter accordering voor te leggen aan de gemeenteraad; 
3. De financiële gevolgen te verwerken in de meerjarenbegroting van de gemeente.

6

Collegevoorstel wijziging GR Cure

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) gewijzigd. Het doel van deze wijziging is versterking van de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de kader stellende en controlerende rol van gemeenteraden. De gewijzigde wetgeving moet vóór 1 juli 2024 in alle gemeenschappelijke regelingen zijn verwerkt. Dat geldt uiteraard ook voor de GR Cure. Uw raad heeft op 19 februari 2024 een zienswijze gegeven op de ontwerp wijzigingen van de GR Cure. De zienswijzen van alle drie de raden van de aan de GR Cure deelnemende gemeenten zijn verwerkt. Alle drie de raden hebben expliciet verzocht vast te leggen dat inspraak in beginsel via de deelnemers aan de GR verloopt. Dit is overgenomen maar met een wijziging op voorstel van de gemeente Valkenswaard; in plaats van 2/3 is het nu 1/3 van de raden die het Dagelijks Bestuur kan vragen om een apart participatietraject. Indien het aantal deelnemers in de regeling toeneemt, dan kan op verzoek van 50% van de raden een apart participatietraject worden doorlopen. Het voorstel van Valkenswaard is door Cure overgenomen omdat als een dergelijk verzoek vanuit één gemeenteraad komt, in de praktijk een dergelijk verzoek zal worden gehonoreerd. Dit is in het belang van een onderlinge goede samenwerking en dat daarbij elkaars verzoeken en belangen zorgvuldig gewogen worden.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd concept-raadsvoorstel met bijlagen.

7

Gebiedsproces Gijzenrooi - streefbeeld

Eind 2022 heeft de commissie Ruimte ingestemd met een aantal vervolgstappen in het lopende gebiedsproces Gijzenrooi om te komen tot een gedragen streefbeeld voor het landelijk gebied Gijzenrooi. In 2023 is hard gewerkt om dit streefbeeld verder vorm te geven (o.a. schetsschuitsessie met gebiedspartners en een bewonersavond december 2023). De uitkomsten zijn nu op hoofdlijnen verwerkt in een concept-streefbeeld voor het gebied Gijzenrooi. Aan de hand van de presentatie willen we deze beeldvormend bespreken met de commissie Ruimte.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het concept-streefbeeld voor Gijzenrooi (en de bijbehorende presentatie) en de begeleidende memo voor de leden van de commissie Ruimte; 
2. De presentatie en het concept-streefbeeld te agenderen voor de commissie Ruimte van 28 mei a.s. conform bijgaand agendaverzoek.

8

Adviesnota wijzigen komgrens Geldropseweg

Als gevolg van het op 22 november 2022 genomen en op 10 december 2022 gewijzigd verkeersbesluit om de Brugstraat in Mierlo af te sluiten voor doorgaand verkeer zal de verkeersintensiteit op de Geldropseweg toenemen. Dit heeft ook een mogelijke toename van geluidsoverlast tot gevolg. In het beroep dat is ingesteld tegen deze beslissing is toegezegd dat we het geldende snelheidsregime op de Geldropseweg tussen de huidige komgrens en de brug over het Eindhovensch Kanaal zullen wijzigen. Een snelheidsregime van 50 kilometer per uur is slechts mogelijk binnen de bebouwde komgrens en derhalve door het wijzigen van de bestaande komgrens. 

Daar komt bij dat gemeente Helmond op korte termijn de brug over het kanaal gaat vervangen. Bij deze vervanging zal Helmond de komgrens wijzigen. Er ontstaat een logische voortzetting van de snelheid als wij onze komgrens laten aansluiten

Het college besluit om de nieuwe grens van de verkeerskundige bebouwde komgrens op de Geldropseweg te Mierlo vast te stellen, conform de bij het besluit behorende kaartbijlage.

9

Collegevoorstel 1e turap 2024

De 1e tussentijdse rapportage 2024 geeft het verloop van de budgetten weer in de eerste 3 maanden van 2024. Overschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het einde van het jaar afwijken van de begroting, worden aan de raad voorgelegd. Na akkoord worden de wijzigingen in de budgetten doorgevoerd.

Het college besluit in te stemmen met de overschrijdingen en onderbestedingen zoals opgenomen bij de onderdelen A en B en het kredietoverzicht.

10

Evenementen Uitgangspunten

Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwe beleidskeuzes inzake evenementen ter vervanging van de oude versie uit 2010. Het proces zal in 3 stappen worden doorlopen: de Evenementen Uitgangspunten, de Evenementen Beleidskeuzes en het Evenementen Uitvoeringsprogramma. Een en ander valt onder het thema Economische Kracht. Deze adviesnota gaat over stap 1 in dit proces en dat zijn de Evenementen Uitgangspunten. Na oordeelsvormende behandeling in de commissie AZ dienen deze Evenementen Uitgangspunten te worden vastgesteld door de Raad.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de Evenementen Uitgangspunten. 
2. In te stemmen met het Raadsvoorstel Evenementen Uitgangspunten en deze door te geleiden naar de raad.

11

Adviesnota Lokale Bereikbaarheidsagenda

Dit voorstel betreft het informeren van het College en de Raad over de documenten die de Lokale Bereikbaarheidsagenda vormen. Bijgaand is een raadsinformatiebrief gevoegd om de leden van de Raad verder te informeren over de stand van zaken en het inhoudelijke van de lokale bereikbaarheidsagenda.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de lokale bereikbaarheidsagenda. 
2. De lokale bereikbaarheidsagenda door te geleiden naar de commissie Ruimte voor een beeldvormende sessie.

12

Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Regionale Mobiliteit

Op 22 januari is in de commissie Ruimte de concept Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit behandeld en is vervolgens in de raadsvergadering van 19 februari ingestemd met de zienswijze. Op 20 maart 2024 is de aangepaste Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit met de Nota van zienswijzen behandeld in het regionaal poho mobiliteit. Op basis van de ingekomen zienswijzen is door de MRE de definitieve Samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In de nota van zienswijzen zijn de zienswijzen van een reactie voorzien en is aangegeven welke zienswijzen tot een wijziging hebben geleid.

Het college besluit:
1. Akkoord te gaan met de definitieve Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit, versie 20 maart 2024;
2. Vervolgens met een positief advies aan de gemeenteraad toestemming te vragen om namens de gemeente in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit;
3. Na het verkrijgen van de toestemming van de gemeenteraad, in te stemmen met het aangaan van de Samenwerkingsovereenkomst Regionale Mobiliteit;
4. De wethouder mobiliteit te machtigen om namens het college de samenwerkingsovereenkomst op 19 juni 2024 tijdens het poho mobiliteit te ondertekenen, waarna de samenwerkingsovereenkomst gepubliceerd wordt en in werking treedt.

13

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 30 april 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

14

Overzicht representatie vanaf 30 april 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.