Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer J. Bastiaans, plaatsvervangend notulist

Afwezig

de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 januari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 23 januari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Collegevoorstel DD toezichtsoordeel IBT op verbeterplan Informatie- en archiefbeheer 2023 - 2024

In de eerste helft van december 2023 ontvingen we het toezichtsoordeel van het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie over het verbeterplan archief- en informatiebeheer 2023-2024. 
Het IBT beoordeelt het plan met een ‘voldoet gedeeltelijk’ voor Dienst Dommelvallei en 'voldoet’ voor de gemeenten. 
In dit voorstel leest u hun bevindingen en worden de vervolgacties toegelicht.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het toezichtsoordeel van het IBT en de daarop te nemen maatregelen .
2. Akkoord te gaan met doorgeleiding brief IBT met toezichtsoordeel aan gemeenteraad.

3

Collegevoorstel tarieven werken voor derden 2024

Ter afrekening van werkzaamheden die de gemeente uitvoert voor derden is het van belang dat het college hiervoor de tarieven vaststelt. Het college kan zelf dit besluit nemen omdat het gaat om een privaatrechtelijke handeling. Door een vaststellingsgrondslag te kiezen kunnen de tarieven jaarlijks makkelijk en eenduidig opnieuw worden bepaald.

Het college besluit de tarieven werken voor derden 2024 vast te stellen.

4

Adviesnota Onderhoud wegen 2024-2025

Het wegennet kent een groot maatschappelijk belang. Het vertegenwoordigt een enorme geldswaarde. 
Het is dus van belang dat wij het wegennet goed en doelmatig onderhouden. 
In het Onderhoudsplan wordt op straatniveau aangegeven waar we onderhoud gaan uitvoeren. 
De basis hiervoor is het door de raad vastgestelde Beheerplan Wegen 2023-2027.

Het college besluit het operationeel onderhoudsplan wegen voor de jaarschijf 2024-2025 vast te stellen.

5

Nieuwe evenementen jongeren

In het doelstellingenakkoord van 2022-2026 is de wens opgenomen dat er vanaf 2026 nieuwe evenementen bij zijn gekomen specifiek voor jongeren in de leeftijdsgroep van 16-26 jaar. 
Na een lange weg van onderzoek en participatie liggen er twee plannen om evenementen voor jongeren te realiseren.

Het college besluit in te stemmen met het evenredig verdelen van het reeds begrote bedrag voor 2024 van € 40.000,- om zodoende 2 nieuwe evenementen voor jongeren mogelijk te maken.

6

Collegevoorstel RIB Beeldkwaliteitplannen, Welstandsnota en Omgevingswet

Eind september 2021 hebben D66, CDA en VVD een motie ingediend om het opstellen van beeldkwaliteitplannen te heroverwegen. Dit naar aanleiding van de raadsbehandeling van het beeldkwaliteitplan voor 't Landkaartje en St. Catherinaweg. De reactie op deze motie heeft tot onze spijt op zich laten wachten. Bij het opschonen van openstaande acties is geconstateerd dat deze motie nog niet was afgehandeld. Inmiddels is de Omgevingswet in werking getreden. 
Daarom is het nu een goed moment om de raad te informeren over de welstandsnota, beeldkwaliteitplannen en het welstandstoezicht onder de nieuwe regelgeving.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en deze door te geleiden naar de raad.

7

Uitnodigingen, te bespreken in B&W-vergadering d.d. 30 januari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

8

Overzicht representatie vanaf 30 januari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.