Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder,  de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 27 februari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 27 februari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Voorblad collegevoorstel RIB Jaarverslag 2023 Jeugdhulp regio 'Een 10 voor de Jeugd'

Middels het jaarverslag 2023 Inkoopregio 10voordeJeugd willen wij u informeren over de stand van zaken.

Het college besluit in te stemmen met het verzenden van bijgevoegde Raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.

3

Adviesnota Uitvoeringsplan Wet SUWI

De Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (wet SUWI) schrijft voor dat gemeenten (in onze regio Senzer) en het UWV jaarlijks in gezamenlijkheid een uitvoeringsplan opstellen en uitvoeren. Deze samenwerking vindt plaats onder de noemer van het werkgeversservicepunt (WSP) De regie hierop ligt bij de centrumgemeente, maar in de wet is vastgelegd dat alle gemeenten in de arbeidsmarktregio het uitvoeringsplan afzonderlijk door hun college moeten laten vaststellen.

Het college besluit in te stemmen met het vaststellen van het Uitvoeringsplan Wet SUWI 2024.

4

Raadsinformatiebrief Rapport Ombudsman

Met deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over het rapport van de nationale ombudsman inzake het woonwagen- en standplaatsen beleid. Tevens worden de vervolgstappen aangegeven.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief. 
2. De raadsinformatiebrief doorgeleiden naar de raad.

5

Collegevoorstel Aanpassing gemeenschappelijke regeling GGD na zienswijze

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Hierdoor is het nodig de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost aan te passen. Nadat de raden in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze naar voren te brengen, heeft GGD enkele wijzigingen aangescherpt. Het college wordt nu gevraagd in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling 2024. De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat colleges niet overgaan tot het wijzigen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. In het voorstel wordt aangegeven hoe met de zienswijze van Geldrop - Mierlo is omgegaan. Dit ter kennisname omdat hieraan geen argumenten ontleend kunnen worden om toestemming te onthouden.

Het college besluit:
Het raadsvoorstel Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost, met daarin de volgende beslispunten, ter besluitvorming voor te leggen aan de raad: 

  1. Kennis te nemen van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 na zienswijze 
  2. Het college toestemming te geven om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 vast te stellen.

Na de verkregen toestemming van de raad in te stemmen met de Gemeenschappelijke Regeling GGD Brabant-Zuidoost 2024 en GGD hiervan in kennis te stellen.

6

Adviesnota Wijziging koopovereenkomst de Waag

Compaen heeft verzocht om een afwijking van artikel 8a van de koopovereenkomst. In artikel 8a staat dat er 20 woningen verhuurd zullen worden aan de doelgroep 55+. Het verzoek ziet toe op het verhuren van 9 van deze woningen aan starters. De doelgroep 'starters' is eveneens een doelgroep die moeilijk kan toetreden op de woningmarkt. Dit creëert tevens een goede mix (zorgdrager-zorgvrager).

Het college besluit:
1. In te stemmen met het wijzigen van de koopovereenkomst.
waarbij het mogelijk wordt om 9 van de 20 appartementen toe
te kennen aan de doelgroep starters.
2. In te stemmen met de conceptbrief om deze vervolgens
ondertekend te versturen naar Compaen.brief om deze vervolgens ondertekend te versturen naar Compaen.

7

Adviesnota beslissing op bezwaar tegen airco unit

Tegen de omgevingsvergunning voor een airco unit werd bezwaar ingediend vanwege het geluid dat deze maakt. De Omgevingsdienst heeft aangegeven dat de airco unit inderdaad meer geluid maakt dan op grond van het Bouwbesluit 2012 is toegestaan. De Commissie voor bezwaarschriften adviseert het bestreden besluit te herroepen en de omgevings-vergunning bij heroverweging alsnog te weigeren.

Het college besluit:
1. De bezwaren tegen de omgevingsvergunning voor de airco unit gegrond te verklaren; 
2. De vergunning voor deze airco, zoals aangevraagd, bij heroverweging alsnog te weigeren; 
3. De motivering aan te vullen, o.a. in verband met de inwerkingtreding van de Omgevingswet; 
4. Betrokkenen mede te delen dat tegen deze beslissing beroep openstaat bij de rechtbank.

8

Sportpark Oudvensestraat plangebied A

Door de noodzaak van het moderniseren van het clubgebouw HC Mierlo is er een bestemmingsplan opgesteld die het mogelijk moet maken om het clubgebouw te vervangen en uit te breiden. Het (ontwerp)bestemmingsplan heeft met ingang van 13 december 2023 gedurende 6 weken ter inzage gelegen, en dient door de raad te worden vastgesteld.

Het college besluit:
1. De raad te verzoeken om het bestemmingsplan 'Sportpark Oudven' met planidentificatienummer NL.IMRO.1771.BPSportparkOudven-ON01 ongewijzigd vast te stellen. 
2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen;

9

Adviesnota titel klacht DI - LenV

Het betreft de afhandeling van een klacht. De klacht ziet op het passief optreden op een melding van een grondwateronttrekking en het nalaten adequaat en tijdig te reageren op schriftelijke (vervolg)vragen. De klacht is voorgelegd aan de onafhankelijke Klachtencommissie. De commissie heeft een advies uitgebracht waarna het college een besluit moet nemen op de klacht. Dat gebeurt in deze adviesnota.

Het college besluit:
1. De klacht overeenkomstig het advies van de Klachtencommissie gegrond verklaren. 
2. Klager berichten overeenkomstig het aangeboden concept.

10

Adviesnota Regionale Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen

Vanuit haar rol als centrumgemeente ontvangt gemeente Eindhoven de middelen voor de maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (BW) voor de regio Eindhoven (15 gemeenten). Voor de uitvoering van BW zijn Bestuurlijke Afspraken gemaakt en mandaten afgegeven door onze gemeente aan de gemeente Eindhoven. Voorgesteld wordt om deze afspraken opnieuw vast te leggen tot uiterlijk 1-1-26 en daarmee een uniforme regionale aanpak op hoofdlijnen en uitvoering op het gebied van BW te borgen.

Het college besluit in te stemmen met: 
1. de verlenging van de bestaande Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen tot uiterlijk 1 januari 2026. 
2. de af te geven mandaten voor Beschermd Wonen aan de gemeente Eindhoven tot uiterlijk 1 januari 2026.

11

Adviesnota Contractering hulp bij het huishouden vanaf 1-1-25

Per 1 januari 2025 loopt de huidige overeenkomst met zorgaanbieders van Huishoudelijke Hulp af, er is geen mogelijkheid meer om deze te verlengen. Tegelijkertijd lopen de overeenkomsten in naburige gemeenten van de Dommelvallei+ (Waalre, Nuenen en Son en Breugel) ook af. Het college wordt gevraagd in te stemmen met de samenwerking tussen deze gemeente om tot een gezamenlijke overeenkomst te komen per 1 januari 2025. Daarnaast wordt geadviseerd om aan te sluiten bij de tariefstelling zoals die op regioniveau door Bizob wordt voorbereid.

Het college besluit in te stemmen met: 
1. Het gezamenlijk toewerken naar één overeenkomst Huishoudelijke Hulp per 1 januari 2025 met de Dommelvallei+ gemeenten. 
2. Het in die overeenkomst toepassen van de regionale tariefstelling zoals deze door Bizob wordt voorbereid.

12

Adviesnota Opnieuw extra budget Stimuleringslening duurzaamheid

De Stimuleringslening duurzaamheid loopt dusdanig goed dat het beschikbare budget opnieuw onvoldoende toereikend is. Deze adviesnota gaat over het aanvragen van extra budget om voldoende middelen beschikbaar te houden om nieuwe leningen te kunnen verstrekken.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verstrekken van een extra krediet van € 1.000.000,- voor het verstrekken van Stimuleringsleningen duurzaamheid aan individuele inwoners en deze in delen bij te storten bij SVn indien het budget van de Stimuleringslening duurzaamheid onvoldoende is om een nieuwe lening te accorderen.
2. Het renteresultaat en uitvoeringskosten van deze extra leningen jaarlijks te verrekenen met de voorziening Wonen, zoals ook de huidige  stimuleringsleningen worden gefinancierd.
3. In te stemmen met het raadsvoorstel waarbij dit wordt voorgesteld aan de gemeenteraad. 
4. In te stemmen met het agendaverzoek.

13

Adviesnota Jaarlijkse Subsidie 2024 Stichting De Wiele en verbeterplan Toekomst Stichting de Wiele

In deze adviesnota wordt voorgesteld om akkoord te gaan met het subsidiebedrag voor het jaar 2024 voor Stichting De Wiele en om in te stemmen met een verbetertraject als gevolg van het raadsbesluit "Toekomst Weeffabriek 2024". Als gevolg van het raadsbesluit "Toekomst Weeffabriek" is Stichting De Wiele losgekoppeld van de Weeffabriek en het Weverijmuseum. Zowel voor de Weeffabriek als het Weverijmuseum zijn verbeterplannen opgesteld en door de raad goedgekeurd. Ook Stichting De Wiele heeft baat bij een gedegen onderzoek en verbeterplan om de stichting toekomstbestendig te maken en om de opbouw van de subsidie voor de stichting te onderbouwen. Er is daarom behoefte aan een verbeterplan, waarvoor Bureau Berenschot, een expert in het uitwerken van het Iglo Model, kan worden ingeschakeld om dit proces te begeleiden. Deze adviesnota vraagt om goedkeuring voor het beschikbaar stellen van een bedrag voor dit onderzoekstraject.

Het college besluit:
1. In te stemmen met een subsidie van € 172.939,00 aan Stichting De Wiele 
2. In te stemmen met de start van een verbeterplan, onder begeleiding van bureau Berenschot, voor een toekomstbestendig Stichting De Wiele en hier een maximum van € 25.000,00 beschikbaar voor te stellen.

14

Uitnodigingen te bespreken in collegevergadering d.d. 5 maart 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

15

Overzicht representatie college vanaf 5 maart 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.