Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering van 30 januari 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 30 januari 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Collegevoorstel Informatieve presentatie Hervormingsagenda - IZA - GALA

De informatieve presentatie voor de Commissie Samenleving zal focussen op drie belangrijke akkoorden: de Hervormingsagenda Jeugd, het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze akkoorden vereisen actie van onze gemeente en zullen aanzienlijke impact hebben op het sociaal domein. We willen de raad grondig informeren over de doelstellingen, uitdagingen en de beoogde aanpak van elk akkoord, zodat we effectief kunnen plannen en reageren op deze ontwikkelingen.

Het college besluit akkoord te gaan met de presentatie Hervormingsagenda Jeugd - IZA - GALA voor de commissie Samenleving op 5 maart 2024.

3

RIB uitspraak RvS BP Bogardeind 85 t/m 123

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de beroepen tegen het bestemmings-plan ‘Bogardeind 85 t/m 123’ ongegrond verklaard.1 Bestemmings- en exploitatieplan zijn hiermee onherroepelijk.

Het college besluit:
1. Bijgevoegde raadsinformatiebrief aan de raad toe te zenden; 
2. De proces- en griffiekosten te vergoeden overeenkomstig de uitspraak.

4

Advies Definitief Ontwerp herinrichting Heggestraat Nieuwendijk

Op 16 december 2013 heeft de gemeenteraad de centrumvisie en de oplegnotitie Parkeren (gewijzigd) vastgesteld. Hierin is een gefaseerde uitvoering voorzien van een integrale herinrichting van het openbaar gebied in het Geldropse centrum. Inmiddels heeft het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de Heggestraat en Nieuwendijk de formele inspraakprocedure doorlopen en kan het definitieve ontwerp worden vastgesteld. Uitvoering van het werk is voorzien in 2024.

Het college besluit:
1. In te stemmen met het definitieve ontwerp voor de herinrichting Heggestraat en Nieuwendijk conform bijgevoegde tekening, d.d. 24-01-2024; 
2. In te stemmen met het invoeren van een parkeerregulering op het terrein aan de achterzijde van de Korte Kerkstraat, door dit weggedeelte aan te wijzen voor parkeren door vergunninghouders binnen de venstertijden ma t/m za van 9:00 uur tot 18:00 uur; 
3. In te stemmen met het extra benodigde investeringsbedrag van € 110.000 en dit bij de 1e tussentijdse rapportage 2024 aan de raad te melden.

5

Adviesnota Regionale ambtsinstructie leerplicht

Op grond van de Leerplichtwet 1969 dienen burgemeester en wethouders een ambtsinstructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/ doorstroompunt (voorheen RMC). De huidige regionale ambtsinstructie dateert van 2018 en moet aangepast en vervolgens opnieuw vastgesteld worden.

Het college besluit de regionale ambtsinstructie vast te stellen voor de medewerker leerplicht/doorstroompunt 2024.

6

Adviesnota contractovername Peutermonitor

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft sinds 2019 een dienstverlenende overeenkomst met de Peutermonitor. De Dienst Dommelvallei is in december 2021 op de hoogte gebracht door de Peutermonitor dat per 1 januari 2022 een nieuwe organisatiestructuur zal gaan gelden voor de Peutermonitor. De dienstverlenende overeenkomst met de gemeente is namens de Peutermonitor destijds getekend door Innovatie nul13 B.V.. Door de nieuwe organisatiestructuur bij de Peutermonitor verandert de formele contractspartij naar Peutermonitor B.V.. De gemeente Geldrop-Mierlo is gevraagd schriftelijk medewerking te verlenen aan deze contractovername. Dit brengt uitdrukkelijk geen verandering aan op de bestaande afspraken.

Het college besluit:
1. In te stemmen tot het verlenen van medewerking aan de contractovername m.b.t. de dienstverlenende overeenkomst aangaande de Peutermonitor; 
2. Het door de burgemeester laten ondertekenen van het bijgevoegde document waarin schriftelijk medewerking wordt verleend aan de contractovername als wederpartij zijnde.

7

Adviesnota zienswijze en RIB NRD

Defensie heeft het proces van heropening vliegbasis De Peel, dat in 2019 begon, afgesloten. Zij zijn gestart met het uitvoeren van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Dit programma bevat alle ruimtebehoeften van het Ministerie van Defensie. Op 18 december 2023 publiceerde Defensie hiervoor de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Tot en met 12 februari 2024 kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen.

Het college besluit:
1. De zienswijze van gemeente Geldrop-Mierlo op de NRD, die met 13 regiogemeenten is afgestemd, vast te stellen en in te dienen bij het Ministerie van Defensie. 
2. De Raad te informeren over de zienswijze en toekomstige inspraakmomenten in het proces Nationaal Programma Ruimte voor Defensie via een Raadsinformatiebrief.

8

Adviesnota Actualisatie PGB in Verordening Jeugd en Wmo

Op 16 augustus 2023 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) zich uitgesproken over de informele pgb-tarieven in het sociale netwerk binnen de Wmo. Deze uitspraken hebben consequenties voor de verordening en moet daarom aangepast worden. Voor de Jeugdwet geldt een soortgelijke bepaling als in de Wmo, waardoor de kans groot is dat de uitspraken ook hierop betrekking hebben.

Het college besluit het raadsvoorstel Actualisatie PGB Verordening Jeugdhulp en Wmo inclusief beleidsregels ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

9

Adviesnota vaststelling bestemmingsplan Genoenhuizerweg 6

De gemeente wil op het perceel aan Genoenhuizerweg 6 in Geldrop woningbouw mogelijk maken. Eerder zijn hiervoor stedenbouwkundige kaders vastgesteld en zijn afspraken gemaakt met Vasgoedregisseur B.V. over de ontwikkeling. Nadat in het voorjaar en de zomer van 2023 het informele participatieproces is afgerond, is in november de formele procedure opgestart door publicatie van het ontwerpbestemmingsplan. Het bestemmingsplan is nu gereed voor vaststelling.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de zienswijzen; 
2. De raad te verzoeken het bestemmingsplan 'Genoenhuizerweg' gewijzigd vast te stellen; 
3. De raad te verzoeken om voor het plangebied het 'Beeldkwaliteitsplan Genoenhuizerweg' vast te stellen.

10

Huurovereenkomst Kruispunt met bijlagen_ondertekend

De amv’s die opgevangen worden in de Akert zijn leerplichtig. Jan van Brabant college verzorgt het NT2 onderwijs. Dit schooljaar is er echter geen plek op hun locatie in Helmond. Wij hebben twee lokalen gehuurd in het Kruispunt voor onderwijs. Gebruikers van de lokalen zijn Jan van Brabant College en COA. De aansprakelijkheid wordt aan hen doorgelegd en dit wordt vastgelegd in een overeenkomst.

Het college besluit bijgevoegde overeenkomst te sluiten met de gebruikers, het Jan van Brabant College en COA inzake het vrijwaren van de aansprakelijkheid het pand ’t Kruispunt voor de door ons gehuurde ruimten in 't Kruispunt voor onderwijsdoeleinden.

11

Adviesnota medewerking afwijking omgevingsplan

De gemeente heeft een aanvraag ontvangen om 25 appartementen te bouwen op het perceel Hoog Geldrop 24-26; voorheen de GAM-garage. Op het perceel is ook sprake van een ernstige bodemverontreiniging. Het plan wijkt af van het omgevingsplan en de ontwikkelaar vraagt onze medewerking aan de afwijking.

Het college besluit:
1. Niet in te stemmen met het onderliggende plan; 
2. In te stemmen met een ontwikkeling naar wonen mits de ontwikkeling voldoet aan de volgende randvoorwaarden: 
a. Molenbeschermingszone; wij zijn niet bereid om af te wijken van de molenbeschermingszone uit het bestemmingsplan Woongebieden Zuid-west en het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om te voldoen aan de normen van de molenbeschermingszone, zodanig dat de belangen van de Molenstichting Geldrop-Mierlo met betrekking tot ’t Nupke’ worden meegenomen in afstemming met de Molenstichting en dat voorafgaand aan het contact met de Molenstichting de ambtelijk medewerker die zich bezighoudt met de molenbiotoop op de hoogte wordt gebracht; 
b. Parkeren: het plan moet voldoen aan de Nota Parkeren; 
c. Bij de verdere uitwerking de stedenbouwkundige randvoorwaarden in acht te nemen; 
3. Gebruik te maken van de bevoegdheid uit de Verordening Waterberging om een maatwerkvoorschrift op te stellen (art 2.2) en het vereiste bergingsvolume te stellen op 30 liter per m2.

12

Adviesnota herinrichting Sint-Jozefplein

Het college heeft in 2021 ingestemd met het definitief ontwerp voor het herinrichten van de openbare ruimte rondom de Sint Jozefkerk. In 2023 zijn de ontwikkelaars begonnen met de verbouwing van de kerk. Naar aanleiding van de werkelijk startbouw is het definitief ontwerp nogmaals beoordeeld. Hierbij is geconstateerd dat het ontwerp niet meer voldoet aan de huidige beleidsnormen. Denk hierbij aan het vergroenen en de water opgaven van de gemeente Geldrop-Mierlo. Het nieuwe ontwerp is meer klimaat robuust. De grootste wijziging is het ontwerp is het vervallen van een aparte rijbaan voor parkeren bij de basisschool. Hierdoor wordt meer ruimte voor groen gecreëerd.

Het college besluit in te stemmen met een nieuw voorlopig ontwerp Sint Jozefplein en dit vrij te geven voor de inspraakprocedure.

13

Uitnodigingen, te bespreken in de collegevergadering van 6 februari 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

14

Overzicht representatie college vanaf 6 februari 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.