Aanwezig

de heer J.C.J. van Bree, burgemeester, de heer F.J.M.C. Stravers, wethouder, de heer G.J.A.H. van Gestel, wethouder, mevrouw M.J. Sanders - de Jonge, wethouder, de heer J.A.T.M. van de Laar, wethouder, de heer P.J. Looijmans, wethouder, de heer N.J.H. Scheltens, gemeentesecretaris.

1

Besluitenlijst openbare collegevergadering d.d. 2 april 2024

De besluitenlijst van de openbare collegevergadering van 2 april 2024 wordt conform vastgesteld.

2

Voorstel samenwerkingsovereenkomst Fijne wijk maak je samen

Voor het wijkprogramma Coevering is het belangrijk om meer in contact te komen met de inwoners. Belangrijk is ook dat bewoners mee gaan doen in de planvorming en de uitvoering. De GGD doet samen met ons en andere partijen onderzoek naar de bewoners in de wijk. Wie wonen er? Wat beweegt en wat belemmert hen om mee te doen? Het gaat dan om participatie in het proces, maar ook om verandering van gedrag. Voor dit onderzoek is door de GGD subsidie aangevraagd bij en toegekend door ZonMw. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van 1 maart 2024 tot 1 juli 2025 (16 maanden). Eén van de voorwaarden van de subsidie is dat alle samenwerkende partijen een overeenkomst aangaan. De samenwerkingsovereenkomst bevat afspraken over de onderlinge afspraken tussen partijen, de organisatie van de werkzaamheden in het kader van het project, het projectbeheer en het gebruik en de verspreiding van de resultaten.

Het college besluit in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst voor het onderzoek: “Een fijne wijk maak je samen” in de Coevering.

3

Beantwoording vragen fractie SAMEN over verhuizing Dienst Dommelvallei

Door fractie SAMEN zijn vragen gesteld over de verhuizing van Dienst Dommelvallei.

Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde beantwoording op de schriftelijke vragen van fractie SAMEN. 
2. De beantwoording via de griffie door te sturen naar de gemeenteraad.

4

Ondersteuning brief inzake regie op de ondergrond

De gemeentelijke regie op de ondergrond staat onder druk. Op initiatief van de gemeenten Leiden en Eindhoven is een brief gericht aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mevrouw Heijnen. De brief is medeondertekend door 8 andere gemeenten. De strekking van de brief is ook voor ons van belang. Vanwege dit belang heeft onze koepelorganisatie op het gebied van kabels en leidingen, het GPKL, aan haar leden gevraagd dit initiatief te steunen.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de brief inzake gemeentelijke regie op de ondergrond. 
2. Wethouder H. van de Laar te machtigen tot medeondertekening van de brief.

5

Jaarstukken 2023 Geldrop-Mierlo adviesnota 1e behandeling college

Hierbij bieden wij u de accountantsversie van de Jaarstukken 2023 Geldrop-Mierlo aan. Hieruit blijkt een voorlopig resultaat van €-/- € 563.761,-. Hiervan heeft -/- €594.638,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 30.877,- op de grondexploitaties. Aan de hand van deze jaarstukken is de accountant op 8 april gestart met de controlewerkzaamheden.

Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de accountantsversie van de Jaarstukken 2023. 
2. Kennis te nemen van het voorlopige resultaat van € -/- € 563.761,-. Hiervan heeft -/- €594.638,- betrekking op de algemene dienst (de reguliere exploitatie) en € 30.877,- op de grondexploitaties. 
3. Kennis te nemen van de voorlopige resultaatbestemming, zoals beschreven op pagina 5 van het boekwerk. 
4. In te stemmen met het vrijgeven van de jaarstukken 2023 ten behoeve van de accountantscontrole. 
5. In te stemmen met het ter informatie versturen van de accountantsversie van de Jaarstukken 2023 aan de raad.

6

Adviesnota beslissing op bezwaar noodkap bomen Mierlo

Bezwaarmaker is tegen de noodkap die begin november 2023 is uitgevoerd. De commissie adviseert het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. Bezwaarmaker voldoet niet aan de vereisten om belanghebbende in de zin van de Algemene wet bestuursrecht te zijn.

Het college besluit:
1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren. 
2. Bezwaarmaker mede te delen dat tegen deze beslissing beroep openstaat bij de rechtbank.

7

Aanpassen beeldkwaliteitsplan Bezorgershof

Naar aanleiding van de commissie Ruimte op 3 april jl. stellen wij voor om het Beeldkwaliteitsplan Bezorgershof te comprimeren tot een compacter document.

Het college besluit de raad te verzoeken om voor de gronden rond het Bezorgershof (‘binnenring’) het bijgevoegde 'Beeldkwaliteitsplan Bezorgershof' vast te stellen.

8

Uitnodigingen te bespreken in de collegevergadering van 9 april 2024

De uitnodigingen worden voor kennisgeving aangenomen.

9

Overzicht representatie college vanaf 9 april 2024

Het overzicht representatie wordt voor kennisgeving aangenomen.