Wat is het?

Als u door een beslissing van een bestuursorgaan van de gemeente persoonlijk in uw belangen wordt getroffen en u bent het niet met de beslissing eens, dan kunt u bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Het besluit moet dan helemaal opnieuw beoordeeld worden.

Let op: Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belasting lees dan verder bij bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen en/of bezwaarschrift woz-beschikking indienen. Wilt u bezwaar maken tegen een beslissing over een (algemene) bijstandsuitkering, stuurt u die dan naar Senzer(externe link). U richt daarbij uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Wat moet ik doen?

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u per post bezwaar wilt maken, stuurt u uw bezwaarschift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Ter attentie van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Online bezwaar indienen

U kunt online bezwaar maken. Als u gebruik wilt maken van het online formulier om een bezwaar in te dienen, dan kunt u klikken op de groene button hieronder. Hiervoor zult u gebruik moeten maken van uw DigiD of eHerkenning.

Bezwaar maken 

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.
 • U richt uw bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
 • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag ná de datum waarop het besluit is bekendgemaakt (is verzonden of is uitgereikt aan degene tot wie het besluit is gericht).
 • Als uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het meestal niet in behandeling genomen. Het wordt dan niet inhoudelijk beoordeeld. Een bezwaar- of beroepschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het op tijd ingediend als u het voor het einde van de termijn op de post heeft gedaan. Het moet dan niet later dan een week na afloop van de termijn worden ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u verzoeken aan de termijnoverschrijding voorbij te gaan als u met een goede reden niet in staat was om op tijd bezwaar te maken.
 • U kunt uw bezwaar per post, door afgifte bij het gemeentehuis of met gebruikmaking van het webformulier indienen.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Er kan telefonisch contact met u worden opgenomen of u kunt worden gevraagd om langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • De Commissie voor Bezwaarschriften (met een Algemene Kamer en een Sociale Kamer) is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften. Het bestuursorgaan zal daarom uw bezwaar in handen stellen van deze commissie.

De Commissie voor Bezwaarschriften

De Commissie voor Bezwaarschriften (met een Algemene Kamer en een Sociale Kamer) adviseert het bestuursorgaan over uw bezwaar. Het gaat om een onafhankelijke commissie. De voorzitter en leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

De Commissie voor Bezwaarschriften kan u uitnodigen om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De commissie zal ook (een vertegenwoordiger van) het bestuursorgaan uitnodigen. U kunt tijdens de hoorzitting nog een keer aangeven waarom u het niet met het besluit eens bent. De commissie kan u vragen stellen. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt in de vorm van een geluidsopname.

Het bestuursorgaan kan het advies van de Commissie voor Bezwaarschriften volgen, maar zij kan hier ook (goed gemotiveerd) van afwijken en een andere beslissing nemen.

De Commissie voor Bezwaarschriften Algemene Kamer heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: de heer T.F.M. Wijgergans;

Leden:

 • de heer J.A.M. van Heijningen;
 • de heer G.D. van Leeuwen;
 • de heer A.A.M. Kuijken

De Commissie voor Bezwaarschriften Sociale Kamer heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter: mevrouw R. van de Maat

Leden:

 • de heer P. Haex;
 • mevrouw M. van Galen;
 • mevrouw S. Bijsterveld.

Per bezwaarzaak zijn behalve de voorzitter twee van de leden betrokken.

Secretariaat: mevrouw M. Boertjes, mevrouw E. Teunissen en mevrouw S. Leijssen.

Hoe lang duurt het?

Het bestuursorgaan beslist binnen 12 weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verlopen. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste zes weken verlengen. Hier wordt u van op de hoogte gebracht.

Verzoek om voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit gelden. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een bedrag moet betalen, dit niet meteen verandert door het indienen van een bezwaarschrift. Als uw bezwaar zoveel spoed heeft dat u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden.

Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, dan wordt het besluit opgeschort totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Dit betekent dat het besluit tot dat moment niet geldig is. Wijst de rechter de voorziening af, dan blijven de gevolgen van het besluit in stand. U doorloopt dan wel nog de verdere stappen in de bezwaarprocedure.

Beroep indienen

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep(externe link) bij de rechter. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.