Bezwaar maken

Wat is het?

Bent u het niet eens met een besluit dat een bestuursorgaan van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft genomen? En bent u door dit besluit persoonlijk in uw belangen getroffen? Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Het besluit wordt dan volledig opnieuw beoordeeld.

Let op! Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belasting? Lees dan verder bij bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen en/of bezwaarschrift WOZ-beschikking indienen. Wilt u bezwaar maken tegen een besluit over een (algemene) bijstandsuitkering? Dan stuurt u die naar Senzer. U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit gelden. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een bedrag moet betalen, dit niet verandert door het indienen van bezwaar. Als uw bezwaar zoveel spoed heeft dat u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, dan wordt het besluit opgeschort totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Dit betekent dat het besluit tot dat moment niet geldig is.

Wat moet ik doen?

Uw bezwaarschrift moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

U dient bezwaar te maken binnen de termijn

U moet ervoor zorgen dat u bezwaar maakt binnen zes weken nadat de beslissing waarmee u het niet eens bent is genomen. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Als uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het meestal niet in behandeling genomen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaarschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het op tijd ingediend als u het voor het einde van de termijn op de post heeft gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan zal aan u worden gevraagd waarom u vindt dat er sprake is van een verschoonbare termijnoverschrijding. Dit betekent dat u moet aangeven waarom u vindt dat u redelijkerwijs niet in staat was om op tijd bezwaar te maken. De reden waarom u dit niet kon, moet wel binnen de termijn vallen.

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u per post bezwaar wilt maken, stuurt u uw bezwaarschift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Ter attentie van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

U kunt het bezwaarschrift (tijdens openingstijden) ook persoonlijk afgeven aan de balie van het gemeentehuis.

Online bezwaar indienen

U kunt online bezwaar maken. Als u gebruik wilt maken van het online formulier om een bezwaar in te dienen, dan kunt u klikken op de groene button hieronder. Hiervoor zult u gebruik moeten maken van uw DigiD of eHerkenning.

Bezwaar maken 

Hoe werkt het?

 • In het besluit staat of u bezwaar kunt maken.
 • U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.
 • U richt uw bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
 • De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag ná de datum waarop het besluit is bekendgemaakt (is verzonden of is uitgereikt aan degene tot wie het besluit is gericht).
 • Als uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het meestal niet in behandeling genomen. Het wordt dan niet inhoudelijk beoordeeld. Een bezwaarschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het op tijd ingediend als u het voor het einde van de termijn op de post heeft gedaan. Het moet dan niet later dan een week na afloop van de termijn worden ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u verzoeken aan de termijnoverschrijding voorbij te gaan als u met een goede reden niet in staat was om op tijd bezwaar te maken.
 • U kunt uw bezwaar per post, door afgifte aan de balie van het gemeentehuis of met gebruikmaking van het webformulier indienen.
 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw bezwaarschrift.
 • Er kan telefonisch contact met u worden opgenomen of u kunt worden gevraagd om langs te komen om uw bezwaar te bespreken.
 • De Commissie voor Bezwaarschriften (met een Algemene Kamer en een Sociale Kamer) is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften. Het bestuursorgaan zal daarom uw bezwaar in handen stellen van deze commissie.
 • Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een Nederlandse vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.

De Commissie voor Bezwaarschriften

De Commissie voor Bezwaarschriften (met een Algemene Kamer en een Sociale Kamer) adviseert het bestuursorgaan over uw bezwaar. Het gaat om een onafhankelijke commissie. De voorzitter en leden maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente.

De Commissie voor Bezwaarschriften kan u uitnodigen om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting. De commissie zal ook (een vertegenwoordiger van) het bestuursorgaan uitnodigen. U kunt tijdens een hoorzitting nog een keer aangeven waarom u het niet eens bent met een besluit. Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt in de vorm van een geluidsopname.

De Commissie voor Bezwaarschriften geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar zij kan hier ook (goed gemotiveerd) van afwijken en een andere beslissing nemen. Het besluit moet helemaal opnieuw beoordeeld worden.

De Commissie voor Bezwaarschriften Algemene Kamer heeft de volgende samenstelling:

 • De heer T. Wijgergans (voorzitter)
 • De heer  J. van Heijningen (lid)
 • De heer T. van Leeuwen (lid)
 • De heer A. Kuijken (lid)

De Commissie voor Bezwaarschriften Sociale Kamer en Klachten heeft de volgende samenstelling:

 • Mevrouw R. van de Maat (voorzitter)
 • Mevrouw S. Bijsterveld (lid)
 • Mevrouw M. van Galen (lid)
 • De heer P. Haex (lid)

Per bezwaarzaak zijn naast de voorzitter, twee leden betrokken.

Secretariaat:

 • Mevrouw E. Teunissen
 • Mevrouw M. Boertjes
 • Mevrouw S. Leijssen

Hoe lang duurt het?

Het bestuursorgaan neemt een beslissing op bezwaar binnen twaalf weken nadat de bezwaartermijn is verstreken. Het bestuursorgaan kan deze beslistermijn één keer met zes weken verlengen. Als het bestuursorgaan daartoe besluit, krijgt u daar bericht over.

Extra informatie

Verzoek om voorlopige voorziening

Tijdens de bezwaarprocedure blijft het besluit gelden. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een bedrag moet betalen, dit niet meteen verandert door het indienen van een bezwaarschrift. Als uw bezwaar zoveel spoed heeft dat u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Er dient wel ook bezwaar te zijn ingediend om een voorlopige voorziening te kunnen aanvragen.

Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, dan wordt het besluit opgeschort totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Dit betekent dat het besluit tot dat moment niet geldig is. Wijst de rechter de voorziening af, dan blijven de gevolgen van het besluit in stand. U doorloopt dan wel nog de verdere stappen in de bezwaarprocedure.

Beroep indienen

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank. U moet uw beroep binnen 6 weken na verzenddatum van de beslissing op bezwaar indienen. Het indienen van beroep kost geld.