Wat is het?

Bent u het niet eens met een beslissing die de gemeente heeft genomen? U kunt dan binnen zes weken na bekendmaking van de beslissing een bezwaarschrift indienen.

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belasting lees dan verder bij bezwaarschrift gemeentelijke belastingen indienen en/of bezwaarschrift woz-beschikking indienen

Tijdens de bezwaarprocedure blijft de beslissing gelden. Dit betekent dat als u bijvoorbeeld een bedrag moet betalen, dit niet verandert door het indienen van bezwaar. Als uw bezwaar zoveel spoed heeft dat u de beslissing op bezwaar niet kunt afwachten, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn kosten verbonden. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, dan wordt de beslissing opgeschort totdat er een beslissing is genomen op uw bezwaar. Dit betekent dat de beslissing tot dat moment niet geldig is.

Hoe werkt het?

Schriftelijk bezwaar indienen

Als u schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u uw bezwaarschift naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Ter attentie van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

In het bezwaarschrift staan in ieder geval:

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;
 • een omschrijving van de beslissing waartegen u bezwaar wilt maken of een kopie van de beslissing of publicatie waartegen het bezwaar is gericht;
 • de reden dat u bezwaar maakt;
 • uw handtekening. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen.

Voorwaarden

 • Als u het bezwaarschrift in een vreemde taal heeft geschreven en een Nederlandse vertaling voor een goede afhandeling noodzakelijk is, moet u zelf zorgen voor de vertaling.
 • U kunt voor iemand anders een bezwaarschrift indienen. U heeft dan een machtiging van deze persoon nodig.
 • Let op: een bezwaarschrift tegen een beslissing over een bijstandsuitkering kan alleen schriftelijk en stuurt u naar Senzer. Richt u uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Hoorzitting

Na het indienen van een bezwaarschrift moeten we de beslissing heroverwegen (opnieuw bekijken). Dit gebeurt na een hoorzitting van de Commissie voor Bezwaarschriften. Dit is een onafhankelijke commissie; de leden werken niet bij de gemeente. U kunt tijdens een hoorzitting nog een keer aangeven waarom u het niet eens bent met een besluit. Van de hoorzitting wordt een verslag in de vorm van een geluidopname gemaakt. Het besluit moet helemaal opnieuw beoordeeld worden. De Commissie voor Bezwaarschriften geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar zij kan hier ook van afwijken en een andere beslissing nemen. 

Bezwaarcommissie

Kamer Algemene Zaken:

 • De heer T. Wijgergans (lid en voorzitter)
 • De heer  J. van Heijningen (lid)
 • De heer T. van Leeuwen (lid)
 • De heer A. Kuijken (lid)

Kamer Sociale Zaken:

 • Mevrouw R. van de Maat (lid en voorzitter)
 • Mevrouw S. Bijsterveld (lid)
 • Mevrouw M. van Galen (lid)
 • De heer P. Haex (lid)

Secretariaat:

 • Mevrouw E. Teunissen
 • Mevrouw M. Boertjes

Online regelen

Bezwaarschrift indienen

Hoe lang duurt het?

U moet ervoor zorgen dat u bezwaar maakt binnen zes weken nadat de beslissing waarmee u het niet eens bent is genomen. Dit is de wettelijke bezwaartermijn.

Als uw bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het meestal niet in behandeling genomen. Uw bezwaarschrift wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Een bezwaar- of beroepschrift is op tijd ingediend als het voor het einde van de termijn is ontvangen. Bij verzending per post is het op tijd ingediend als u het voor het einde van de termijn op de post heeft gedaan en het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen. Bent u te laat, dan kunt u een beroep doen op verschoonbare termijnoverschrijding, als u redelijkerwijs niet in staat was om op tijd bezwaar te maken of beroep in te stellen. De reden waarom u dit niet kon, moet wel binnen de termijn vallen.

De gemeente neemt een beslissing op bezwaar binnen twaalf weken nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente kan deze beslistermijn een keer met zes weken verlengen.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.