Bouwen aan en in een duurzaam toekomstbestendig Geldrop-Mierlo!

Inleiding

Hierbij presenteren wij ons doelstellingenakkoord. In dit akkoord vindt u de hoofdlijnen van onze keuzes voor de komende jaren. Hoofdlijnen gericht op het nog beter maken van Geldrop-Mierlo. Waar mensen wonen en werken in een groene en sfeervolle gemeente. Geldrop-Mierlo is een prettige en veilige leef- en werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen. Een gemeente waar iedereen de kans krijgt om zichzelf te zijn, zich te ontwikkelen en te werken aan een mooie toekomst. Een gemeente waar mensen elkaar ontmoeten en zich prettig voelen. De nieuwe coalitie wil met passie en nieuwe energie de samenwerking van de afgelopen vier jaar voortzetten. Omdat we een zo groot mogelijk draagvlak binnen de gemeenteraad willen bereiken hebben we bij opstellen van dit doelstellingenakkoord de input gevraagd aan alle fracties binnen de raad, de ambtelijke organisatie en de burgemeester. De ontvangen input hebben we verwerkt. Onze overwegingen die een rol gespeeld hebben bij de verwerking van de ontvangen input treft u aan in de bijlage bij dit doelstellingenakkoord. We kunnen ons voorstellen dat er fracties in de raad zijn die niet het gehele akkoord
kunnen ondersteunen, maar we vertrouwen erop dat er voor elke fractie onderdelen zijn waar zij zich overtuigd in kunnen vinden.

Samenwerking, snelheid en daadkracht

In onze aanpak de komende jaren zijn drie zaken van belang: samenwerking, snelheid en daadkracht. We kijken naar lange lijnen, onze blik gericht op 2040. We willen op de grotere dossiers (wonen, afval, accommodatiebeleid, digitalisering, sociaal domein, huisvesting van onderwijs en databeveiliging) aanpakken en doorpakken. We beginnen daarbij niet vanaf nul. De basis staat al. De afgelopen periode zijn er, met brede steun in de gemeenteraad, kaders gesteld voor de ontwikkeling van onze gemeente. Ontwikkelingen in het fysieke domein zoals de centrumimpuls en de diverse inbreidingsprojecten in onze gemeente, maar ook in het sociaal domein via de uitgangspunten van de nota 'Persoonlijk, Dichtbij en Verbonden'. Visies die de richting van ons handelen bepalen de komende jaren. Bijvoorbeeld door nadrukkelijk in te zetten op preventie in de zorg of door in te zetten op gebruiksvriendelijke en persoonlijke digitale dienstverlening. De ingezette koers zetten we voort en gaan we uitvoeren. In dit akkoord zijn daarom niet alle beleidsterreinen genoemd. Daar waar we accenten willen zetten om aan te geven dat we daad bij het woord gaan voegen hebben we de doelstelling voor de komende vier jaar omschreven. Hierbij hebben we beschreven waar we in 2026 aan het einde van deze raadsperiode willen staan. Op basis van het definitieve doelstellingenakkoord zal het college een uitvoeringsprogramma schrijven en aan de raad voorleggen. Daarom hebben we voor de beschikbare portefeuilles gezocht naar passende kandidaat wethouders waarbij continuïteit, expertise en diversiteit uitgangspunt was. De beoogd wethouders hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit concept doelstellingenakkoord. Het college van B&W gaat in de komende periode een team vormen waarbij samenwerking, transparantie en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het lokale maar ook zeker voor het regionale beleid wordt gedragen.

Handen uit de mouwen en aan de slag

We willen direct aan de slag. De opgaven die voor ons liggen kunnen geen jaren meer wachten. Of het nu gaat om wonen, werklocaties, klimaat of maatschappelijke ondersteuning; de tijd van nieuwe visies maken is voorbij. We gaan aan het werk. Samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. We stellen niet alleen een financiële begroting maar ook een capaciteitsbegroting op. De capaciteitsbegroting laat zien wat we willen realiseren. Daarbij zullen we echter ook voor de komende jaren rekening moeten houden met de nationale en mondiale ontwikkelingen die onzeker zijn. We denken dan aan de oorlog in Oekraïne, de vluchtelingen uit oorlogsgebieden die ook naar onze gemeente komen, de mogelijkheid van een nieuwe pandemie, waarbij we de gevolgen van de Coronapandemie nog niet hebben verwerkt in onze lokale samenleving. Daarom is de solide begroting met een vaste reserve een goed uitgangspunt. Gezien de genoemde mondiale ontwikkelingen zullen we over 2 jaar dit doelstellingenakkoord tussentijds evalueren. Onze gemeente Geldrop-Mierlo heeft de ambitie om haar rol als vierde gemeente in de regio steviger in te vullen. We zetten op het vlak van PR stappen om de mogelijkheden voor bewoners, ondernemers en recreanten onder de aandacht brengen. Daarnaast spelen we een rol in de Brainportregio en maken we innovatie onderdeel van ons gemeentelijk beleid en onze positie in de regio.

Hoofdlijnen

De keuze om een akkoord op hoofdlijnen te presenteren is in lijn met de wens van veel partijen in de gemeenteraad, zo bleek tijdens de verkenning van deze coalitie. Uiteraard willen we richting onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners zo veel mogelijk duidelijk maken waar we de komende
jaren mee aan de slag gaan. We zijn een open en modern bestuur. We pakken onderwerpen integraal aan en streven naar integraliteit in beleid. Natuurlijk doen we het niet alleen, we werken zo veel mogelijk samen met onze inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners. In dit doelstellingenakkoord gebruiken we de termen wijk en buurt. In onze visie is een andere indeling van de wijken en buurten in zowel de kern Geldrop als de Kern Mierlo nodig. In 2022 gaan we daarom de verdeling van onze gemeente in wijken en buurten herijken.

Openbare orde, veiligheid en handhaving

Binnen de samenwerking met in- en externe partners, wordt de veiligheid binnen onze gemeente vergroot door als gemeente op te treden als regievoerder om in afstemming de juiste randvoorwaarden te scheppen, beleid op te stellen en acties uit te voeren. Waar mogelijk is het data gedreven werken hierbij het uitgangspunt. Om ondermijning tegen te gaan maken partners gebruik van ieders mogelijkheden om barrières op te werpen, maatregelen te treffen, beleid op te stellen en uit te voeren. Naast de fysieke aanwezigheid van de handhavingsorganisatie op straat (ook buiten kantoortijden en ook op basis van klachten) wordt gewerkt aan zichtbaarheid door verruiming van de arbeidstijden van de handhaving en door gebruik te maken van communicatie over uitgevoerde activiteiten en resultaten, door publicaties, campagnevoering en een projectmatige aanpak van kleine ergernissen. Netwerken worden opgebouwd door een buurtgerichte aanpak (organiseren van wijkschouwen, deelname aan informatiebijeenkomsten en bijwonen van wijkactiviteiten) waardoor het contact met de inwoners verbetert en duidelijk wordt wat er speelt en leeft in de wijk. Met integrale handhaving wordt een positieve invloed gecreëerd op het spontane naleefgedrag, wordt beweging gegenereerd om negatieve ontwikkelingen tegen te gaan en wordt pro activiteit tot stand gebracht om daarmee overlastsituaties te voorkomen en te beëindigen.

Dienstverlening

Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden krijgen binnen redelijke, dan wel afgesproken termijn een reactie op hun vraag of opmerking, zodanig dat zij ervaren dat de gemeente opereert zoals van een moderne gemeente anno 2022 mag worden verwacht. Als een verzoek of suggestie niet kan worden ingewilligd wordt steeds goed toegelicht waarom dit zo is, zodat de inwoner, ondernemer, maatschappelijke organisatie of andere overheid kan begrijpen waarom de gemeente op een bepaalde manier besluit of handelt De gemeentelijke organisatie moet meer als een servicebedrijf gaan functioneren. We denken hierbij aan hoe ons ambtenarenapparaat diensten verleent aan de inwoners (terugbellen, e-mail afhandeling, tijdigheid, volledigheid, etc.). De gemeente Geldrop-Mierlo maakt afspraken met inwoners over de servicelevels van hun dienstverlening en legt deze vast in kwaliteitshandvesten en in servicenormen. We gaan binnen alle afdelingen van het ambtelijk apparaat denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Als inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties een vraag bij de gemeente neerleggen, kijken we daar altijd naar met de blik van hoe we kunnen realiseren of ondersteunen wat er gevraagd wordt. Het is altijd: “ja, tenzij…” Mochten we de vraag niet kunnen realiseren of ondersteunen dan denken we met de vraagsteller mee hoe het wel zou kunnen. Een herijking van ons dienstverleningsconcept kan hierbij behulpzaam zijn. Er is continue aandacht voor het verbeteren van de communicatie van de gemeente met inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere overheden, waarbij in deze collegeperiode de nadruk ligt op het versterken van de online informatievoorziening en informatievoorziening via sociale media om zo mee te bewegen met de maatschappelijke ontwikkelingen.

Mobiliteit

De lokale bereikbaarheid gaat meebewegen met zowel de ambities uit de regio (mobiliteitstransitie) als de centrumimpuls. Hiertoe stellen we een lokaal programma mobiliteit op. In 2026 is het lokaal programma mobiliteit opgesteld, vastgesteld door de raad en is er een uitvoeringsprogramma in uitvoering. We gaan het regionale fietsnetwerk in onze gemeente completeren om de lokale en regionale ambities ten aanzien van duurzaamheid en mobiliteitstransitie zoveel mogelijk te kunnen waarmaken. Daarnaast nemen we de grootste knelpunten in het openbaar vervoer (OV) in Geldrop-Mierlo weg. In 2026 is het regionale fietsnetwerk in Geldrop-Mierlo gecompleteerd en is een start gemaakt met het lokale fietsnetwerk. In 2026 zijn de grootste knelpunten openbaar vervoer (OV) in Geldrop-Mierlo weggenomen waarbij alle bushaltes in Geldrop-Mierlo toegankelijk voor mindervaliden zijn. Er is een bushalte bij het NS-station. De woningbouwimpuls vraagt om een differentiatie tussen lang- en kort-parkeren in het centrum van Geldrop en een balans tussen parkeren voor bezoekers en ondernemers enerzijds en bewoners anderzijds. In 2026 is het geactualiseerde parkeerbeleid voor Geldrop-Mierlo opgesteld en vastgesteld door de raad en zijn de bij het parkeerbeleid behorende maatregelen en parkeervoorzieningen in het centrum van Geldrop gerealiseerd. We gaan de verkeersveiligheid in de wijken verbeteren door het beleid Duurzaam Veilig bij herinrichtingen als uitgangspunt te hanteren. Iedere wijk en buurt wordt gemotiveerd en gefaciliteerd om het verkeersveiligheidslabel te behalen. In 2026 is het beleid Duurzaam Veilig bij herinrichtingen als uitgangspunt gehanteerd en heeft 50% van de wijken en buurten het verkeersveiligheidslabel behaald.

Ruimte en woningbouw

In 2022 bundelen we het volkshuisvestelijk beleid en de beschikbare instrumenten in een “masterplan woningbouw” waarin we ingaan op de verdeling in
woningtypen, realisatie van alternatieve woonvormen en het bouwen voor specifieke doelgroepen. Hierbij hebben we oog voor duurzaamheid en het integreren van de natuur bij de bouw van woningen (natuurinclusief bouwen). Doordat de woningmarkt overspannen is, dient de Woonvisie geactualiseerd te
worden zodat we de focus op de juiste doelgroepen kunnen leggen en de doorstroming kan worden bevorderd. In 2022 realiseren we een monitoringsysteem waarmee de raad de woningbouwplannen kan volgen. We vormen een ambtelijke taskforce wonen. Twee maal per jaar rapporteert de taskforce wonen de inhoudelijke en financiële stand van zaken. Om de woningbouw te versnellen vereenvoudigen we de werkprocessen en wijzen we de juiste doelgroepen toe. Dit vraagt nieuwe creatieve denkwijzen en een nauwere samenwerking met corporaties en marktpartijen. In 2026 zijn er op basis
van het masterplan woningbouw 500 nieuwe woningen in onze gemeente gerealiseerd. Indien nodig en effectief voor de betaalbaarheid van de woningen komt er flankerend grondbeleid om de gevolgen van sterk stijgende prijzen te verzachten. Bij de toewijzing nieuwbouwwoningen en sociale koop geven we, gemaximaliseerd naar de mogelijkheden binnen de huisvestigingswet en de regionale afspraken, voorrang aan inwoners uit Geldrop-Mierlo of mensen met een economische binding aan onze gemeente. In deze bestuursperiode gaan we de niet toekomstbestendige gebieden binnen centra, op bedrijventerreinen en in buitengebied inzichtelijk maken. We starten met een transformatie waarbij we onder anderen de straatverlichting in Geldrop-Mierlo gaan optimaliseren ten behoeve van een veilige woon- en leefomgeving. Daarnaast worden de wijken voorzien van meer oplaadmogelijkheden voor auto’s.

Sociaal Domein: WMO, jeugdzorg, inclusie en participatie

In het sociaal domein is preventie en eigen kracht het uitgangspunt. De komende vier jaar blijft de Task Force Sociaal Domein bestaan en zorgt zij per wartaal voor een financiele en inhoudelijke voorgangsrapportage aan de raad. De komende vier jaar krijgt het beeldvormend perspectief 2022-2028 navolging. Het CMD zal in de komende twee jaar verdere samenwerking zoeken met professionals uit de zorg in een gezamenlijk zorgloket. In 2023 vindt een evaluatie van de dagbestedingsmogelijkheden voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie plaats. In 2024 is er voor meerdere groepen kwetsbare ouderen een zinvolle dagbesteding beschikbaar in zowel de kern Geldrop als Mierlo. We gaan het aantal Eerste Lijns Verblijf-bedden evalueren en zo nodig uitbreiden ten behoeve van inwoners Geldrop-Mierlo. In de jeugdzorg geven we de komende periode extra aandacht aan kleinschalige preventieprojecten die verenigingen en scholen opstarten zoals bijvoorbeeld gezond eten, meer bewegen. We evalueren de inkoop jeugdhulp op gemeentelijk en regionaal niveau. In 2026 verblijft geen jongere uit Geldrop-Mierlo meer in een gesloten jeugdzorginstelling en volgt Geldrop-Mierlo het manifest “Het vergeten kind”. We bieden ruimte voor initiatieven die uithuisplaatsingen van jongeren voorkomen. Bij Participatie is het uitgangspunt dat iedereen een kans verdient en mee moet kunnen doen in de samenleving. In 2026 participeert 25% van de inwoners die al langer dan drie jaar een uitkering krijgen duurzaam (voor langere termijn) in de samenleving. Er worden meer leerwerkplekken gecreëerd in onze gemeente. Ook de gemeentelijke organisatie Geldrop-Mierlo is zelf als leerwerkplek betrokken. In 2026 is het aantal leerwerkplekken in onze gemeente gegroeid met 50%. Er komt een laagdrempelig en zichtbaar portaal voor participatie in onze gemeente. Uiterlijk in 2026 is dit portaal gerealiseerd. De activiteiten en het aantal deelnemers
in het Dorpsleerbedrijf wordt aantoonbaar uitgebreid. In 2026 zijn de activiteiten en het aantal deelnemers in het Dorpsleerbedrijf met 50% gegroeid
Participatie wordt ingezet om (de gevolgen van) armoede tegen te gaan. Geldrop-Mierlo gaat een lokale aanpak opstellen vanuit het nationale preventieakkoord. De armoedebestrijding en de regelingen voor bijzondere bijstand en minima ondersteuning passen bij de huidige situatie en de huidige wensen van de inwoners en de maatschappij. In 2026 blijkt uit de evaluatie dat de doelgroep de regelingen adequaat vindt. Er wordt beleid ontwikkeld waardoor meer inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gebruik gaat maken van één of meerdere regelingen voor bijzondere bijstand. Daarnaast ontwikkelen we nieuw beleid om speciale doelgroepen zoals laaggeletterden, minima, mantelzorgers, andere kwetsbaren beter in kaart te brengen en te bereiken. In 2026 wordt door 60% van de inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gebruik gemaakt van één of eerdere
regelingen voor bijzondere bijstand. In 2026 stroomt 75% van de bijstandsgerechtigden, die voor de eerste keer bijstand aanvragen, binnen 1 jaar weer uit naar werk. In 2026 wordt Geldrop-Mierlo door haar inwoners ervaren en omschreven als een inclusieve gemeente. Om dit te bereiken werken we de Inclusie-agenda Geldrop-Mierlo verder uit en verankeren we deze in het beleid. We hebben hierbij aandacht voor slachtoffers van corona, de mensen die te maken hebben met long Covid en het opnieuw opstarten van activiteiten voor alle kwetsbare inwoners die nog in isolatie leven.

Onderwijs

In deze periode wordt het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs voortvarend ter hand genomen. Schoolgebouwen krijgen een centrale functie in de wijk en gaan ze beter benut worden door de uitbreiding van activiteiten in de gebouwen. In Geldrop-Mierlo streven we alleen nog naar brede scholen en bij (her-)investeringen investeren we alleen in scholen waar meerdere maatschappelijke functies deel van uitmaken. In 2026 is 100% van de scholen een brede school (meer dan alleen de onderwijsfuncties) en heeft 50% van de scholen heeft bovendien wijkgebonden maatschappelijke functies toegevoegd. Omdat in onze gemeente geen VMBO-basis of kader onderwijs gegeven wordt moeten onze kinderen daarvoor buiten de gemeente naar school. Om de overstap
van het Primair Onderwijs (PO) naar het middelbaar onderwijs voor deze doelgroep te vergemakkelijken kan 10-14-onderwijs voor leerlingen in onze gemeente worden aangeboden. In 2026 heeft een verkenning plaatsgevonden van de behoeften en mogelijkheden en op basis daarvan is met betrokken partners een volgende stap naar realisatie bepaald.

Sport en bewegen

We stellen ons als doel om in Geldrop-Mierlo faciliteiten te creëren waarbij zoveel mogelijk inwoners van Geldrop-Mierlo individueel of in groepsverband kunnen sporten, bewegen en recreëren. Sport en bewegen wordt ingezet als middel om gezondheid, welbevinden, leefbaarheid en participatie te bevorderen. We zetten volop in op preventie en een gezonde leefstijl waarbij de rol van buurtsportcoaches cruciaal is. In 2026 houden we een enquête onder de inwoners en scoren de sportvoorzieningen in de wijken en in het algemeen minimaal een 8. Specifiek voor jeugd willen we investeren in moderne buitensport faciliteiten, bijvoorbeeld een pumptrackbaan of extra calisthenics plek of skatepark voor de jeugd. In 2026 zijn alle sportaccommodaties verduurzaamd en beschikken alle wijken over minimaal één plek die is ingericht om individueel of in groepsverband te kunnen bewegen.

Duurzaamheid en afval

Samen met de inwoners en organisaties werken we aan duurzaamheid (en transities) waarbij verleiden voor verplichten gaat. Het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo wordt voortgezet. Het groenbeleidsplan wordt aangepast om de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom te verhogen. Er komen meer laadpalen voor elektrische auto's en particuliere initiatieven op dit gebied worden omarmd. In 2026 geven de inwoners het duurzaamheidsbeleid en de transities een waardering van minimaal 7,5 en blijkt uit de jaarlijkse presentatie over de voorgang van het beleid aan de raad en de inwoners dat de uitvoering op schema zit. In 2026 is de hoeveelheid groen binnen de bebouwde kom toegenomen. We streven naar versnelling van de verduurzaming van de woningen van de woningcorporaties. Uitgangspunt is dat alle woningen van de woningbouwcorporaties minimaal energielabel A hebben. In 2026 heeft 50% van de woningen van woningbouwcorporaties in Geldrop-Mierlo energie label A. Overlast gevende bedrijven zijn zoveel mogelijk verplaatst naar gebieden waar de overlast geen invloed heeft op de woonomgeving van onze inwoners. Waar dat niet mogelijk is houden we de bedrijven aan de regels. In 2026 is het aantal klachten met betrekking tot overlast door bedrijven is met 70% teruggebracht. Om de klimaatdoelstellingen van Geldrop-Mierlo te halen wordt het percentage restafval in Geldrop-Mierlo op termijn teruggedrongen tot nagenoeg 0%. Door afvalscheiding wordt DIFTAR geoptimaliseerd en de opbrengsten van herbruikbare grondstoffen komen ten goede aan de inwoners. In 2026 is het percentage restafval in Geldrop-Mierlo teruggedrongen tot minder dan 75kg per inwoner en is door afvalscheiding DIFTAR geoptimaliseerd en zijn de opbrengsten van herbruikbare grondstoffen ten goede gekomen aan de inwoners via het afvaltarief. Geldrop-Mierlo blijft in principe onderdeel van Cure waarbij Cure marktconform werkt en dit gaan we elke twee jaar benchmarken voor het eerst in 2023. Daarnaast zijn de raad en de inwoners van Geldrop-Mierlo tevreden over de wijze waarop Cure functioneert. In 2026 werkt Cure marktconform en dat blijkt uit de benchmark. In 2026 is 75% van de inwoners van Geldrop-Mierlo tevreden over de wijze waarop Cure functioneert. Het streven is dat de tarieven van afval kostendekkend zijn waarbij alle variabele kosten in het variabel tarief zitten en alle vaste kosten in het vastrecht. In 2026 zijn de tarieven van afval kostendekkend met een juiste verhouding in het tarief tussen vastrecht en variabele kosten. We accepteren eventueel een financieel tekort op de Milieustraat ter demping van het tarief. Tekorten op de milieustraat worden verrekend in het vastrecht. We gaan maatregelen nemen om het tarief van de milieustraat beter in lijn te brengen met het DIFTAR-principe. Gedacht kan worden aan een splitsing van de milieustraat in afvalstromen die een opbrengst hebben en afvalstromen die de gemeenschap kosten opleveren.

Leefbaarheid

Leefbaarheid in onze gemeente wordt bottom-up blijvend gestimuleerd. Elke wijk heeft een wijkontwikkelingsplan in de vorm die past bij de wijk. Dit houdt in dat voor sommige wijken het plan eenvoudig is terwijl het voor andere wijken een programma op meerdere terreinen bevat. Alle plannen worden bottom-up gemaakt met de inwoners en niet top-down vanuit het gemeentehuis. Positieve kenmerken in de wijken blijven behouden en daar waar mogelijk versterkt. Negatieve zaken in de wijken worden aangepakt. In 2026 is er voor alle wijken een wijkontwikkelingsplan met een daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma dat past bij de kenmerken van de wijk. Is er een planning voor de uitvoering van de uitvoeringsprogramma’s die in de wijkontwikkelingsplannen zijn opgenomen. Geven de inwoners de bottom-up benadering minimaal een 7,5.

Cultuur

Culturele uitingen worden gedaan door de samenleving in zijn geheel. We gaan laagdrempelige toegankelijke cultuur voor iedereen bevorderen. Laagdrempelige cultuur is van even groot belang voor onze gemeente als de cultuuruitingen met de grote C. De middelen die besteed worden aan cultuur en culturele activiteiten moeten in relatie gesteld worden tot het aantal inwoners dat erbij betrokken is en de mate waarin ze bijdragen aan de sociale cohesie. We gaan het cultuurbeleid herzien. Dit gaan we bottum-up doen door de inwoners hierbij te betrekken. Cultuur wordt immers gevormd door de gehele samenleving en niet door de beleidsmakers. Er zijn op dit moment te weinig culturele activiteiten voor jongeren in onze gemeente. In samenwerking met de jongeren en organisaties die ervaring hebben met jongerencultuur en contacten hebben met de jongeren binnen onze gemeente, gaan wij het cultuurbeleid voor jongeren in 2023 herzien. In 2023 is het cultuurbeleid Geldrop-Mierlo herzien en is er een culturele agenda 2023-2026.

Accommodatiebeleid

Multifunctioneel gebruik en een goede bezettingsgraad van accommodaties is het uitgangspunt bij het accommodatiebeleid. Er komt een integraal plan voor de huisvesting van gesubsidieerde stichtingen en verenigingen in onze gemeente gekoppeld aan de huisvestingssubsidie. In 2026 is dit plan geëffectueerd in de gemeente. Verduurzaming van de welzijnsaccommodaties moet met spoed ter hand genomen worden. De daarvoor ingestelde subsidieregeling moet uitgebreid worden zodat alle verenigingen de mogelijkheid krijgen om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee energie besparen. Tevens moet deze regeling efficiënt uitgevoerd worden zodat er maar een klein deel van het budget op gaat aan de uitvoeringskosten. In 2026 zijn de welzijnsaccommodaties in Geldrop-Mierlo verduurzaamd en ligt de bezettingsgraad van welzijnsaccommodaties gemiddeld boven de 60%. Elke wijk in Geldrop-Mierlo dient over een toekomstbestendige wijkaccommodatie te beschikken geschikt voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten
en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud bijvoorbeeld gecombineerd met een school of een andere al in de wijk aanwezige voorziening. In 2026 beschikt elke wijk in Geldrop-Mierlo over een wijkaccommodatie geschikt voor culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud eventueel gecombineerd met een school of een andere al in de wijk aanwezige voorziening.

Economie

Zoals gezegd gaan we de kernen Geldrop en Mierlo optimaal bereikbaar maken; middels (openbaar) vervoer en duidelijk parkeerbeleid. Het centrum van Geldrop (inclusief Kasteelgebied) wordt getransformeerd tot verblijfsgebied. In 2026 scoort het centrum als verblijfsgebied een 8 onder de inwoners. We gaan de weekmarkten in de centra voortzetten en verbeteren door er een impuls aan te geven. In 2026 kennen de weekmarkten meer verkopers en meer bezoekers dan in 2022. We gaan innovatie en ondernemen ondersteunen in onze gemeente. We betrekken zo veel mogelijk lokale ondernemingen bij gemeentelijke opdrachten. We gaan een vestigingsbeleid opstellen dat voor voldoende variëteit in ondernemingen zorgt en we halen innovatieve ondernemingen naar onze gemeente. Daartoe stellen we een lokaal innovatie plan op om (Brainport) innovatiegelden naar onze gemeente te halen. In 2026 hebben zich innovatieve ondernemingen binnen Geldrop-Mierlo gevestigd en er zijn twee innovatieprojecten operationeel binnen Geldrop-Mierlo. We gaan de ‘organisatiegraad’ onder de ondernemers stimuleren om beter gebiedsgericht te kunnen werken. En op deze wijze revitaliseren we en zorgen we voor duurzame, toekomstbestendige bedrijventerreinen. In 2026 is 50% van de bedrijventerreinen in Geldrop-Mierlo gerevitaliseerd en verduurzaamd.

Recreatie en toerisme

In 2026 is er een zichtbare vergroting van het aanbod aan recreatieve voorzieningen in onze gemeente. Er liggen kansen in een groot aantal gebieden in onze gemeente zoals Mierlo-Oost, Smelen, Gulbergen, Gijzenrooij, Luchen, rond de bibliotheek in Mierlo, het kasteel, langs het kanaal van Geldrop naar Eindhoven en van Geldrop via Mierlo naar Helmond, het Volmolenplein, een deel van de oude locatie van het Strabrecht College, de Bleek en de Coevering (langs het bos). De oude locaties van de speelvoorzieningen worden als alternatief recreatiegebied ingericht en er komen meer recreatievoorzieningen. Dit alles moet ertoe leiden dat onze inwoners onze recreatievoorzieningen in 2026 een waardering van minimaal een 7,5 geven. We gaan het toerisme in en naar onze gemeente bevorderen door een betere link van de buitengebieden aan de kernen. We vergroten van de naamsbekendheid van Geldrop-Mierlo door het promoten van de parels in onze gemeente. Bijvoorbeeld De Strabrechtse Heide, het weverijmuseum, Dierenrijk en Sang en Goorkens. In 2026 Is de naamsbekendheid van Geldrop-Mierlo toegenomen waardoor de website Visit Geldrop-Mierlo twee keer zo vaak bezocht wordt dan in 2022. We gaan de dorpspromotie versterken door vaste evenementen binnen te halen zoals bijvoorbeeld grote festivals voor jongeren. In 2026 zijn er nieuwe jaarlijkse evenementen bij gekomen in Geldrop-Mierlo. Daarnaast willen we horeca toevoegen die zorgt voor meer toerisme naar onze gemeente. In 2026 is het aantal horecaondernemers in Geldrop-Mierlo toegenomen.

Digitalisering en I&A

Digitalisering en I&A leveren een bijdrage aan efficiënter werken. Geldrop-Mierlo maakt binnen de gemeentelijke organisatie een omslag van digitalisering als element van bedrijfsvoering naar digitalisering als kernactiviteit door het opstellen van een meerjarenprogramma digitalisering. De gemeentelijke organisatie maakt gebruik van alle moderne (digitale) hulpmiddelen die optimaal functioneren. Digitaal als het kan, maar persoonlijk als het moet. Geldrop-Mierlo wapent zich tegen cybercriminaliteit. Geldrop-Mierlo draagt bij aan de bescherming van privacy van inwoners en ondernemers en borgt deze binnen haar eigen processen. Geldrop-Mierlo heeft één ICTinfrastructuur voor de lokale overheid (Generieke Digitale Infrastructuur). De gemeentelijke communicatie en dienstverlening houdt rekening met de ladder van digitale vaardigheid. De tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor de inwoners
beschikbaar. De digitale dienstverlening heeft een belangrijk positie in de maatschappelijke opgaven van de gemeente. Op minimaal drie beleidsterreinen
spelen data en digitale diensten belangrijke rol bij het vormgeven en uitvoeren van beleid. In 2026 is op drie verschillende aandachtsgebieden beleid gemaakt en uitgevoerd op basis van het verwerken en analyseren van (big)data. In 2026 is de data die we gebruiken voor het maken van beleid digitaal voor inwoners en bestuur beschikbaar (open Data). Zijn de tien meest gebruikte diensten zijn digitaal voor de inwoners beschikbaar. Is er een meerjarenprogramma digitalisering opgesteld en in uitvoering. Op het gebied van I&A hebben we in de Dommelvallei-samenwerking doelen gesteld.
Binnen deze doelen kent Geldrop-Mierlo prioriteiten op het gebied van I&A. Deze prioriteiten handhaven we en gaan we met kracht realiseren. Geldrop-Mierlo beschikt daarbij over een moderne technische infrastructuur (voor het ambtelijk apparaat) en kent een eenvoudig applicatielandschap waaronder een
stabiel en toegankelijk datawarehouse. Kortom; heeft Geldrop-Mierlo de informatiehuishouding op orde. In 2026 voldoet Geldrop-Mierlo aan de eisen voor een veilige digitale overheid en is minimaal 75% van de speerpunten uit het Informatiebeleid Dommelvallei 2021-2025 afgerond. In 2026 is de gemeentelijke organisatie Geldrop-Mierlo digitaal upto-date en is digitalisering een kernactiviteit van Geldrop-Mierlo en is dit door vertaald in faciliteiten, vaardigheden en processen.

Financiën

Geldrop-Mierlo heeft een gezond en gedegen financieel beleid en dat houden we zo. In de periode 2022-2026 worden lastenverhogingen niet onnodig toegepast en er zijn geen algemene lastenstijgingen. De bestaande voorzieningen worden op het huidige (2022) niveau gehandhaafd. Geldrop-Mierlo heeft een meerjarenprogrammabegroting die uit twee delen bestaat, een financiële begroting en een capaciteitsbegroting. De meerjarenprogrammabegroting is financieel structureel sluitend en is aantoonbaar qua beschikbare capaciteit en doorlooptijd volledig uitvoerbaar. In de meerjarenprogrammabegroting wordt ruimte gemaakt om het doelstellingenakkoord vertaald in een collegeprogramma dat zowel financieel als qua capaciteit uitvoerbaar is. De tarieven voor leges en retributies zijn kostendekkend. Voor de overige heffingen hanteren we het profijtbeginsel. De vrij beschikbare reserve bedraagt in 2026 minimaal 10% van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds. Risico's voor de Centrumimpuls Geldrop worden opgevangen binnen de middelen van de centrumimpuls. De weerstandsratio van onze gemeente in 2026 is 2.

Bijlage 1: Reactie op de input van de fracties, ambtelijke organisatie en burgermeester.

In deze bijlage reageren we (DGG, CDA en DPM) op de binnengekomen input in tweede termijn van zowel de raadsfracties, de ambtelijke organisatie als de burgemeester. Een deel van de input bestaat uit beschouwingen en standpunten. Hier reageren we niet op, wel op vragen en verzoeken tot aanpassing. Zoals eerder besproken beschrijven we ons doel voor 2026 dat wil niet zeggen dat onderdelen niet eerder gerealiseerd zullen worden als dat kan.

Samenwerking, snelheid en daadkracht

De fracties van Samen en de VVD hebben opmerkingen gemaakt over de genoemde grotere dossiers. Daarop is de opsomming aangepast.

Handen uit de mouwen en aan de slag

De VVD vraagt naar de rol van de wethouders in de regio. Naar onze mening moet deze passend zijn bij de regionale ambitie die wij in dit doelstellingenakkoord hebben opgenomen. Verdere concretisering laten we aan het college. PvdA vraagt naar de visies waarmee we aan de slag gaan. Hier zijn de visies bedoeld die in de afgelopen jaren door de raad zijn vastgesteld.

Hoofdlijnen

D66 vraagt naar de betekenis van de genoemde integraliteit. Ook de burgemeester maakt hier een opmerking over. Wij zien integraliteit op twee assen. Het betekent dat we op verschillende beleidsterreinen willen samenwerken met meerdere partijen. Maar ook dat we domein overstijgend willen werken en samenhangend beleid willen maken. D66 vraagt naar de reden van de herijking van de wijkindeling. We willen herijken omdat gebleken is dat de indeling, met name in Mierlo, nog niet optimaal is. Verder geeft D66 aan dat zij regionale samenwerking en burgerparticipatie missen in het doelstellingenakkoord. Deze onderwerpen zijn mogelijk niet expliciet genoemd maar zijn wel verweven in de doelstellingen. De burgermeester vraagt in zijn reactie wat wordt bedoeld met een open en modern bestuur. Wij bedoelen hier een transparant bestuur gebaseerd op eigenaarschap en accountability. De burgemeester geeft aan een ambivalentie in het akkoord te constateren omdat in dit akkoord doelstellingen top-down geschreven zijn terwijl we bottom-up willen werken. Wij zien deze ambivalentie niet. We geven richting aan het beleid zonder alles in beton te gieten. We bieden ruimte aan onze inwoners om de richting en uitvoering te beïnvloeden. We gaan er van uit dat het college een uitvoeringsprogramma opstelt waarbij inwonersparticipatie nadrukkelijk aandacht en positie krijgt. PvdA vraagt op een aantal punten wat de huidige score is en hoe dit gemeten wordt. Op veel vlakken is er nu geen score en wordt er nu niet gemeten. Omdat we op data gebaseerd beleid willen maken zal er een meetinstrument ontwikkeld moeten worden zodat we data kunnen verzamelen aan de hand waarvan we beleid kunnen maken of bijstellen.

Openbare orde, veiligheid en handhaving

Er worden opmerkingen gemaakt over de prioriteiten en de doelstellingen. We geven hier de hoofdlijn van beleid weer en gaan ervan uit dat dit door het college in het uitvoeringsprogramma nader geconcretiseerd zal worden. Er worden opmerkingen gemaakt over de inzet van BOA’s buiten kantoortijden in
relatie tot de formatie. We zijn ons er van bewust dat deze doelstelling kan leiden tot uitbreiding van de handhavingscapaciteit.

Dienstverlening

De VVD vraagt om duidelijk te maken dat het denken in mogelijkheden geldt binnen het gehele ambtelijke apparaat. De tekst is hierop aangepast. D66 heeft het over de menselijke maat bij de digitale dienstverlening. Dit is opgenomen in het akkoord. Digitaal waar kan en fysiek waar nodig. De door de burgemeester genoemde herijking van het gemeentelijk dienstverleningsconcept lijkt ons zeker behulpzaam.

Mobiliteit

De VVD en D66 geven aan dat A67 en Eeneind-West ontbreken in het doelstellingen akkoord. Deze onderdelen zijn niet opgenomen omdat we zoals in de inleiding aan-gegeven hier het bestaande beleid van de raad vervolgen. Dat wil zeggen dat we graag zien dat de A67 zo snel mogelijk aangepakt wordt en dat de geplande distributiecentra op Eeneind niet gebouwd gaan worden. Als ze wel worden gebouwd dan dienen we verkeersmaatregelen te nemen om te voorkomen dat grote verkeersstromen door onze gemeente gaan rijden. De ambtelijke organisatie geeft aan dat er gewerkt gaat worden met programma’s onder de omgevingswet. Het programma Mobiliteit kan daar één van zijn. Dit bevat de verdere uitwerking van het beleid zoals dat voorheen in een lokale bereikbaarheidsagenda zou staan. Het programma is dan leidend voor de uitvoering van het beleid. Als reactie hierop hebben we deze terminologie overgenomen in het doel-stellingenakkoord. De ambtelijke organisatie geeft aan dat er in de omgevingsvisie diverse ambities staan om de fietsinfrastructuur te versterken. Dat impliceert de realisatie van fiets-routes binnen wijken, tussen wijken en naar de centra, alsook het aansluiten op de regionale fietsinfrastructuur. Dit is niet allemaal in vier jaar tijd te realiseren. In het doelstellingenakkoord hebben we niet het complete fietsnetwerk bedoeld daarom hebben we toegevoegd dat het gaat om het regionale fietsnetwerk en dat we een begin willen maken met het lokale fietsnetwerk. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt aangegeven dat uit een eerdere regionale studie is gebleken dat het station Geldrop een eigen vervoersmarkt heeft. Deze OV-reizigers blijken nauwelijks tot niet bereid om die overstap van bus op trein te ma-ken. Busreizigers reizen met de bus door naar het station in Eindhoven. Het belang-rijkste voortransportmiddel voor een voorstadhalte als station Geldrop is en blijft de fiets. Naar onze mening zijn deze eerder onderzoeken niet meer volledig geldig. De situatie rond het station gaat ingrijpend gewijzigd worden met de komst van de appartementen van plan de Jonkvrouw. Deze appartementen zijn bedoeld voor de doelgroep ouderen die vaak aangewezen zijn op het openbaarvervoer en dat zal de vraag naar openbaarvoervoer in dit gebied doen toenemen. Een bushalte bij het station is daarom nodig. We zien dat ook de VVD, D66 en Samen dit standpunt ondersteunen. Met betrekking tot de voorstellen voor de deelscooters van de VVD zijn we van mening dat dit opgenomen kan worden in het uitvoeringprogramma. Vanuit de ambtelijke organisatie is de vraag gesteld hoe het verkeersveiligheidslabel per wijk meetbaar wordt gemaakt. Wij gaan ervan uit dat deze doelstelling in het uitvoeringsprogramma nader wordt uitgewerkt.

Ruimte en woningbouw

Er worden door diverse partijen opmerkingen gemaakt over betaalbaarheid, doelgroepen, bouwen voor senioren en woon-zorg constructies. Deze punten zullen terugkomen in het op te stellen masterplan wonen. Samen geeft aan, dat wat hun betreft bij het aantal van 500 woningen toegevoegd zou moeten worden, dat dat woningen betreft boven op de woningbouwimpuls. De woningbouwimpuls loopt langer dan deze bestuursperiode daarom stellen we dat er in 2026 minimaal 500 woningen zijn toegevoegd zowel middels projecten van de woningbouwimpuls als daarbuiten. Er worden opmerkingen gemaakt over het flankerend grondbeleid. Dit beleid willen we inzetten als dat nodig en effectief is voor de betaalbaarheid van woningen. Dit hebben we aangepast in het doelstellingenakkoord. Er worden opmerkingen gemaakt over de toewijzing van woningen aan eigen inwoners in relatie tot de regionale afspraken. Daarom zijn de regionale afspraken hier als randvoorwaarde toegevoegd. PvdA stelt voor om harde regels op te stellen met de woningbouwverenigingen om
de verkoop van sociale huurwoningen in te perken. Hierover zijn al afspraken opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Er worden nauwelijks sociale huurwoningen verkocht en dat willen we zo houden.

Sociaal Domein: WMO, jeugdzorg, inclusie en participatie

Vanuit de ambtelijke organisatie wordt aangegeven dat het raadzaam is oog te heb-ben voor diverse doelstellingen in het sociaal domein die haaks kunnen staan op de taakstelling taskforce zoals die in de vorige raadsperiode is vastgesteld. We zijn het daarom dan ook helemaal eens met het advies om aan de hand van dit doelstellingenakkoord de opdracht in het kader van de Taskforce sociaal domein te updaten waarbij we per saldo op inhoud waarde toevoegen en financieel in balans blijven.

WMO

D66 stelt voor om als gemeente aan te sluiten bij het project PRECIES en ons niet te beperken tot alleen samenwerking zoeken in een gezamenlijk zorgloket. We zijn het met D66 eens. De gemeente neemt al deel aan het project PRECIES en dit willen we voortzetten. Omdat de indruk gewekt is dat we maar één onderdeel van PRECIES zouden willen invoeren hebben we de verwijzing in het doelstellingen akkoord verwijderd. Samen geeft aan dat het uitgangspunt moet zijn dat de oudere in het eigen dorp naar de dagbesteding kan. Dat is opgenomen in het doelstellingenakkoord. Volgens D66 moet de vraag centraal staan wat de juiste interventies moeten zijn om ervoor te zorgen dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Die opvatting onderschrijven we en dagbesteding in de eigen kern is daar onderdeel van.

Jeugdzorg

De VVD stelt voor om een kleine aanpassing te doen met betrekking tot de doelstelling dat in 2026 geen jongere uit Geldrop-Mierlo meer onnodig verblijft in een gesloten jeugdzorginstelling. Deze toevoeging hebben we niet overgenomen omdat we vinden dat er alternatieven gevonden moeten worden zoals we in ons doelstellingenakkoord aangegeven. Op verzoek van Samen hebben we toegevoegd dat we ruimte bieden voor initiatieven die uithuisplaatsingen van jongeren voorkomen.

Inclusie

Bij inclusie vraagt dit akkoord aandacht voor covidpatiënten. De fractie Samen stelt voor om hier een complete lijst van doelgroepen op te nemen of dat ene voorbeeld weg te halen. Omdat we bestaand beleid voortzetten (dus ook het inclusiebeleid) zijn hierin de doelgroepen opgenomen. We vragen ook aandacht voor covidpatiënten omdat dit een nieuwe doelgroep is die nog niet in dit beleid is opgenomen.

Arbeidsmarktparticipatie

De ambtelijke organisatie geeft het advies om hier een doelstelling op te nemen die iets zegt over de inzet om bijstandsgerechtigden die voor de eerste keer bijstand aanvragen en binnen 1 jaar weer kunnen uitstromen naar werk. We hebben deze doelstelling opgenomen. PvdA stelt vragen over de groei van de activiteiten van het dorpsleerbedrijf. In het akkoord staat dat we een groei van het aantal activiteiten en deelnemers van 50% nastreven. De ambtelijke organisatie geeft aan dat de doelstelling dat 75% van de inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum gebruik maakt van één of meerdere regelingen voor bijzondere bijstand niet realistisch is. Daarom hebben we het percentage bijgesteld naar 60%. PvdA stelt voor om het percentage op te hogen naar 130% van het sociaal minimum. Wij zijn hier geen voorstander van.

Onderwijs

Diverse partijen geven prioriteiten aan ten opzichte van de uitvoering van het IHP. Deze vormen geen onderdeel van dit doelstellingenakkoord wel dat het IHP voort-varend ter hand genomen gaat worden. We zijn het met Samen en de ambtelijke organisatie eens dat we als gemeente geen directe zeggenschap hebben over schoolgebouwen en dat we de schoolbesturen moeten verleiden om het gebouw breder maatschappelijk in te zetten. De suggestie de scholen te betrekken binnen een gebiedsgerichte aanpak in wijken en buurten vinden we een goede werkwijze. Van diverse zijden zijn opmerkingen gemaakt over de noodzaak en haalbaarheid van het 10-14 onderwijs. Op basis daarvan is de doelstelling bijgesteld.

Sport en bewegen

Wat D66 betreft is dit een goede paragraaf waaraan zij graag toegevoegd willen zien dat het belangrijk is de sportdeelname bij met name jongeren te verhogen. We zijn het eens met het feit dat jongeren extra aandacht verdienen in deze. Daarom is ook opgenomen dat we voor de jeugd willen investeren in moderne buitensportfaciliteiten. Daarnaast kan dit in het uitvoeringsprogramma een plek krijgen evenals het betrekken van de Jongerenraad en het betaalbaar houden van de sportvoorzieningen.

Duurzaamheid en afval

PvdA doet het voorstel om de titel van deze paragraaf te wijzigen in “duurzaamheid en herbruikbaarheid”. Wij vinden dat dit de lading niet helemaal dekt. De huidige titel geeft scherper aan waar de paragraaf over gaat. Er worden opmerkingen gemaakt over het ontbreken van de RES. We geven in de inleiding aan dat we het huidige beleid voortzetten. Dit geldt ook voor de RES en daarom staat deze hier niet expliciet genoemd. Het advies van de ambtelijke organisatie is om een meer algemene doelstelling op te nemen die aansluit bij de ambities die in de omgevingsvisie op hoofdlijnen staan over het verbinden van groenstructuren tussen wijken onderling en tussen wijken en de centra. Dit omdat de voorgestelde vergroting van het percentage groen in de
bebouwde kom woningbouwontwikkelingen in de weg kan staan. Het is ons doel om onze gemeente groener te maken en dit kan alleen als het percentage
groen en de biodiversiteit in de gemeente toeneemt. Om aan de gesignaleerde bezwaren vanuit de ambtelijke organisatie tegemoet te komen hebben we
het percentage weg gehaald maar de doelstelling laten staan. We gaan er hierbij van uit dat het college in haar uitvoeringsprogramma kan aangeven met welk percentage het groen in 2026 zal zijn toegenomen. Op advies vanuit de ambtelijke organisatie is de doelstelling met betrekking tot het energielabel van de woningen van woningcorporaties bijgesteld naar 50% energielabel A. We zijn het met de D66 eens dat het niet alleen om deze woningen gaat maar ook om de andere woningen in onze gemeente. Dat is onderdeel van het bestaande beleid. Het advies van de ambtelijke organisatie is om de benchmark voor Cure gelijk te trekken met de cyclus van de raad en deze dus om de 4 jaar te houden. Dit advies nemen we niet over we blijven bij de benchmark in 2023 en 2025.

Leefbaarheid

De ambtelijke organisatie onderschrijft de ambitie om positieve kenmerken van wijken te behouden en te versterken en negatieve zaken aan te pakken. Echter er wordt geadviseerd om de manier waarop dit gebeurt niet op deze manier in het doelstellingenakkoord op te nemen. De wens voor een wijkontwikkelingsplan voor iedere wijk zegt inhoudelijk niet hoe dit plan tot stand komt. Wel willen we een bottom-up aanpak. Het plan moet passend
zijn bij de wijk en de wijze waarop het tot stand komt ook. Er zijn wijken die een intensief langdurig opgavegericht traject met vele stakeholders nodig hebben terwijl er mogelijk andere wijken zijn die via een meer eenvoudige methode tot een plan komen. Wij verwachten aan de hand van de doelstelling een plan van aanpak in het uitvoeringsprogramma van het college.

Cultuur

Er worden verschillende opmerkingen gemaakt over cultuur in het algemeen. In dit doelstellingenakkoord zetten we accenten voor de komende periode en daarom wordt het bestaande beleid tegen het licht houden. Er zijn op dit moment te weinig culturele activiteiten voor jongeren in onze gemeente. Op dat punt kan het jongerenwerk nog verbeteren.

Accommodatiebeleid

De ambtelijke organisatie geeft aan dat niet voor alle gebouwen een bezettingsgraad van 60% haalbaar is en dat een maatwerk-ambitie per accommodatie een scherp en realistisch perspectief zou bieden. Wij begrijpen de argumentatie en hebben daarom de doelstelling bijgesteld naar gemiddeld 60%. Er zullen gebouwen zijn die beter scoren en die minder scoren maar het streefgetal blijft voor ons gemiddeld 60%. De VVD heeft het over commerciële functies in welzijnsaccommodaties. Alhoewel commerciële functies zowel voor de bezettingsgraad als de financiële kant voordelen kunnen hebben zijn in onze ogen welzijnsaccommodaties bedoeld voor welzijnsactiviteiten en kunnen commerciële partijen elders gehuisvest worden. Dat het streven om in 2026 in elke wijk in Geldrop-Mierlo een toekomstbestendige wijkaccommodatie gerealiseerd te hebben de welwillendheid van onze (maatschappelijke) partners vraagt zijn we ons ter degen bewust. We zijn het met Samen eens dat ook de omvang en uitvoering van de wijkaccommodatie zal moeten passen bij de vraag uit de wijk. Maar gezien de maatschappelijke opgaven op het gebied van langer thuis wonen, zorg en maatschappelijke ondersteuning is het van belang dat deze wijkaccommodatie in elke wijk dichtbij en laagdrempelig beschik-baar is.

Economie

Het idee van de VVD om de reclamebelasting te laten ingroeien is meer een punt voor het uitvoeringprogramma en indien blijkt dat dit een stimulerend effect heeft kan het één van de maatregelen zijn om ondernemers naar onze centra te trekken. D66 vraagt waarom er een impuls wordt gegeven aan de weekmarkten omdat er onlangs nog voor gekozen is om deze verder te privatiseren. Wij willen met deze doelstelling bereiken dat de weekmarkten ontwikkeld worden als onderdeel van aantrekkelijke centra. Daar zullen we zoals de ambtelijke organisatie aangeeft met de marktmanager over in gesprek gaan. De ambtelijke organisatie adviseert om de specifieke doelstelling dat zich minimaal vier innovatieve ondernemingen binnen Geldrop-Mierlo hebben gevestigd in 2026 niet op te nemen, aangezien het risico groot is dat dit ondanks inspanningen, lobbyen en acquisitie niet kan worden gerealiseerd. We volgen dit advies in die zin op dat we het getal uit het akkoord hebben gehaald maar dat we verwachten dat het college in het uitvoeringsprogramma zal aangeven wat mogelijk wordt geacht. D66 vraag of het ook de bedoeling is om wonen op de industrieterreinen weer mogelijk te maken. Hier handhaven we het bestaande beleid. VVD geeft aan dat de termen innovatieve projecten en organisatiegraad niet duidelijk zijn. Onder innovatieve projecten verstaan we projecten rond een innovatie. Dit kan een technische, een digitale of een sociaal maatschappelijke vernieuwing zijn. Met de organisatiegraad bedoelen we het aantal ondernemers dat lid is van een ondernemersvereniging zoals bijvoorbeeld een bedrijventerreinvereniging.

Recreatie en toerisme

Als het gaat om gebieden waar kansen liggen voor recreatie en toerisme geeft de PvdA aan dat Het Sang niet verder ontwikkeld mag worden. We willen aangeven dat dit een lijst is waar we kansen zien. Dat wil niet zeggen dat er daadwerkelijk ook iets mogelijk is. Dat zal een nadere bestudering moeten uitwijzen. Samen wil graag de Bleek aan de lijst toevoegen daar hebben we gehoor aan gegeven. Met betrekking tot het naar onze gemeente halen van nieuwe evenementen adviseert de ambtelijke organisatie om de doelstelling wat meer algemeen te formuleren omdat het enkele jaren kost om dergelijke evenementen binnen te halen en we maar beperkte mogelijkheden hebben. We hebben aan dit advies gehoor gegeven. Met betrekking tot de nieuwe horecabedrijven vraag de D66 waarom is gekozen voor 15% uitbreiding. Vanuit de ambtelijke organisatie wordt gesteld dat het in deze tijd van grote personeelstekorten in de horeca niet makkelijk zal zijn om een aantal nieuwe horecabedrijven aan te trekken. Naar onze mening is een groei van het aantal horecabedrijven nodig om het toerisme en de recreatie in onze gemeente te laten toenemen. Niet alleen voor mensen van buitenaf maar ook voor onze eigen inwoners. Gezien de opmerkingen vanuit de ambtelijke organisatie hebben we de doelstelling algemener gemaakt.

Digitalisering en I&A

D66 wil graag aan het akkoord toevoegen dat digitalisering en I&A een bijdrage moeten leveren aan efficiënter werken. Dit uitgangspunt hebben we overgenomen. Op basis van een aantal argumenten adviseert de ambtelijke organisatie om doel-stelling te herformuleren naar: “In 2026 is data, die we gebruiken voor het maken van beleid, digitaal voor inwoners en bestuur beschikbaar (open data).” deze suggestie nemen we over. De ambtelijke organisatie geeft aan dat een stabiel en toegankelijk datawarehouse slechts een onderdeel is van de het applicatielandschap dat voor een goede informatiehuishouding nodig is. Het uitlichten van het datawarehouse suggereert een grotere rol. De suggestie is dan ook om dit weg te laten in deze doelstelling. Hier zijn we het ten dele mee eens, een nuancering is op zijn plaats maar het geheel verwijderen gaat te ver. De doelstelling is hierop aangepast.

Financiën

PvdA geeft aan dat we in de begroting rekening moeten houden met de effecten van de herijking van het gemeentefonds, die ingaat vanaf 2026. De herijking van het gemeentefonds zal zeker een aandachtspunt zijn in het uitvoeringprogramma van het college. De ambtelijke organisatie geeft aan dat de eerste aanzetten voor een begroting inclusief capaciteitsraming zijn gemaakt maar de praktijk leert dat het van belang is om bij het vaststellen van beleid concreter te zijn in wat, wanneer gerealiseerd dient te worden (smart) waardoor een reële planning van benodigde tijd kan worden gemaakt. Hier is nog een kwaliteitsslag noodzakelijk. Wij gaan er van uit de de-ze kwaliteitsslag het komende jaar gemaakt gaat worden.