De behandeling in de gemeenteraad van de verschillende financiële documenten gaat in hoofdlijnen over de volgende onderwerpen.

Meerjarenprogrammabegroting

Hierin worden de budgetten voor de komende jaren door de gemeenteraad vastgesteld. Via de programmabegroting geeft de raad aan het college de opdracht om de aan de budgetten gekoppelde doelstellingen en acties in de komende jaren te realiseren. Lees verder op pagina meerjarenprogrammabegroting of bekijk de online begroting.

 

  Jaarrekening

  Hierin wordt door het college van burgemeester en wethouders per programma cijfermatig verantwoord in hoeverre de doelstellingen in het voorgaande jaar zijn gerealiseerd, wat het heeft gekost en wat het jaarresultaat is. Bekijk de Jaarrekening 2017 online.

  Tussentijdse Rapportages

  De tussentijdse rapportage geeft het verloop van de budgetten weer tijdens het lopende boekjaar. Budgetoverschrijdingen en onderbestedingen waarvan wordt verwacht dat ze aan het eind van het jaar afwijken van de begroting worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze rapportage verschijnt na iedere vier maanden.
  Op 15 juni 2017 is de eerste tussentijdse rapportage 2017 vastgesteld. Op 6 november 2017 is de tweede tussentijdse rapportage 2017 vastgesteld. 

  Kadernota

  Op 10 juli 2017 is de kadernota 2017-2021 vastgesteld. In de kadernota staan de uitgangspunten voor de meerjarenraming van 2018-2021.

  Relevante pagina's