Geldrop-Mierlo gaat voor een duurzame gemeente 

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft het Programma duurzaamheid vastgesteld waarin staat hoe we de komende jaren (tot en met 2026) samen met inwoners aan de slag gaan met het besparen van energie, het vergroenen van onze omgeving en het verminderen van restafval.

Samen energie besparen

Het verduurzamen van Geldrop-Mierlo kan de gemeente namelijk niet alleen, daar het heeft het de hulp van onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen bij nodig. Met vrijwilligers uit de Kerkakkers en Coevering brengen we de mogelijkheden in kaart om deze buurten aardgasvrij te maken. Samen met het EnergieHuis Slim Wonen geven we mensen voorlichting over duurzame maatregelen zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen. In samenwerking met de LEVgroep helpen we mensen die moeite hebben met het betalen van de energierekening. Zij krijgen als ze willen een bespaarcoach van het EnergieHuis Slim Wonen op bezoek die op zoek gaat naar besparingsmogelijkheden, en we nemen deel aan het regionale project ‘Groene Zone Isoleren’, zodat ook mensen met een meer beperkte leencapaciteit verduurzamingsmaatregelen kunnen doorvoeren.

Samen vergroenen

De komende jaren zorgen we er ook voor dat het groen in onze gemeente versterkt wordt en dat er meer groen bij komt. Zo versterken we niet alleen de biodiversiteit, maar wordt onze leefomgeving ook nog een stuk mooier en gezonder. Het IVN kan vragen beantwoorden over plantjes voor in de gevel- en boomspiegeltuintjes en de gemeente helpt het IVN dan weer met het opzetten van een zadenbibliotheek. Door middel van vergroenen creëren we schaduwplekken en kunnen we het water beter opslaan. We zorgen er op die manier voor dat Geldrop-Mierlo is ingericht op de toekomst en goed kan omgaan met periodes van extreme hitte en extreme regenval. Buurkracht ondersteunt verschillende buurtteams die duurzame acties in de wijk uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het afkoppelen van hemelwater van het riool om wateroverlast tegen te gaan.

Afval

Het komende jaar willen we inwoners nog meer verleiden om zelf aan de slag te gaan met nemen van duurzame maatregelen en ze daarvoor de handvaten te geven. De komende jaren willen we het restafval bijvoorbeeld beperken tot 75 kg per persoon per jaar. Dat lijkt weinig, maar door inwoners tips te geven en te vertellen dat het meeste afval niet in de grijze bak hoort, wordt het doel behapbaar. We motiveren mensen ook door te blijven vertellen dat verduurzaming aantrekkelijk is voor álle huishoudens en dat vele kleine stappen samen ook veel impact kunnen hebben.

Documenten

Hieronder vindt u het Programma Duurzaamheid met bijlagen en een overzichtelijke infographic met een greep uit de plannen voor 2023.

Regionale Energiestrategie (RES)

In onze gemeente werken we samen met de andere 20 gemeente uit de Metropoolregio, de provincie en de waterschappen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we in onze regio energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar.

Nu al zorgt de stijgende temperatuur voor een toename van droogte, stormen en mislukte oogsten. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen ze meer mensen. Daar willen we wat aan doen, samen met u.

RES in een notendop

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

Het doel van het Nationaal Klimaatakkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen.

Het tijdspad

Inmiddels is de concept-RES voor onze regio gereed. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten. De verdere uitwerken van de plannen gebeurt in de volgende fase, om te komen tot een RES 1.0. Op de website van Metropool Regio Eindhoven vindt u de concept-RES, de samenvatting en de bijlagen.

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen.

Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 oktober 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te dienen.  

We gaan nu aan de slag met de RES 1.0. De RES 1.0 moet ingediend zijn op 1 juli 2021. Ook daarna gaat het proces door: elke 2 jaar vindt er een herijking plaats van de RES. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien is de verwachting dat wij door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen nieuwe inzichten krijgen. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen).

Meer weten? Lees hier meer over het Nationaal Klimaatakkoord. Meer informatie over de 30 regio’s die aan een RES werken vindt u hier.

infographic over klimaat akkoord
afbeelding afkomstig van klimaat akkoord
infographic over klimaat akkoord
afbeelding afkomstig van klimaat akkoord