Gemeentelijk beleid en doelen

Het milieu- en duurzaamheidsbeleid van Geldrop-Mierlo gaat verder dan de landelijke doelen. De gemeente wil graag in 2040 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo duurzaam wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind, biomassa en omgevingswarmte.  

Doelen gemeente:

 • Energieneutraal in 2040
 • GPR van 8 voor alle thema’s bij nieuwbouw 
 • Zoveel mogelijk biodiversiteit* behouden of uitbreiden
 • Waar mogelijk ecologisch bermbeheer toepassen
 • 100% duurzaam inkopen volgens de minimumeisen van PIANOo
 • Jaarlijks bij ten minste 4 belangrijke aankooptrajecten aanbieders uitdagen op duurzaamheid
 • 95% van het afval wordt hergebruik en er is nog maar 5% huishoudelijk restafval
 • We streven naar een regionale circulaire economie (hergebruik van producten en materialen)
 • Bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling klimaatbestendig inrichten
 • Inwoners van Geldrop-Mierlo betrekken in het veranderproces
 • Duurzaamheid borgen in de organisatie

*Biodiversiteit is een begrip voor de graad van verscheidenheid aan levensvormen (soorten, genen etc.) binnen een ecosysteem, boom of een gehele planeet. De biodiversiteit wordt vaak gebruikt als een indicator voor de gezondheid van een ecosysteem.

Duurzaamheidsnota 

Regionale Energiestrategie (RES)

In onze gemeente werken we samen met de andere 20 gemeente uit de Metropoolregio, de provincie en de waterschappen aan een Regionale Energiestrategie (RES). Daarmee brengen we in kaart hoe en waar we in onze regio energie kunnen besparen en duurzaam opwekken. Ook staat erin welke mogelijkheden er zijn voor het duurzaam verwarmen van onze huizen. Want, het klimaat verandert. Fossiele brandstoffen raken op. De gevolgen hiervan op ons en onze leefomgeving worden steeds meer zichtbaar.

Nu al zorgt de stijgende temperatuur voor een toename van droogte, stormen en mislukte oogsten. We krijgen te maken met steeds extremere weersverschijnselen, wateroverlast door stevige buien en extreem hete zomers. Naarmate de temperatuur stijgt, nemen die problemen toe en treffen ze meer mensen. Daar willen we wat aan doen, samen met u.

RES in een notendop

In Nederland maken 30 regio’s een eigen strategie om aan het Nationaal Klimaatakkoord bij te dragen: een RES. Het uiteindelijke doel van het Nationaal Klimaatakkoord is om de uitstoot van CO2 met 49 procent in 2030 terug te dringen en met 95 procent in 2050. Hiervoor zijn grote veranderingen nodig in de manier waarop we onze energie opwekken en gebruiken. Er is een overgang nodig van energie uit fossiele brandstoffen zoals gas, steenkolen en olie naar volledig duurzame energie, zoals zon- en windenergie. De zogenoemde energietransitie.

Het doel van het Nationaal Klimaatakkoord komt voort uit de afspraken die we in Nederland hebben gemaakt in het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015. In dit akkoord hebben 192 landen afgesproken de opwarming van de aarde te beperken tot twee graden ten opzichte van het pre-industriële tijdperk.

De RES is een voorstel van iedere regio aan het Rijk hoe de regio bijdraagt aan een aantal onderdelen van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Kortom, de regio’s zijn zelf aan zet om de energietransitie in hun gebied verder te helpen.

Het tijdspad

Inmiddels is de concept-RES voor onze regio gereed. We zien de concept-RES als een tussenstap in het proces, waarin we als regio de koers uitzetten. De verdere uitwerken van de plannen gebeurt in de volgende fase, om te komen tot een RES 1.0. Op de website van Metropool Regio Eindhoven vindt u de concept-RES, de samenvatting en de bijlagen.

In de komende maanden worden alle gemeenteraden geraadpleegd. Ook wordt de concept-RES gedeeld met de leden van Provinciale Staten en de leden van het Algemeen Bestuur van beide waterschappen.

Het Rijk vraagt de regio’s om uiterlijk 1 oktober 2020 de bestuurlijk vastgestelde concept-RES in te dienen.  

We gaan nu aan de slag met de RES 1.0. De RES 1.0 moet ingediend zijn op 1 juli 2021. Ook daarna gaat het proces door: elke 2 jaar vindt er een herijking plaats van de RES. Dan wordt beoordeeld of de doelen en ambities nog realistisch en ambitieus genoeg zijn. Bovendien is de verwachting dat wij door technologische vooruitgang en opgedane ervaringen nieuwe inzichten krijgen. De RES leidt tot besluitvorming in het omgevingsbeleid (omgevingsvisie, omgevingsplannen en omgevingsverordeningen).

Meer weten? Lees hier meer over het Nationaal Klimaatakkoord. Meer informatie over de 30 regio’s die aan een RES werken vindt u hier.

infographic over klimaat akkoord
afbeelding afkomstig van klimaat akkoord
infographic over klimaat akkoord
afbeelding afkomstig van klimaat akkoord