Luchen is een nieuwe woonwijk in Mierlo ten noorden van de Geldropseweg. De gemeente realiseert ongeveer 720 woningen, een bedrijventerrein, een brede school en een woonwagenlocatie. 

De wijk Luchen

Met Luchen ontstaat een wijk met veel groen, die aansluit op het dorpse karakter van Mierlo. Hier komen ongeveer 720 vrijstaande en geschakelde woningen. Kijk op de website van Luchen voor een impressie.

Groot Luchen

Het bestemmingsplan is in werking getreden en onherroepelijk. Groot Luchen is een combinatie van het plangebied van het geldende bestemmingsplan Luchen en de nieuw toegevoegde plandelen. Alleen het plangebied van Luchen Weteringpark is hierin niet meegenomen. Bekijk hier het bestemmingsplan Groot Luchen.

Luchen deelgebied 3a

Deelgebied 3a is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering. Hier zullen woningen worden gerealiseerd. Het gebied zal groen, duurzaam en gasloos worden ontwikkeld. Ook in dit deelgebied wordt er rekening gehouden met de inpassing van bestaande groen- en waterstructuur en is het woningaanbod divers. In totaal zullen er circa 70 grondgebonden woningen gerealiseerd worden.

Levensloopbestendige woningen staan centraal in dit deelgebied. Het gaat om vrije kavels, starterswoningen, seniorenwoningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en enkele vrije sector woningen (projectbouw en cpo).

Inrichting hoofdontsluitingsweg Luchen deelgebied 1

Inrichtingstekening

Hier is de inrichtingstekening te zien van de Vlinderlaan. Dit betreft het deel vanaf de Koolmees tot Luchen. 

Hoofdontsluiting

De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige hoofdontsluiting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting loopt uiteindelijk vanaf de Kwikstaart parallel aan de Luchense Wetering en de St. Catharinaweg om vervolgens in deelgebied 2 aan te sluiten op de onlangs gerealiseerde  Vlinderlaan. Vanaf de kruising met de weg Luchen gaat de hoofdontsluiting door Luchen deelgebied 3b en sluit vervolgens aan op de Hooiwagen. 

In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke tracé globaal aangegeven.
 

Profiel hoofdontsluiting

Het profiel van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad met een aanliggend fietspad in twee-richtingen, een groenstrook, de rijbaan en een voetpad. De voetpaden worden voorzien van grijze betontegels, het fietspad van rood asfalt en de rijbaan van zwart asfalt. Onder de rijbaan wordt een gescheiden riolering aangelegd. De groenstrook wordt voorzien van gras met bomen. Lichtmasten worden in het voetpad naast het fietspad geplaatst en naast de rijbaan. De Vlinderlaan in Luchen deelgebied 2 is inmiddels gereed en daar kunt u het profiel en de materialen bekijken.

Landkaartje

De fase Landkaartje wordt bouwrijp gemaakt. Er wordt gescheiden riolering aangelegd en er komt een tijdelijke bouwweg. Ook worden de nutsvoorzieningen aangelegd.

Knip St. Catharinaweg

De nieuwe ontsluitingsweg zal parallel aan de St. Catharinaweg komen te liggen, waarbij de St. Catharinaweg omgevormd zal worden tot vrijliggend voetpad. Het gedeelte van de St. Catharinaweg dat gelegen is tussen de Eksterlaan en de nieuwe ontsluitingsweg zal fietsstraat/fietspad worden en geen verbinding meer krijgen met de nieuwe ontsluitingsweg. In feite brengen we dus een “knip” aan in de St. Catharinaweg om te voorkomen dat autoverkeer vanaf de ontsluitingsweg een sluiproute zoekt via de Eksterlaan-Fazantlaan of via de woonwijk van Luchen deelgebied 1. Op korte termijn zullen we hiervoor ook nog formeel een verkeersbesluit nemen. 

Fietsstraat met kruispuntplateau op weg Luchen 

De verwachting is dat fietsers en voetgangers veelal gebruik zullen maken van de verbinding tussen de weg Luchen en de Kwikstaart via het huidige onverharde pad. Dit is namelijk vanuit deelgebied 2 de meest directe route naar basisschool ’t Schrijverke en voorzieningen in het centrum. Wij zijn dan ook voornemens een deel van deze route in te richten als fietsstraat/fietspad tot aan de nieuwe ontsluitingsweg. Het overige deel van het onverharde pad wordt voetpad. Om de veiligheid van de fietsers en voetgangers te waarborgen willen wij op de aansluiting met de weg Luchen een kruispuntplateau realiseren.

Hondenspeelveld

Door deze werkzaamheden moet het hondenspeelveld tijdelijk gesloten en verwijderd worden. Dit speelveld komt weer terug zodra de werkzaamheden klaar zijn.
Wij begrijpen dat dit voor de hondenbezitters niet fijn is maar vragen toch om uw begrip hiervoor. Ook vragen wij uw medewerking om uw hond niet los te laten lopen in de wijk of op het bouwterrein maar zoek een lekkere plek op in de bossen in de nabije omgeving waar uw hond zich kan uitleven.
Wij doen ons uiterste best om het hondenspeelveld zo snel als mogelijk weer terug te plaatsen.

Planning

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en starten medio september 2021 en duren tot medio mei 2022.
Zodra de aannemer bekend is worden de buurtbewoners nog met een aparte bewonersbrief op de hoogte gebracht van de definitieve fasering en planning en krijgt u de contactgegevens van de uitvoerder en opzichter van het werk.

Bouwkavels

Op de kavels in Luchen kunt u naar eigen ontwerp een huis bouwen. Alle informatie over kavels vindt u op de website van Luchen.

Bedrijventerrein Bijenkorf

Verbindingsweg de Bijenkorf

 

Aansluitend op Luchen komt het nieuwe bedrijventerrein Bijenkorf. Het bedrijventerrein ligt in het noordwesten van de kern Mierlo aan de Geldropseweg. Door deze ligging aan de Geldropseweg moet het terrein een hoogwaardige uitstraling krijgen. Er zijn geen bedrijfswoningen toegestaan op het bedrijventerrein Luchen. Er zullen maximaal 9 kavels gerealiseerd worden op een oppervlakte van 1,5 hectare. De eerste bedrijven zijn in 2010 met de bouw gestart. De kavels zijn beschikbaar voor kleinschalige en lokale ondernemers. Er zijn nog kavels beschikbaar. 

Bijzonderheden

  • Gemengd bedrijventerrein
  • Hoogwaardige uitstraling
  • Keurmerk Veilig Ondernemen

Uitgifte kavels bedrijventerrein "Bijenkorf"

Wij zijn gestart met de verkoop van de kavels op bedrijventerrein “Bijenkorf” in Mierlo. Dit bedrijventerrein is vooral bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 2 en 3. Bedrijven met als hoofdactiviteit kantoor, autobedrijvigheid of detailhandel mogen zich hier niet vestigen.

Er is op dit moment nog 0,85 hectare beschikbaar. De kavels variëren in grootte van minimaal 700 m2 tot 3.000 m2. Mede aan de hand van de belangstelling wordt de definitieve grootte bepaald.

Aanleg verbindingsweg / bedrijventerrein

In juli 2018 is de gemeente gestart met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kwikstaart – Burg. Termeerstraat en de ontsluiting van het bedrijventerrein De Bijenkorf. Hierdoor kunnen ook de nog uit te geven bedrijfskavels te koop worden aangeboden. Met deze werkzaamheden worden ook de wijzigingen aangebracht aan de ventweg Geldropseweg en de ontsluiting voor de woonwagenlocatie “De Kniptor”.

Contactinformatie

Voor vragen over de nieuwbouwwijk Luchen kunt u contact opnemen met Claudia Terlou via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.