Luchen is een nieuwe woonwijk in Mierlo ten noorden van de Geldropseweg. De gemeente realiseert ongeveer 720 woningen, een bedrijventerrein, een brede school en een woonwagenlocatie. 

De wijk Luchen

Met Luchen ontstaat een wijk met veel groen, die aansluit op het dorpse karakter van Mierlo. Hier komen ongeveer 720 vrijstaande en geschakelde woningen. Kijk op de website van Luchen voor een impressie.

Groot Luchen

Het bestemmingsplan is in werking getreden en onherroepelijk. Groot Luchen is een combinatie van het plangebied van het geldende bestemmingsplan Luchen en de nieuw toegevoegde plandelen. Alleen het plangebied van Luchen Weteringpark is hierin niet meegenomen. Bekijk hier het bestemmingsplan Groot Luchen.

Luchen deelgebied 3a

Deelgebied 3a is het gebied tussen de Burgemeester Termeerstraat en de Luchense Wetering. Hier zullen woningen worden gerealiseerd. Het gebied zal groen, duurzaam en gasloos worden ontwikkeld. Ook in dit deelgebied wordt er rekening gehouden met de inpassing van bestaande groen- en waterstructuur en is het woningaanbod divers. In totaal zullen er circa 70 grondgebonden woningen gerealiseerd worden.

Levensloopbestendige woningen staan centraal in dit deelgebied. Het gaat om vrije kavels, starterswoningen, seniorenwoningen, sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en enkele vrije sector woningen (projectbouw en cpo).

Woonrijp maken Vlinderlaan

Inrichtingstekening

Hier is de inrichtingstekening te zien van de Vlinderlaan. Dit betreft het deel vanaf de Koolmees tot Luchen. 

Hoofdontsluiting

De Vlinderlaan is onderdeel van de toekomstige hoofdontsluiting van de wijk Luchen. Deze hoofdontsluiting loopt uiteindelijk vanaf de Kwikstaart parallel aan de Luchense Wetering en de St. Catharinaweg naar de Vlinderlaan. Vanaf de kruising met Luchen gaat de hoofdontsluiting door Luchen deelgebied 3b en sluit vervolgens aan op de Hooiwagen. 
In de onderstaande afbeelding is het uiteindelijke tracé globaal aangegeven.


Profiel

Het profiel van de hoofdontsluiting bestaat uit een voetpad met een aanliggend fietspad in twee-richtingen, een groenstrook, de rijbaan, parkeervakken en een voetpad. De voetpaden worden voorzien van grijze betontegels, het fietspad van rood asfalt, de rijbaan van zwart asfalt en de parkeervakken worden voorzien van antraciete betonstraatstenen. De groenstrook wordt voorzien van gras met bomen. Lichtmasten worden aan beide zijden in het voetpad geplaatst. De Hooiwagen is inmiddels gereed en daar kunt u het profiel en de materialen bekijken.

Planning

Op dit moment wordt het deel Vlinderlaan vanaf de Koolmees tot Luchen uitgewerkt en is de planning om na de bouwvak een aannemer te contracteren. De uitvoering zal dan dit najaar starten en in het eerste kwartaal 2021 afgerond zijn. De werkzaamheden zullen gefaseerd uitgevoerd worden in verband met de bereikbaarheid van de aanwonenden en de wijk.
Het deel Vlinderlaan vanaf de Kwikstaart richting de Koolmees wordt op dit moment ook verder uitgewerkt. Dit deel heeft echter meer voorbereiding nodig en zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2021 in uitvoering gaan. Wanneer het resterende deel (Luchen 3b) in voorbereiding en uitvoering gaat is nog niet bekend.

Bouwkavels

Op de kavels in Luchen kunt u naar eigen ontwerp een huis bouwen. Alle informatie over kavels vindt u op de website van Luchen.

Bedrijventerrein Bijenkorf

Verbindingsweg de Bijenkorf

 

Aansluitend op Luchen komt het nieuwe bedrijventerrein Bijenkorf. Het bedrijventerrein ligt in het noordwesten van de kern Mierlo aan de Geldropseweg. Door deze ligging aan de Geldropseweg moet het terrein een hoogwaardige uitstraling krijgen. Er zijn geen bedrijfswoningen toegestaan op het bedrijventerrein Luchen. Er zullen maximaal 9 kavels gerealiseerd worden op een oppervlakte van 1,5 hectare. De eerste bedrijven zijn in 2010 met de bouw gestart. De kavels zijn beschikbaar voor kleinschalige en lokale ondernemers. Er zijn nog kavels beschikbaar. 

Bijzonderheden

  • Gemengd bedrijventerrein
  • Hoogwaardige uitstraling
  • Keurmerk Veilig Ondernemen

Uitgifte kavels bedrijventerrein "Bijenkorf"

Wij zijn gestart met de verkoop van de kavels op bedrijventerrein “Bijenkorf” in Mierlo. Dit bedrijventerrein is vooral bestemd voor bedrijven in de milieucategorie 2 en 3. Bedrijven met als hoofdactiviteit kantoor, autobedrijvigheid of detailhandel mogen zich hier niet vestigen.

Er is op dit moment nog 0,85 hectare beschikbaar. De kavels variëren in grootte van minimaal 700 m2 tot 3.000 m2. Mede aan de hand van de belangstelling wordt de definitieve grootte bepaald.

Aanleg verbindingsweg / bedrijventerrein

In juli 2018 is de gemeente gestart met de aanleg van de nieuwe verbindingsweg Kwikstaart – Burg. Termeerstraat en de ontsluiting van het bedrijventerrein De Bijenkorf. Hierdoor kunnen ook de nog uit te geven bedrijfskavels te koop worden aangeboden. Met deze werkzaamheden worden ook de wijzigingen aangebracht aan de ventweg Geldropseweg en de ontsluiting voor de woonwagenlocatie “De Kniptor”.

Contactinformatie

Voor vragen over de nieuwbouwwijk Luchen kunt u contact opnemen met Claudia Terlou via telefoonnummer 040 289 38 93 of e-mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.