Heeft u met spoed woonruimte nodig? Is er een noodsituatie ontstaan, waardoor u niet meer in uw woning kunt blijven wonen? Is het écht dringend en zijn er geen andere oplossingen? Dan bestaat er voorrang bij de toewijzing van een huurwoning. Om dit te krijgen moet u urgentie aanvragen. Lees op www.wooniezie.nl hoe u urgentie aanvraagt. 

Let op

Er zijn organisaties actief die woningzoekenden helpen om urgentie aan te vragen. Hiervoor vragen zij forse bedragen, terwijl dit geen garantie biedt over de uitkomst of de beslistermijn versnelt. Wij raden u aan om geen gebruik te maken van hun dienstverlening. 

Waar kunt u urgentie aanvragen?

U kunt uw urgentieaanvraag indienen bij een van de woningcorporaties van het SGE. Hoe u dit doet leest u op www.wooniezie.nl

Uitzonderingen

In enkele gevallen dient u uw urgentieaanvraag in te dienen bij de gemeente:

Situatie: 

Urgentiecategorie: 

Aan te vragen bij:

U hebt een acuut medisch probleem waarvoor u aangepaste woonruimte nodig hebt.

Medische urgentie WMO

CMD, Team Toegang

Uw woning is opgekocht door de gemeente voor openbare werken.

Volkshuisvestelijke urgentie

Afdeling Ruimte, Volkshuisvesting

U stroomt uit een instelling met intramurale setting naar een zelfstandige woning met begeleiding.

Sociale urgentie

CMD, Team Toegang

U stroomt uit een blijf-van-mijn-lijf huis.

Sociale urgentie

CMD, Team Toegang

Dien uw aanvraag in door te bellen naar het CMD via telefoonnummer (040) 289 38 99. De afdeling Ruimte is te bereiken via (040) 289 38 93

Hoe vraag ik urgentie aan?

Met de corporatie of gemeente bespreekt u eerst of u mogelijk in aanmerking komt voor urgentie. Is dit het geval dan wordt er met u een gesprek gepland. Daarvoor moet u de volgende formulieren/documenten meenemen:

 • Een ingevuld aanvraagformulier voor urgentie. In dit aanvraagformulier vermeld u ook waarom u urgentie aanvraagt. Download hieronder het aanvraagformulier. 
 • Bewijzen die uw aanvraag voor urgentie onderbouwen, zoals een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan.
 • Geldig paspoort of identiteitskaart van uzelf en eventueel uw partner.
 • Uittreksel van de gemeentelijke Basisregistratie Personen (BRP) van maximaal 3 maanden oud, waarop uw gezinssamenstelling en adreshistorie staat. Uittreksel BRP moet van de gemeente zijn. Een uittreksel uit Mijnoverheid.nl wordt niet geaccepteerd.
 • Een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
 • Een recente salarisstrook of uitkeringsspecificatie van u en uw eventuele partner.
 • Een bewijs van inschrijving of registratie als woningzoekende (bij Wooniezie).
 • Als u een woning huurt een verhuurdersverklaring van de huidige verhuurder.

Kosten indienen urgentie

De kosten voor een aanvraag urgentie zijn € 45,80. Deze moeten per pin betaald worden.
Om een goede afweging te kunnen maken komt het regelmatig voor dat er nog aanvullende stukken worden opgevraagd. Houdt hier rekening mee.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt getoetst aan de voorwaarden en criteria van de Huisvestingsverordening. Gaat het om maatschappelijke urgentie of medische urgentie die niet valt onder WMO? Dan beoordeelt een Urgentiecommissie uw aanvraag. Bij medische urgentie die valt onder WMO, sociale of volkshuisvestelijke urgentie toetst de gemeente of de corporatie uw aanvraag.

Uw situatie wordt zorgvuldig bekeken en men houdt rekening met uw moeilijkheden en mogelijkheden. Ook kijkt men naar wat u zelf heeft gedaan om woonruimte te vinden. Binnen zes weken krijgt u bericht.

Komt u in aanmerking voor urgentie?

 • U bent minimaal 18 jaar.
 • U bent dakloos of u dreigt dakloos te worden buiten uw eigen schuld. Als u in deze situatie zelf een tijdelijk onderkomen heeft geregeld ter overbrugging, maar hier niet langdurig kan blijven wonen, dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor urgentie.
 • U hebt een woning nodig, maar u kunt zelf geen woning kopen of huren via een particuliere verhuurder of makelaar.
 • Het inkomen van u en uw eventuele partner samen is lager dan € 39.055,- (prijspeil  2020).
 • U staat ingeschreven als woningzoekende bij Wooniezie.
 • U hebt zelf actief naar woonruimte gezocht en u hebt geen woningaanbod van een corporatie geweigerd.
 • U of uw eventuele partner heeft niet eerder urgentie gekregen die vervallen of ingetrokken is.
 • U of uw eventuele partner staat niet geregistreerd op de Kansen- en Sanctielijst.

Ook gelden er voorwaarden voor uw persoonlijke situatie. In het bestand 'Voorbeelden situaties aanvragen urgentieregeling' staat wanneer u mogelijk wel of niet in aanmerking komt voor urgentie. 

Lukt urgentie niet?

Er zijn verschillende andere mogelijkheden om op korte termijn aan woonruimte te komen. Ga naar de websites van de corporaties en kijk naar de mogelijkheden voor flexwonen of ga naar de website van Wooniezie.

Wilt u de Huisvestingsverordening lezen? Kijk dan op de website www.stedelijkgebiedeindhoven.nl

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het genomen besluit, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar maken. Een bezwaarschift dient u in bij de Commissie Bezwaarschriften. Het adres is:

Gemeente Eindhoven
Sector Veiligheid en Bestuur/Bezwaar, beroep en klachten
Postbus 90150
5600 RB Eindhoven

Deze commissie handelt de bezwaarschriften af namens alle gemeenten uit het SGE.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Bij voorkeur stuurt u een afschrift van het bestreden besluit mee.

Als u bezwaar hebt gemaakt, kunt u naast het bezwaar wegens spoedeisend belang ook een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant in ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ‘s-Hertogenbosch. Hier zijn kosten aan verbonden.

U kunt ook een verzoek voor een voorlopige voorziening digitaal indienen via de website Rechtspraak.nl. Hiervoor hebt u een elektronische handtekening nodig (DigiD of e-Herkenning). Kijk op de website voor de voorwaarden.

Eén urgentieregeling in de regio (Stedelijk Gebied Eindhoven)

Er is één urgentieregeling voor sociale huurwoningen in Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De woningcorporaties Bergopwaarts, Compaen, Helpt Elkander, ’thuis, Sint Trudo, Volksbelang, woCom, Woonbedrijf, Wooninc. en Woonpartners werken samen om deze urgentieregeling uit te voeren.