U kunt op veel verschillende manieren te maken hebben met geweld. Wat kunt u doen? Misschien heeft u vragen, maakt u zich zorgen of heeft u (meteen) hulp nodig. Het is belangrijk dat u weet bij wie u terecht kunt. Doe in elk geval altijd aangifte!

Waarover wilt u iets weten?

Pesten

Niet alleen kinderen pesten. Het komt ook voor onder volwassenen, bijvoorbeeld op het werk. Spreek de pester aan op zijn of haar gedrag als u te maken krijgt met pesten. Pesten op de werkvloer kunt u ook melden bij uw leidinggevende, een vertrouwenspersoon of de bedrijfsarts. Meer informatie over pesten op de werkvloer vindt u op het Juridisch Loket of het Arboportaal.

Wordt uw kind gepest of pest uw kind anderen?

Neem contact op met de school van uw kind. De meeste scholen hebben een pestprotocol. Hier staat in hoe de school omgaat met pesten en gepest worden. Veel informatie vindt u op de website Pestweb. Op Vraaghetdepolitie staan 101 vragen en antwoorden over de veiligheid van kinderen en jongeren.

Wordt uw kind gepest via computer of telefoon?

Dit heet cyberpesten. Dit gebeurt steeds vaker. Op de websites Mediawijsheid, Veilig Internetten en Mediaopvoeding leest u wat hiertegen te doen is.

Een tip is om de Meldknop te installeren op de telefoon. Via deze knop krijgen kinderen hulp en advies als ze problemen tegenkomen tijdens het internetten.

Website Meldknop

Online seksueel misbruik

Kinderen en  jongeren kunnen te maken krijgen met online seksueel misbruik. Denk aan het verspreiden van naaktfoto’s via de telefoon of grooming. Bij grooming maakt een volwassene online contact met een kind, met de bedoeling om dat kind te ontmoeten. Er kan dan seksueel misbruik gepleegd worden, of er kunnen kinderpornografische afbeeldingen worden gemaakt. Online seksueel misbruik kunt u melden op de website Helpwanted. Hier vindt u ook informatie over wat het is, hoe het is te voorkomen en wat je kunt doen als het is gebeurd. Jongeren, ouders, leraren en andere opvoeders kunnen hier terecht.

Website Helpwanted

Discriminatie

Soms gaat pesten over in discriminatie. Discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten omdat ze andere (persoonlijke) kenmerken hebben. In de wet staat dat mensen gelijk behandeld moeten worden als het gaat om bijvoorbeeld godsdienst, huidskleur, nationaliteit, geslacht, handicap of langdurige ziekte of leeftijd.

Niemand wil gediscrimineerd worden. Toch komt het overal voor, op school, op het werk of bij de sportvereniging. Het moeilijke is dat iedereen discriminatie anders ervaart. Wat de één als grap bedoelt, is voor een ander soms pijnlijk. Het is belangrijk discriminatie te herkennen en aan te pakken.

Wordt u gediscrimineerd?

Discriminatie mag niet. Laat het dus niet gebeuren. Bel een anti-discriminatiebureau en leg uit wat er aan de hand is. Bij het Meldpunt Discriminatie vindt u informatie. Hier kunt u het melden als u zich gediscrimineerd voelt.

Wordt uw kind gediscrimineerd of gepest?

Ga naar de vertrouwenspersoon op school. Meestal vindt u de naam van deze persoon in de schoolgids.

Mishandeling

Mishandeling is het expres verwonden of pijn doen van een ander, door iemand bijvoorbeeld te slaan of te schoppen. Dit heet lichamelijke mishandeling. Als u door iemand bang wordt gemaakt of gepest wordt, kan zit geestelijke mishandeling zijn.

Wordt u mishandeld? Of kent u iemand die mishandeld wordt?

Mishandeling is strafbaar. Doe altijd aangifte van mishandeling bij de politie. Wilt u liever een melding doen zonder uw naam te zeggen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem.

Website politie

Neem voor hulp contact op met Veilig Thuis. Zij geven informatie en advies. U kunt ook terecht bij Slachtofferhulp of uw huisarts. Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer organisaties die u kunnen helpen.

Gaat het om een kind?

Ook kinderen kunnen bellen met Veilig Thuis. Zij kunnen verder bellen of chatten met de Kindertelefoon. Hier krijgen ze advies, informatie en ondersteuning.

Bel de Kindertelefoon: 0800 0432
 

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke of familiekring. De term ‘huiselijk’ verwijst naar de relatie tussen degenen die erbij betrokken zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om geweld tussen familieleden, (ex) partners of tussen ouder en kind. Voorbeelden van huiselijk geweld zijn: lichamelijke of geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, verwaarlozing (niet goed voor iemand zorgen), vernedering of overdreven controle.

Heeft u te maken met huiselijk geweld?

Doe aangifte bij de politie. Erover praten kan bij Slachtofferhulp, Veilig Thuis, uw huisarts, of via De Luisterlijn. Op de website van Slachtofferwijzer staan meer hulporganisaties.

Kunt u door huiselijk geweld niet meer thuis wonen?

Doe aangifte bij de politie of bel Veilig Thuis. Zij kunnen degene die u mishandelt een huisverbod van 10 dagen geven. In deze tijd kan de verdere hulpverlening beginnen. U hoeft zelf dan uw huis niet uit. Wilt u dit toch? Neem contact op met Stichting NEOS.

Kent u iemand die te maken heeft met geweld?

Als iemand te maken heeft met geweld, gedraagt diegene zich anders dan u gewend bent. Kijk ook op de website Veilig Thuis voor meer informatie en advies.

Website Veilig Thuis
 

Geweld en onveiligheid op straat

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld van schreeuwen, lawaai, vuurwerk, vandalisme (het vernielen van spullen), hangjongeren of scooters die over voetpaden rijden. Op de website van de politie staat een overzicht van de wijkagenten in Geldrop en Mierlo.

Bedreigd of geslagen?

Ga naar de politie en doe aangifte. U kunt ook contact opnemen met Slachtofferhulp.

Website Slachtofferhulp

Crisis (buiten kantoortijden)

Crisisdienst

Bel bij een psychische crisis uw huisarts: deze kan u doorsturen naar de Crisisdienst van Lumens. De Crisisdienst is voor mensen die door psychische problemen meteen hulp nodig hebben. De Crisisdienst is van 17.00-09.00 uur, in het  weekend en op feestdagen 24 uur bereikbaar. Voorbeelden van situaties waarvoor u kunt bellen: relatieproblemen die steeds erger worden, een zelfmoordpoging (kijk op 113.nl), een ernstig verkeersongeluk of een niet te houden spanning tussen ouders en kinderen.
Iemand anders kan ook voor u bellen, zoals een familielid of de politie. Vaak wordt u aan de telefoon al geholpen. Soms gaan de medewerkers naar u toe om een oplossing te vinden. 

Bel de Crisisdienst: 040 253 03 50

Bel hulpdienst 113: 0900 0113

Crisis door huiselijk geweld

Bel bij directe nood 112. Heeft het iets minder haast, kijk dan op de website van Veilig Thuis. Hier kunt u terecht voor vragen over geweld in huis en kindermishandeling. Ook kunt u zich hier melden als u hiermee te maken heeft. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers (degenen die geweld gebruiken) en mensen die bezorgd zijn om anderen.

Spoedeisende jeugdhulp

Is er met spoed hulp nodig voor een kind of voor een gezin, neem dan telefonisch contact op met de crisisdienst voor spoedeisende jeugdhulp in uw regio. Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost Brabant van Veilig Thuis is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar.

De crisisdienst zorgt ervoor dat er jeugdhulp wordt ingezet: uw gezin krijgt ondersteuning aan huis. Als het moet kan uw kind voor een tijdje naar een crisispleeggezin. Of logeren bij een crisisopvang.

Bel Crisis Interventie Team Zuidoost Brabant : 088 066 69 87