Herinrichting Bekelaar

Wij zijn van plan om de Bekelaar vanaf de rotonde met de Brugstraat tot aan de komgrens opnieuw in te richten. Daarnaast zal ook de rijbaan vanaf de komgrens tot aan de gemeentegrens van een nieuwe asfaltlaag worden voorzien. Met de herinrichting van de Bekelaar willen we bereiken dat de verkeersveiligheid op deze weg toeneemt, de hoge snelheid van het verkeer afneemt en de oversteekbaarheid van het langzaam verkeer verbetert.

Aanleiding

De Bekelaar is een belangrijke ontsluitingsweg voor de kern Mierlo. Het betreft de verbinding tussen Mierlo en Lierop/Someren waar dagelijks veel doorgaand verkeer gebruik van maakt. De rijbaan bestaat uit twee rijstroken met aan weerszijden een vrijliggend fietspad. In het verleden zijn er verschillende maatregelen getroffen op de Bekelaar om de te hoge snelheid te verlagen. De aanleg van deze maatregelen zijn niet  afdoende gebleken en er wordt nog steeds dagelijks veel te hard gereden.

Herinrichtingsplan

Het gedeelte van de Bekelaar binnen de bebouwde kom zal heringericht worden en op het wegvak buiten de bebouwde kom tot aan de gemeentegrens met Someren vindt groot onderhoud plaats. Op dit laatste wegvak zal enkel het asfalt vervangen worden en de markering aangepast worden.

Ter hoogte van de komgrens wordt een rijbaanuitbuiging aangebracht en wordt daarin een verkeersplateau aangelegd. Deze maatregelen moeten leiden tot een snelheidsverlaging bij de komgrens. Ter hoogte van het kruispunt met de Goorsedijk zijn we voornemens een middengeleider aan te brengen, zodat het langzaamverkeer veiliger in twee etappes kan oversteken. Dit maakt het kruispunt waar veel fietsverkeer oversteekt naar het sportpark en de bouwschool veiliger. Tussen dit kruispunt en de komgrens zal halverwege een extra rijbaanuitbuiging worden aangebracht om de snelheid van het verkeer verder te laten afnemen. Net als op de andere 50 km/u gebiedsontsluitingswegen binnen de bebouwde kom zal ook hier de rijbaan middels verhoogde RWS-banden opgesloten worden. Dit leidt tot een visuele versmalling van de rijbaan wat ook een effect op de rijsnelheid van het verkeer zal hebben.

Inspraak

Het plan heeft van vrijdag 15 juli tot en met donderdag 25 augustus ter inzage gelegen en binnen deze termijn zijn er verschillende zienswijzen binnen gekomen. Deze zienswijzen hebben geleid tot enkele aanpassingen van het plan, waarna het plan uiteindelijk op 29 november door het college van burgemeester en wethouders definitief is vastgesteld. 

Vervolgprocedure uitvoering

Nu het ontwerp definitief is vastgesteld zal de verdere voorbereiding plaatsvinden. In 2023 vindt de bestekvoorbereiding en aanbesteding plaats en zullen de nutsbedrijven de kabels en leidingen gaan verleggen. Ook zullen in 2023 enkele bomen gekapt worden, die in de weg staan om het nieuwe ontwerp te kunnen realiseren.

De daadwerkelijke uitvoering van de werkzaamheden zal uiteindelijk in 2024 plaatsvinden. Een definitieve planning is nog niet bekend. Tegen die tijd zal hierover nadere informatie op de website geplaatst worden.