Wat is het?

Let op:

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal? Maak dan een Melding openbare Ruimte

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing die de gemeente heeft genomen? Ga dan naar Bezwaarschrift indienen.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Hoe werkt het?

Online regelen

Voor het indienen van een klacht kunt u een online formulier gebruiken. Hiervoor heeft u uw DigiD-inloggegevens of eHerkenning-gegevens nodig.

Aanvragen met DigiD

Aanvragen met e-Herkenning

U dient uw klacht in bij het bestuursorgaan waartegen uw klacht zich richt. Dit kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Wanneer u een klacht heeft over een ambtenaar, richt u uw klacht aan het college van burgemeester en wethouders.

Nadat uw klacht ontvangen is, krijgt u de kans om uw verhaal te doen. Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing over uw klacht. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

U kunt voor iemand anders een klacht indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Schriftelijk klacht indienen

Als u schriftelijk een klacht wilt indienen, stuurt u uw brief naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
T.a.v. het verantwoordelijke bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Uw brief moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving in eigen woorden van de gedraging van de ambtenaar of het bestuursorgaan waartegen de klacht gericht is;
 • uw handtekening.

Het is verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die betrekking hebben op de klacht mee te sturen.

Na ontvangst van uw brief stuurt de secretaris van de Klachtencommissie u een ontvangstbevestiging.

De Klachtencommissie roept u meestal niet meteen op om de klacht inhoudelijk te bespreken. Zij stelt de ambtenaar of het bestuursorgaan eerst in de gelegenheid om met u in gesprek te gaan om de klacht op te lossen.

Als de klacht naar uw mening niet naar tevredenheid is opgelost, neemt de Klachtencommissie uw klacht verder in behandeling. Zij onderzoekt uw klacht en nodigt u uit om uw kant van het verhaal te vertellen op een hoorzitting. Ook degene(n) waarover u heeft geklaagd wordt/worden hiervoor uitgenodigd. Als u dat wenst, kunt u een adviseur meebrengen naar de hoorzitting. Van de zitting wordt een verslag gemaakt.

De Klachtencommissie komt vervolgens tot een advies. Dit advies verstrekt zij aan het het betreffende bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing op de klacht neemt. Deze beslissing krijgt u toegezonden, met een kopie van het advies van de Klachtencommissie en het verslag van de zitting. Bij deze kennisgeving wordt ook de mogelijkheid aangegeven om de klacht voor te leggen aan de Nationale ombudsman.

Klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de volgende samenstelling.

Voorzitter: De heer mr. J.A.M. van Heijningen

Leden: 

 • De heer mr. T. van Leeuwen
 • Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk
 • Mevrouw mr. S.G. Beekman
 • Mevrouw mr. J. Schrijnemaekers
 • Mevrouw mr. F.H. Ammeraal

Secretariaat: Mevrouw Y. Visser en mevrouw E. Teunissen

Hoe lang duurt het?

In principe moet het bestuursorgaan binnen tien weken nadat het uw klacht heeft ontvangen over uw klacht hebben beslist. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. De Klachtencommissie kan naar aanleiding van de klacht eventueel ook een aanbeveling doen aan het gemeentebestuur, bijvoorbeeld over verandering van een bepaalde werkwijze of over de organisatie.

Extra informatie

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.

Bent u tevreden over deze pagina?