Wat is het?

Overheden moeten bij de uitvoering van hun taken op een behoorlijke manier omgaan met burgers en hun belangen.

1. Klacht indienen

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Dit kunt u doen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Hiermee wordt een formele klachtenprocedure in gang gezet. Hiertoe behoort in de regel een behandeling door de onafhankelijke Klachtencommissie.

2. Melding openbare ruimte

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal? Maak dan een Melding openbare Ruimte.

Heeft u een klacht over afvalinzameling? De volledige informatieverstrekking over afvalinzameling, inclusief de klachtenafhandeling, is ondergebracht bij Cure. Wend u zich met uw vragen en klachten tot de klantenservice van Cure afvalbeheer(externe link).

3. Bezwaarschrift indienen

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing die de gemeente heeft genomen? Ga dan naar Bezwaarschrift indienen.

4. Overig

In alle andere gevallen, zoals het afgeven van een signaal, kunt u een mail sturen naar gemeente@geldrop-mierlo.nl. Een dergelijk signaal wordt opgepakt, maar er wordt dan geen formele klachtenprocedure gestart.

Hoe werkt het?

Een klacht indienen

U dient uw klacht in bij het bestuursorgaan waarover u niet tevreden bent. Dit kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Als u een klacht heeft over een ambtenaar, richt u uw klacht aan het college van burgemeester en wethouders.

Nadat uw klacht ontvangen is, krijgt u de kans om uw verhaal te doen. Uiteindelijk neemt het betrokken bestuursorgaan een beslissing over uw klacht. U krijgt de beslissing toegestuurd.

Ten behoeve van de afhandeling van uw klacht kan advies worden gevraagd aan de Commissie voor Klachten. Deze commissie kan u uitnodigen voor een hoorzitting. Als de Commissie voor Klachten aan het bestuursorgaan advies uitbrengt, wordt een kopie van het advies meegestuurd aan u bij de beslissing op uw klacht.

U kunt voor iemand anders een klacht indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Online een klacht indienen

Als u gebruik wilt maken van het online formulier om een klacht in te dienen, dan kunt u klikken op de groene button hieronder. Hiervoor zult u gebruik moeten maken van uw DigiD (of eHerkenning).

Klacht indienen

Het is verstandig om kopieën mee te sturen van brieven of andere documenten die gaan over uw klacht. U kunt bijlagen meesturen. De maximale grootte is 16 MB. U kunt documenten ook per post nazenden of afgeven aan de receptie van het gemeentehuis.

Schriftelijk klacht indienen

Als u uw klacht per post wilt indienen, stuurt u uw brief naar:

Gemeente Geldrop-MierloTer attentie van het verantwoordelijke bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders)Postbus 101015660 GA Geldrop

Uw brief moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving in eigen woorden van het gedrag van de ambtenaar of het bestuursorgaan waarover u klaagt;
 • uw handtekening.

Het is verstandig om kopieën mee te sturen van brieven of andere documenten die gaan over uw klacht.

De Commissie voor Klachten

Na ontvangst van uw klacht stuurt de secretaris van de Commissie voor Klachten u een ontvangstbevestiging.

De Commissie voor Klachten roept u meestal niet meteen op om de klacht te bespreken. De ambtenaar of het bestuursorgaan krijgt eerst de kans om met u te praten om de klacht op te lossen.

Als u na dit gesprek niet tevreden bent, behandelt de Commissie voor Klachten uw klacht verder. Zij doet onderzoek naar uw klacht en nodigt u uit voor een hoorzitting, zodat u uw kant van het verhaal kunt vertellen. Ook de behandelaar van de klacht en degene(n) waarover u heeft geklaagd wordt/worden hiervoor uitgenodigd. Als u dat wilt, kunt u een adviseur meebrengen naar de hoorzitting. Van de zitting wordt een geluidsopname gemaakt.

De Commissie voor Klachten geeft daarna advies aan het bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing op de klacht neemt. Soms doet de commissie daarin aanbevelingen. .

De Commissie voor Klachten heeft de volgende samenstelling.

Voorzitter: Mevrouw R. van de Maat

Leden:

 • De heer P. Haex
 • Mevrouw M. van Galen
 • Mevrouw S. Bijsterveld

Per klachtzaak zijn behalve de voorzitter twee van de leden betrokken.

Secretariaat: mevrouw E. Teunissen, mevrouw M. Boertjes en mevrouw S. Leijssen.

Wat kost het?

Aan het indienen van een klacht aan de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Hoe lang duurt het?

 • De gemeente behandelt uw klacht binnen 6 weken.
 • Als u het niet eens bent met het antwoord van de gemeente, kunt u een oordeel vragen aan een onafhankelijke organisatie. Bijvoorbeeld de Nationale ombudsman(externe link).