Wat is het?

Let op:

Heeft u een klacht over de openbare ruimte? Bijvoorbeeld over zwerfafval of een kapotte lantaarnpaal? Maak dan een Melding openbare Ruimte

Bent u het niet eens met een schriftelijke beslissing die de gemeente heeft genomen? Ga dan naar Bezwaarschrift indienen.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Hoe werkt het?

Online regelen

Klacht indienen

U dient uw klacht in bij het bestuursorgaan waarover u niet tevreden bent. Dit kan de gemeenteraad zijn, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester. Als u een klacht heeft over een ambtenaar, richt u uw klacht aan het college van burgemeester en wethouders.

Nadat uw klacht ontvangen is, krijgt u de kans om uw verhaal te doen. Uiteindelijk neemt de gemeente een beslissing over uw klacht. U krijgt de beslissing per post toegestuurd.

U kunt voor iemand anders een klacht indienen. U heeft dan wel een machtiging van deze persoon nodig.

Schriftelijk klacht indienen

Als u schriftelijk een klacht wilt indienen, stuurt u uw brief naar:

Gemeente Geldrop-Mierlo
Ter attentie van het verantwoordelijke bestuursorgaan (meestal het college van burgemeester en wethouders)
Postbus 10101
5660 GA Geldrop

Uw brief moet in ieder geval vermelden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u de brief schrijft;
 • een omschrijving in eigen woorden van het gedrag van de ambtenaar of het bestuursorgaan waarover u klaagt;
 • uw handtekening.

Het is verstandig om kopieën van brieven of andere documenten die gaan over uw klacht mee te sturen.

Na ontvangst van uw brief stuurt de secretaris van de Klachtencommissie u een ontvangstbevestiging.

De Klachtencommissie roept u meestal niet meteen op om de klacht te bespreken. De ambtenaar of het bestuursorgaan krijgt eerst de kans om met u te praten om de klacht op te lossen.

Als u niet tevreden bent over de oplossing van uw klacht, behandelt de Klachtencommissie uw klacht verder. Zij onderzoekt uw klacht en nodigt u uit om uw kant van het verhaal te vertellen op een hoorzitting. Ook degene(n) waarover u heeft geklaagd wordt/worden hiervoor uitgenodigd. Als u dat wilt, kunt u een adviseur meebrengen naar de hoorzitting. Van de zitting wordt een verslag gemaakt.

De Klachtencommissie geeft daarna een advies. Dit advies geeft zij aan het bestuursorgaan dat de uiteindelijke beslissing op de klacht neemt. Deze beslissing krijgt u toegestuurd, met een kopie van het advies van de Klachtencommissie en het verslag van de hoorzitting. Bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale ombudsman.

Klachtencommissie

De klachtencommissie heeft de volgende samenstelling.

Voorzitter: De heer mr. J.A.M. van Heijningen

Leden: 

 • De heer mr. T. van Leeuwen
 • Mevrouw mr. C.J.M.H. Meulendijk
 • Mevrouw mr. S.G. Beekman
 • Mevrouw mr. J. Schrijnemaekers
 • Mevrouw mr. F.H. Ammeraal

Secretariaat: mevrouw E. Teunissen en mevrouw M. Boertjes

Hoe lang duurt het?

Meestal moet het bestuursorgaan binnen tien weken nadat het uw klacht heeft ontvangen over uw klacht hebben beslist. Deze termijn kan worden verlengd met vier weken. De Klachtencommissie kan, nadat u een klacht heeft ingediend, hierover een advies geven aan het gemeentebestuur. Bijvoorbeeld over de verandering van een manier van werken, of over de organisatie.

Extra informatie

Als u het niet eens bent over de afhandeling van uw klacht, kunt u een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.