De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van kinderopvangvoorziening. De GGD Brabant-Zuidoost voert namens de gemeente dit toezicht uit. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de handhaving van kwaliteit. Als een kindercentrum niet voldoet aan de kwaliteitseisen, bekijkt de gemeente welke maatregelen er getroffen moeten worden. 

Er zijn verschillende wettelijke regelingen en besluiten waarin staat aan welke kwaliteitseisen de kinderopvangvoorziening moet voldoen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit. De gemeente heeft als taak toezicht te houden op de kwaliteit en deze te handhaven. Als blijkt dat de kwaliteit niet in orde is, dan kan de gemeente een sanctie opleggen. Dat kan een waarschuwing zijn, maar ook een exploitatieverbod of een boete. De gemeentelijke verantwoordelijkheid geldt niet voor de kwaliteit van onderwijs, dat is een taak van de Inspectie van het Onderwijs.

Inspectierapport

De GGD en de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant maken elk jaar afspraken over de inspecties van de kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De GGD stelt een inspectierapport op over de kwaliteit voor het College van Burgemeester en Wethouders. In dat rapport staat ook een advies over de maatregelen die volgens de GGD genomen moeten worden. Het college beslist uiteindelijk welke maatregelen er getroffen worden wanneer de kwaliteit onvoldoende blijkt bij een kinderopvangvoorziening.

Afwegingsmodel voor handhaving en sancties

Om te bepalen wanneer precies, in welke situatie welke maatregel genomen moet worden, gebruikt de gemeente een afwegingsmodel. In dit document staat gedetailleerd beschreven wat er moet gebeuren in verschillende situaties van onvoldoende kwaliteit bij kinderopvangvoorzieningen. Het regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 is opgesteld door de ambtelijke vertegenwoordiging van de 21 gemeenten regio Brabant-Zuidoost. Onderstaand kunt u het regionale afwegingsmodel bekijken.

Wetgeving

Sinds 1 januari 2018 is de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en een deel van de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (Wet IKK) in werking. Het gaat om wijzigingswetten.
Door de Harmonisatiewet wordt het peuterspeelzaalwerk omgevormd tot kinderopvang. De Wet IKK regelt met name de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Steeds meer voorschoolse instellingen voeren voorschoolse educatie uit. Er gelden dan extra regels voor de kwaliteit. Meer informatie over de extra eisen: