Folder Inkomensondersteuning

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een of meer inkomensondersteunende regelingen van onze gemeente. Alle regelingen hebben we verzameld in deze folder. 

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bij de gemeente bijzondere bijstand aanvragen. Bijzondere bijstand is bedoeld voor kosten die nodig zijn, maar die u niet zelf kunt betalen. Bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand of bewindvoering (dit is voor mensen die hun financiële zaken niet zelf kunnen regelen. De bewindvoerder beheert het geld en de goederen van iemand anders). U heeft kosten door een persoonlijke bijzondere situatie waar u niet voor heeft kunnen sparen. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor uitgaven die iedereen heeft, zoals boodschappen, kleding en huur. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Vraag online Bijzondere bijstand aan door in te loggen met uw DigiD-gegevens.

Bijzondere bijstand aanvragen

U kunt het aanvraagformulier ook telefonisch opvragen via het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Medische kosten

De gemeente verstrekt bijzondere bijstand voor:

 • De verplichte (wettelijke) eigen bijdrage die u moet betalen voor een vergoeding uit de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Voorbeelden van kosten waarvoor binnen de basisverzekering een eigen bijdrage moet worden betaald zijn: sommige geneesmiddelen, hoortoestellen, een compleet kunstgebit en orthopedische schoenen. Het gaat hier dus niet om het verplichte eigen risico dat iedereen moet betalen.
 • De kosten van orthodontie (het behandelen van bijvoorbeeld scheve tanden, kiezen en kaken) bij kinderen jonger dan 18 jaar tot maximaal € 2.500,- per kind. De vergoeding van de zorgverzekeraar is hierbij geteld. Dit bedrag geldt voor de hele behandelingsperiode.
 • De kosten van medicijnen die nodig zijn voor kinderen jonger dan 18 jaar.
 • De kosten van een bril voor kinderen onder de 18 jaar wordt de goedkoopst mogelijke passende oplossing vergoed. De vergoeding voor een montuur bedraagt maximaal € 50,-.
 • De kosten van podotherapie voor kinderen onder de 18 jaar wordt maximaal € 180,- per jaar vergoed (dit is inclusief de eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar).

Wel of niet terugbetalen?

U hoeft bijzondere bijstand niet terug te betalen. Toch kan de gemeente besluiten om de bijstand aan u te geven in de vorm van een lening. Dat is bijvoorbeeld als u Bijzondere bijstand nodig heeft om uw huis in te richten.

 • Uw kosten zijn nodig.
 • Uw kosten zijn ontstaan door persoonlijke bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten, zoals de dagelijkse boodschappen en de huur.
 • De kosten worden niet (helemaal) vergoed via een andere regeling of instantie.
 • U heeft niet de mogelijkheid gehad om voor de kosten te sparen.
 • U heeft weinig vermogen en uw inkomsten zijn niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm. Kijk voor de bedragen in tabel 1.

Bijzondere bijstand schoolkosten

Ouders met een laag inkomen hebben recht op een vergoeding van schoolkosten voor hun kinderen.

LeeftijdBedrag per kind per jaar
4 tot en met 11 jaar€ 100,-
12 tot en met 17 jaar€ 150,-

Aanvragen

U kunt de vergoeding van schoolkosten online regelen door in te loggen met uw DigiD-gegevens.

Bijzondere bijstand schoolkosten aanvragen

U kunt formulier ook aanvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Voor wie is de regeling?

 • Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de bijstandsnorm (zie tabel 1)
 • Uw vermogen mag niet hoger zijn dan aangegeven in tabel 2.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is bedoeld voor mensen die langere tijd, minimaal 36 maanden, een laag inkomen hebben. Ook ziet het er niet uit dat hun inkomen verbetert. Voor 2023 gelden de volgende bedragen:

 • € 674,- voor getrouwden (of daaraan gelijk).
 • € 606,- voor een alleenstaande ouder.
 • € 470,- voor een alleenstaande.

Aanvragen

Als u in 2022 individuele inkomenstoeslag heeft gekregen, krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd. U kunt het formulier ook aanvragen bij het CMD.

Voor wie is de regeling?

U heeft recht op de individuele inkomenstoeslag als:

 • U geen uitzicht heeft op inkomensverbetering.
 • U ouder bent dan 21 jaar, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd (de leeftijd waarop u recht heeft op pensioen).
 • U in de twaalf maanden voor uw aanvraag geen individuele inkomenstoeslag heeft gekregen.
 • Uw vermogen niet hoger is dan een bepaald bedrag (kijk in tabel 2).
 • Uw inkomen (of dat van u en uw partner samen) lager is dan 110% van de bijstandsnorm.
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd 
Getrouwd of samenwonend€ 1816,23
Alleenstaande ouder€ 1634,61
Alleenstaanden€ 1271,37

U krijgt geen individuele inkomenstoeslag als u zelf heeft gekozen voor een deeltijdbaan. Dit geldt ook als u op de aanvraagdatum studeert en recht kunt hebben op studiefinanciering. Neem voor de precieze voorwaarden contact op met het CMD. 

Bel het CMD: 040 289 38 99

Regeling duurzame gebruiksgoederen

De regeling duurzame gebruiksgoederen is bedoeld om mensen met een laag inkomen de kans te geven om duurzame gebruiksgoederen (bijvoorbeeld een bed of eethoek) te kopen. Alle duurzame gebruiksgoederen vallen onder de regeling. U moet wel kunnen aantonen dat het gekozen product voor u nodig is.

Aanvragen

U kunt de regeling duurzame gebruiksgoederen online aanvragen door in te loggen met uw DigiD-gegevens.

Regeling duurzame gebruiksgoederen aanvragen

U kunt het papieren formulier opvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99 

Voor wie is de regeling?

 • U bent 21 jaar of ouder.
 • U heeft drie jaar of langer een inkomen (samen met uw partner) dat lager is dan 120% van de bijstandsnorm (kijk in tabel 1). 
 • U heeft niet teveel vermogen (kijk in tabel 2).
 • Bij meerdere gezinsleden wordt het gebruiksgoed per gezin gegeven.
 • Het moet gaan om noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen. U moet bewijzen dat u deze echt nodig heeft.
 • U bent verplicht om betaalwijzen (een rekening of bon) in te leveren.
 • U krijgt maximaal € 500,- per vier jaar.
 • De regeling geldt niet voor thuiswonenden en personen die in een inrichting verblijven. De regeling is ook niet voor studenten en scholieren die aanspraak kunnen maken op studiefinanciering of een tegemoetkoming van DUO.

Regeling welzijnsactiviteiten

De Regeling welzijnsactiviteiten is bedoeld om mensen met een laag inkomen mee te laten doen aan sociaal culturele of verenigingsactiviteiten. Denkt u aan een lidmaatschap (lid zijn) voor muziek-, toneel- en sportverenigingen of de sportschool. Ook spullen die te maken hebben met het lidmaatschap zoals een instrument of kleding vallen onder de regeling. Andere voorbeelden zijn een bezoek aan een pretpark, kosten voor een cursus (schilderen, een talencursus) en een zwemabonnement.

Aanvragen

U kunt de Regeling welzijnsactiviteiten online aanvragen door in te loggen met uw DigiD-gegevens.

Regeling welzijnsactiviteiten aanvragen

U kunt het formulier ook aanvragen bij het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Voor wie is de regeling?

 • U bent ouder dan 18 jaar.
 • Uw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van het bijstandsniveau en u heeft niet meer vermogen dan het maximale vermogen dat geldt in de bijstand. Kijk in tabel 1 voor de bedragen.
 • U levert een betaalbewijs in, dus een rekening of een bon.

Let op: de regeling is niet voor studenten die recht kunnen hebben op studiefinanciering of kunnen lenen van het DUO. Dit geldt ook voor scholieren die een tegemoetkoming krijgen van DUO.

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan aangegeven in tabel 2.

De vergoeding is maximaal € 200,- per persoon per jaar. Wij vragen u om zoveel mogelijk betaalbewijzen (rekeningen, bonnen) op te sparen, totdat u aan het bedrag van € 200,- komt. Het hele bedrag wordt dan in één aanvraag uitbetaald. 

Tegemoetkoming kinderopvangtoeslag

Krijgt u een uitkering via de Participatiewet, IOAW, IOAZ of ANW (een nabestaandenuitkering) en volgt u een traject naar werk en/of scholing of een inburgeringscursus? Dan kunt u naast de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een tegemoetkoming krijgen voor het betalen van de eigen bijdrage.

Aanvragen

U vraagt de toeslag aan bij Senzer. Let op: als u een inburgeringscursus volgt vraagt u de tegemoetkoming aan bij de gemeente. het formulier vraagt u aan bij het CMD. Op het formulier staat wat u allemaal nodig heeft. 

Bel Senzer: 0492 582 444

Bel het CMD: 040 289 38 99

Studietoeslag

Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te kunnen betalen. Maar studenten met een beperking kunnen vaak (bijna) niet bijverdienen. Voor hen is er de Studietoeslag. Zo kunnen zij toch een opleiding doen. 

Aanvragen

De regeling wordt uitgevoerd door Senzer(externe link). Zij zijn te bereiken via het telefoonnummer 0492 58 24 44 voor meer informatie over deze regeling.

Studietoeslag voor studenten met een arbeidshandicap

Studeer je en heb je een arbeidsbeperking? Mogelijk heb je dan recht op studietoeslag. Kijk op www.senzer.nl/BijzondereBijstand(externe link) voor de voorwaarden en het aanvragen van de toeslag.

Regeling Sport en Cultuur Jeugd

Deze regeling geeft kinderen tussen 4 en 18 jaar de mogelijkheid om aan een sport en/of culturele activiteit deel te nemen.

Bij Leergeld Geldrop-Mierlo vraagt u een vergoeding aan voor de kosten van een sportactiviteit. Bijvoorbeeld de contributie van een sportvereniging, maar ook de sportschoenen die voor deze sport nodig zijn. Leergeld Geldrop-Mierlo geeft ook vergoedingen voor culturele activiteiten, zoals de kosten van muzieklessen of de contributie van een toneelvereniging.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze regeling?

 • U heeft een kind tussen 4 en 18 jaar.
 • Uw (gezamenlijk) inkomen is lager dan 120% van de vastgestelde norm (zie tabel 1).

Hoogte vergoeding

De vergoeding voor sportactiviteiten is maximaal € 400,- per kind per jaar (exclusief kleding). De vergoeding voor culturele activiteiten is maximaal € 500,- per kind per jaar. Deze worden rechtstreeks aan de sportvereniging en culturele instelling betaald.

Hoe vraagt u een vergoeding voor sport- en culturele activiteiten voor uw kinderen aan?

U neemt contact op met Leergeld Geldrop-Mierlo. De medewerkers zijn telefonisch bereikbaar op woensdag tussen 09.30 uur en 13.00 uur via telefoonnummer 06-22825095. U kunt ook een SMS of Whatsapp sturen. Een mail stuurt u naar info@leergeldgeldrop.nl. Deze en meer informatie vindt u ook op de website www.leergeldgeldrop.nl(externe link).

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente heeft bij zorgverzekeraar CZ een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten. Dit is een basis- en een aanvullende verzekering voor mensen met een laag inkomen. U kunt kiezen uit drie verschillende aanvullende pakketten. Een overzicht van de zorgkosten die CZ vergoedt, vindt u op de website Gezond Verzekerd(externe link).

Voorwaarden

 • Uw inkomen (of dat van u en uw partner samen) is lager dan 120% van de vastgestelde norm (kijk in tabel 1).
 • U heeft weinig vermogen (kijk in tabel 2).
 • U heeft geen achterstand in de premiebetaling bij uw huidige verzekeraar.

Beëindigen (stoppen) van de Collectieve Ziektekostenverzekering

Als u tussendoor niet meer hoort bij de groep waar deze regeling voor is bedoeld, bijvoorbeeld omdat u gaat werken en uw inkomen daardoor hoger wordt, stoppen wij uw ziektekostenverzekering per 1 januari 2024. Als u verhuist buiten de gemeente, stopt uw ziektekostenverzekering op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop CZ de melding ontvangt.

Meedoen

Bent u nog niet verzekerd bij CZ? Dan kunt u alleen meedoen vanaf 1 januari 2024. U sluit zelf een basisverzekering met aanvulling af bij CZ en dient daarna een aanvraag in bij de gemeente.

Bent u wel al verzekerd bij CZ? Neemt u dan contact op met CZ om te vragen of overstappen mogelijk is.

Kosten

De premie voor pakket Start is € 161,98 per persoon per maand.

De premie voor pakket Extra is € 183,42 per persoon per maand.

De premie voor pakket Extra Uitgebreid is € 193,29 per persoon per maand. Voor dit pakket betaalt u vanaf maart tien keer € 38,50 voor de eigen risico. U krijgt achteraf terug wat u niet heeft gebruikt.

Vergoeding

Voor het pakket Start is de vergoeding € 17,50 per persoon per maand.

Voor het pakket Extra is de vergoeding € 25,- per persoon per maand.

Voor het pakket Extra uitgebreid is de vergoeding € 27,50 per persoon per maand.

Hoe vraagt u de Collectieve ziektekostenverzekering aan?

Vanaf ongeveer de tweede week november 2023 kunt u zich aanmelden via de site www.gezondverzekerd.nl(externe link). Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan contact op met het CMD.

Bel het CMD: 040 289 38 99

Kwijtschelding belasting en heffingen

Als u de gemeentebelasting niet kunt betalen, kan de gemeente misschien uw belasting kwijtschelden. U hoeft de belasting dan niet te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. U betaalt dan minder. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

Aanvragen

U vraagt de kwijtschelding binnen 6 weken aan nadat u de belastingaanslag heeft gekregen. Dit kan met DigiD.

Kwijtschelding aanvragen

Geen recht op kwijtschelding

U heeft geen recht op kwijtschelding als:

 • de WOZ waarde meer dan 2269 euro hoger is dan de hypotheekschuld.
 • uw motorvoertuig meer waard is dan 2269 euro.
 • u meer dan één motorvoertuig heeft.

Heeft u geen recht op kwijtschelding, maar kunt u niet betalen? Vraag dan een betalingsregeling aan. Dat kan via een automatische incasso in maandelijkse termijnen.

Regeling zwemles

De gemeente heeft deze regeling om kinderen van ouders met een laag inkomen de kans te geven op zwemles te gaan.

Aanvragen

U kunt voor een aanvraag contact opnemen met de Stichting leergeld(externe link).

Voor wie is de regeling?

De regeling is bedoeld voor ouders met een kind tussen de 5,5 en 18 jaar. Uw inkomen (of van u en uw partners samen) is lager dan 120% van de norm. Kijk in tabel 2 voor de bedragen.

Ouders die recht hebben op de zwemles, kunnen hun zoon of dochter aanmelden bij LACO Geldrop, Essy's Mierlo ('t Wolfsven), Zwemschool Sauna Mierlo en Zwemschool De Brug. De gemeente betaalt de kosten meteen aan de zwemschool.

Tabel 1 Netto inkomen per maand (zonder vakantietoeslag) 

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd120%
Alleenstaande€ 1.386,95
Alleenstaande ouders€ 1.783,21
Getrouwd of samenwonend€ 1.981,34
  
Vanaf pensioengerechtigde leeftijd 
Alleenstaande€ 1.547,74
Alleenstaande ouders€ 1.891,54
Getrouwd of samenwonend€ 2.101,70

Tabel 2 Vermogensvrijstelling

Uw vermogen mag niet hoger zijn dan deze bedragen.

Alleenstaande€ 7.605,-
Alleenstaande ouders en gehuwden€ 15.210,-

Energietoeslag

Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstand), maar heeft u de toeslag niet automatisch gekregen, dan kunt u de energietoeslag aanvragen. In de onderstaande tabel staat aangegeven hoe hoog uw (gezamenlijk) inkomen mag zijn. Wij gaan uit van uw inkomen op 1 maart 2022

Aanvragen energietoeslag