Wat is het?

Geldrop-Mierlo is van en voor iedereen, een plek waar iedereen zich onderdeel voelt van de gemeenschap, ongeacht leeftijd, gender, seksuele voorkeur, beperking, etniciteit, religie of bijvoorbeeld financiële situatie. Mensen voelen zich onderdeel van onze gemeenschap en nemen deel aan die gemeenschap.

Vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties dragen bij aan het verbinden van inwoners in verenigingen, bij sportclubs, via school of werk. Met subsidies stimuleren we deze sociale activiteiten en vergroten we het welzijn van inwoners.

In Geldrop-Mierlo kunt u vier subsidies aanvragen:

  • Eenmalige subsidie: subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter.
  • Structurele subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een jaarlijks terugkerende activiteit wordt verstrekt.
  • Subsidie gebiedsgericht werken: een subsidie voor het organiseren van buurt-, straat-, of wijkactiviteiten.
  • Subsidie deskundigheidsbevordering: een subsidie voor deelname aan cursussen of trainingen door vrijwilligers van een stichting of vereniging.

De informatie op deze pagina gaat alleen over eenmalig en structurele subsidies. Voor meer informatie over de subsidie gebiedsgericht werken of de subsidie deskundigheidsbevordering klikt u op een van bovenstaande links.

Waarvoor kunt u subsidie aanvragen?

De activiteiten moeten voldoen aan één of meer van de volgende doelstellingen:
- Ondersteunen van maatschappelijk leven
- Stimuleren en verder ontwikkelen van de medeverantwoordelijkheid van inwoners voor de eigen woon- en leefomgeving
- Bevorderen dat kwetsbare groepen deelnemen aan het maatschappelijk leven

Uitgebreide informatie en andere eisen om voor subsidie in aanmerking te komen, staan in de Algemene Subsidieverordening Geldrop-Mierlo 2017 en de Subsidieregeling 2021-2024.

Structurele subsidie

In Geldrop-Mierlo worden welzijnssubsidies tot € 50.000,- per jaar steeds voor vier jaar verleend. Eind 2020 zijn de structurele vierjaarlijkse subsidies voor de periode 2021-2024 verleend. Als u een structurele subsidie aan wil vragen, gaat u naar subsidie aanvragen.

Subsidies vanaf € 50.000,- worden telkens voor één jaar verleend. Voor structurele subsidies geldt: hoe hoger het subsidiebedrag, hoe meer verantwoording moet worden afgelegd. Zie hierover ook het onderdeel ‘Vaststellen subsidie’.

Als uw organisatie niet eerder een structurele subsidie ontving, is het mogelijk om tussentijds instromen. De procedure is dan als volgt: vul op de pagina subsidie aanvragen het aanvraagformulier voor structurele subsidie in voor het eerstvolgende jaar van aanvraag. Deze wordt dan behandeld als een eenmalige aanvraag. Na dat jaar bekijken we of de subsidie voor meerdere jaren kan worden verleend. Vanaf de volgende vierjaarlijkse periode loopt de subsidie daarna mee in het reguliere traject.

Vaststelling structurele subsidie achteraf

Subsidies worden altijd voorlopig verleend. Na afloop worden deze definitief vastgesteld en eventueel afgerekend. U dient aan te tonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden zoals aangevraagd. Ook dient u een financiële verantwoording af te leggen. Subsidiegeld dat niet is besteed voor de activiteiten waarvoor het is verleend, kan worden teruggevorderd.

U ontvangt altijd een bericht van de gemeente Geldrop-Mierlo als wij informatie verwachten van u voor de vaststelling van uw subsidie.

  • Subsidies tot € 5.000,- worden voor vier jaar verleend en na afloop van deze vier jaar vastgesteld.
  • Subsidies tussen € 5.000,- en € 50.000,- worden voor maximaal vier jaar verleend en tussentijds na twee jaar en na afloop van de vier jaar vastgesteld.
  • Subsidies vanaf € 50.000,- worden telkens voor één jaar verleend en na afloop van elk jaar vastgesteld.

Eenmalige subsidie

In Geldrop-Mierlo worden subsidies voor eenmalige evenementen verleend. Als u een subsidie voor een eenmalig evenement aan wil vragen, gaat u naar subsidie aanvragen.

Het is ook mogelijk om een eenmalige subsidie voor uw stichting of vereniging aan te vragen. De criteria voor de eenmalige subsidie staan in de Subsidieregeling 2021-2024

Eenmalige subsidies worden uiterlijk 13 weken na afloop van de activiteit vastgesteld. In het algemeen geldt dat bij eenmalige subsidies wordt gevraagd om een activiteitenverslag en een financieel verslag van de activiteit.

Vragen

Vragen over de informatie op deze pagina kunt u stellen aan de afdeling Samenleving. Bereikbaar via telefoonnummer (040) 289 38 93 of per e-mail subsidie@geldrop-mierlo.nl.