Handhaven is belangrijk, maar liever blijft de gemeente problemen voor. Samen met inwoners en andere afdelingen van de gemeente proberen we problemen sneller aan te pakken en op te lossen. Het handhavingsbeleidsplan heet dan ook ‘Samen gericht handhaven!’.

Handhaving betekent controleren of de regels worden nageleefd en zo nodig waarschuwen of straffen. De gemeente voert controles uit op de volgende terreinen:

 • Wonen en leven (hondenoverlast, illegaal kappen, parkeren en illegaal gedumpt huisvuil etc.)
 • Bouw- en woningtoezicht (bouwvergunningen, illegaal grondgebruik en klachten achterstallig onderhoud etc.)
 • Brandveiligheid (gebouwen met specifieke functies, evenementen, bereikbaarheid etc.)
 • Milieu (vergunning bedrijven, geluidsnormen tijdens evenementen etc.)
 • Drank en Horeca (leeftijd, inrichtingseisen, leidinggevende etc.)

Boa's

Voor het toezicht op het naleven van de regels heeft de gemeente ook buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst. Zij hebben bevoegdheden als processen-verbaal (boetes) uitschrijven. Boa’s gaan af op meldingen van inwoners en organisaties en pakken overlastsituaties aan op basis van eigen waarneming. Op straat worden boa’s aangesteld voor de bestrijding van overlast, verloedering en allerlei veelvoorkomende ergernissen die de veiligheid en leefbaarheid op straat aantasten. Boa's houden ook toezicht op de Basisregistratie Personen.

Boetes

U kunt een boete krijgen voor met name overtredingen van gemeentelijke verordeningen (regels). Bijvoorbeeld:

 • Parkeren op gehandicaptenparkeerplaats zonder vergunning: 380 euro
 • Het niet hebben van een parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven wanneer het parkeren is begonnen op plaatsen waar dat vereist is (blauwe zone) en/of de tijd verstreken is: 95 euro
 • Parkeren op plaatsen waar dat niet is toegestaan of parkeren zonder parkeervergunning wanneer noodzakelijk: 95 euro
 • Parkeren van een kampeerwagen, caravan, aanhangwagen, etc. waar dat niet is toegestaan, of langer dan mag: 95 euro
 • Niet aanlijnen van een hond buiten daarvoor aangewezen plaatsen op een weg binnen de bebouwde kom: 95 euro
 • Uitlaten van een hond op plaatsen waar dat verboden is of het niet opruimen van hondenpoep: 140 euro
 • Niet bij hebben van ruimmiddel ter verwijderen van hondenpoep: 95 euro
 • Verkeerd aanbieden van afval: vanaf 95 euro
 • Illegaal dumpen van afval: vanaf 140 euro


Alle bedragen zijn exclusief 9 euro administratiekosten.

Beleid

De aanpak van de gemeente Geldrop-Mierlo kenmerkt zich doordat ze handhaving probeert te voorkomen. Een probleem voorkomen is vaak beter en effectiever dan een probleem oplossen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door:

 • Premediation: een medewerker van de gemeente gaat in gesprek met een burger of bedrijf. Op die manier proberen we conflicten voor te zijn en straffen en juridische procedures te voorkomen.
 • Samen met de burgers inventariseren waar de problemen liggen. Soms lost handhaving niets op, maar moet de openbare ruimte worden aangepast of moet een situatie worden beëindigd. 
 • Samen met de LEV-groep is het project buurtbemiddeling gestart. Met hulp van vrijwilligers, die hiervoor speciaal zijn opgeleid, kan buurtbemiddeling aangevraagd worden. Hiermee proberen we burenruzies op te lossen voordat ze escaleren.
 • Ontwikkellocaties. In plaats van achter de feiten aanlopen, wil de gemeente probleemlocaties in een eerder stadium aanpakken. Of dat herontwikkelen betekent, sluiten, sloop of nog wat anders, verschilt per situatie.

Overlast melden

De gemeente heeft een meldpunt voor klachten over bijvoorbeeld hondenoverlast of woonoverlast. U kunt via het formulier openbare ruimte uw melding doen. U kunt tijdens kantooruren ook bellen naar het telefoonnummer 040 289 38 93.

Voor milieuklachten zoals stankoverlast, geluidshinder, vervuild water en bodemverontreiniging: neemt u contact op met de Milieu Klachten Centrale. Telefoonnummer (073) 68 12 821. Ook kunt u milieuklachten online melden.

Chatten met handhaving en toezicht

Iedere donderdag kunt u van 13.00 tot 14.00 uur chatten via onze website met medewerkers van het cluster Handhaving. Er verschijnt dan een knop rechtsonder op iedere webpagina die het chatvenster opent.

Kleine ergernissen

U kunt in de chatomgeving vragen stellen over zaken die te maken hebben met toezicht en handhaving. Denk aan: hondenoverlast, parkeren, afvalbijzetting en zwerfafval. Maar ook als u en uw wijkgenoten behoefte hebben aan een gezamenlijke aanpak van ergernissen. Of als u vragen heeft over bijvoorbeeld het project Brandveilig Leven. 

Geen meldpunt

De chat is geen meldpunt voor aanpassingen aan de openbare ruimte. Het is niet de bedoeling dat u losliggende stoeptegels, lantaarnpalen die stuk zijn en dergelijke meldt. Hiervoor kunt u het formulier Melding Openbare Ruimte invullen

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het handhavingsbeleid? Neem dan contact op met het Joep Strijbos van het cluster Handhaving.

Relevante pagina's

Documenten

Interessante websites