Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die door blijvende beperking(en) niet zelf naar school kunnen reizen. Bijvoorbeeld door een (lichamelijke) handicap en de school die ver weg ligt. De gemeente regelt en betaalt het leerlingenvervoer. Bijvoorbeeld door:

 • Het uitkeren van een vergoeding voor het openbaar vervoer of een kilometervergoeding voor de auto.
 • Het regelen van (aangepast) vervoer met een bus of taxi bij een vervoersbedrijf.

Voorwaarden:

Niet elk kind heeft recht op leerlingenvervoer. Om te bepalen of uw kind in aanmerking komt voor leerlingenvervoer toetst de gemeente de situatie van uw kind. Dit doet zij onder andere aan de hand van:

 • De afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde toegankelijke school te toetsen. Zorginstellingen en dagbesteding vallen hier niet onder. 
 • De reistijd
 • We kijken naar de mogelijkheden waarbij we uitgaan van de zelfstandigheid van uw kind. 

Dichtstbijzijnde toegankelijke school

Voor leerlingenvervoer gaan we uit van de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. Dit betekent dat het een school moet zijn die het onderwijs en ondersteuning biedt die noodzakelijk is voor uw kind. En welke het meest dichtbij uw woning is. U bent vrij in uw keuze voor de school voor uw kind. Dit betekent alleen niet dat u dan altijd in aanmerking kunt komen voor een vervoersvoorziening. Houd hier rekening mee.

Is de dichtstbijzijnde school voor uw kind niet toegankelijk (de school kan bijvoorbeeld niet de ondersteuning geven die uw kind nodig heeft of de school is vol), dan moet u dit onderbouwen. Bijvoorbeeld met een brief of e-mail die u bij de betreffende school of scholen opvraagt. Voor ons is het namelijk van belang om te weten waarom uw kind niet  toegelaten kan worden. Wanneer deze school toch toegankelijk is, kan dit gevolgen hebben voor het besluit dat wij nemen. Zo kunnen wij uw aanvraag bijvoorbeeld afwijzen of een kilometervergoeding toekennen tot de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Gedrag in de taxi

Het kan gebeuren dat uw kind of een ander kind in de taxi moeilijk gedrag laat zien. Als dit vaker gebeurt dan kan het taxibedrijf in gesprek gaan met de ouders. De verantwoordelijkheid voor het gedrag ligt bij de ouders en niet bij de taxichauffeur. Wij verwachten dat de ouders het kind hier op aanspreken. Bij problemen kan de vervoerder de ouders vragen om eigen begeleiding te regelen. Als het gedrag niet verbetert en ouders hiervoor zelf geen hulp vragen van een professional, kan in het ergste geval het taxivervoer stop gezet worden. 

Dit hopen wij natuurlijk te voorkomen door in gesprek te gaan. Ouders kunnen dan mogelijk in aanmerking komen voor een ander soort bekostiging. Bijvoorbeeld een kilometervergoeding waarmee u uw kind zelf naar school kunt brengen.

Leerlingenvervoer aanvragen

U wilt leerlingenvervoer aanvragen, een wijziging doorgeven of een declaratie doen. Leest u onderstaande informatie goed door voordat u inlogt met uw DigiD.

Formulieren leerlingenvervoer

Er zijn drie soorten formulieren:

 • Nieuwe aanvraag: dit formulier kiest u als uw kind (nog) geen toekenning leerlingenvervoer heeft 
 • Toekenning wijziging: dit formulier kiest u als er een toekenning leerlingenvervoer is en u wilt iets wijzigen
 • Declaratie kilometer vergoeding: dit formulier kiest u als u een toekenning leerlingenvervoer heeft ontvangen in de vorm van een kilometer vergoeding voor de auto of openbaar vervoer en u wilt de vergoeding uitbetaald krijgen over de dagen dat u uw kind naar school heeft vervoerd.

Aanvraag (vergoeding) leerlingenvervoer

Kijkt u goed welk formulier u kiest. Als er nog geen leerlingenvervoer toegekend is, dan kiest u voor “nieuwe aanvraag”. Is er al wel een toekenning en u wilt iets wijzigen? Dan kiest u voor “Toekenning wijziging”.

Let op:
Doet u een nieuwe aanvraag voor leerlingenvervoer, dan is het belangrijk dat u onderstaande informatie leest voordat u de aanvraag invult.

Een aanvraag voor leerlingenvervoer kan alleen worden gedaan als het gaat om onderwijs op een school/onderwijsinstelling.
Als uw kind bijvoorbeeld naar een dagbesteding gaat of medisch kinderdagverblijf, neemt u dan eerst contact op met het CMD Toegang via telefoonnummer 040-2893 899 voor informatie.

Bij de aanvraag voor leerlingenvervoer heeft u onder andere nodig:

 • Naam en adres van de school;
 • Onderbouwing waarom de leerling niet zelfstandig naar school kan reizen;
 • Welke handicap of beperking(en) ervaart uw kind. Hiervan hebben wij dan onderbouwing nodig zoals onderzoeksverslagen, een ontwikkelingsplan van school, een verklaring van een arts. Het is belangrijk dat u onderbouwing meestuurt die niet ouder is dan een jaar. We willen namelijk weten hoe het nu met uw kind gaat.

Onderbouwing

Wanneer uw kind vanwege een structurele handicap (beperkingen) niet zelfstandig naar school kan reizen, dan vragen wij u om onderbouwing mee te sturen. Met onderbouwing bedoelen wij informatie over de beperkingen die uw kind ervaart. Belangrijk voor ons is om te weten wat het kind wel en niet kan? Welke ontwikkeling maakt het kind door en wat kan er van het kind verwacht worden in de zelfstandigheid.

Deze informatie kan staan in onderstaande stukken. Wij vragen u het meest recente document of stukken toe te voegen.

Stukken als bijlage(n) mee te sturen

In onderstaande stukken kunt u de informatie vinden die relevant zijn voor de aanvraag en u als onderbouwing met de aanvraag mee kunt sturen. 

 • Handelingsplan/ ontwikkelingsplan (OPP) van de school
 • Psychologische/ psychiatrische rapportage
 • Behandelplan (van bijvoorbeeld Herlaarhof)
 • Psychodiagnostisch onderzoek van de school
 • Medische rapportage
 • Fysiotherapeutisch rapport
 • De Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband (SWV), als deze is afgegeven.
 • Als er geen TLV is afgegeven of in de TLV staat niet specifiek de naam van de best passende school genoemd, dan is vaak aanvullende informatie nodig. Het kan namelijk zijn dat er een dichterbij gelegen school is van dezelfde soort (zie uitleg bij 1), dan waar de aanvraag betrekking op heeft. Stuurt u dan ook de volgende informatie mee:
  • Welke extra ondersteuning noodzakelijk is
  • Onderbouwing van de dichterbij gelegen scholen waar in staat of de school de noodzakelijke ondersteuning kan bieden. Dit kan soms betekenen dat u deze informatie bij meerdere scholen moet opvragen en u een aannameprocedure moet doorlopen met uw kind om de juiste onderbouwing van de school te krijgen. 
 1. Soort school waarop de leerling is aangewezen op grond van zijn lichamelijke of geestelijke gesteldheid. Voorbeelden van soort onderwijs zijn: reguliere basisschool, speciaal onderwijs, school voor speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, Praktijkschool, VMBO, HAVO, VWO e.d. Onder soort onderwijs wordt niet verstaan de onderwijsmethode of de visie waarin het onderwijs wordt aangeboden. Denk o.a. aan Jenaplan, Montessori, Dalton e.d.

Inkomensverklaring meesturen

Wij hebben een inkomensverklaring van de Belastingdienst nodig als:

 • uw kind naar een basisschool (primair onderwijs niet zijnde een speciaal onderwijs-SO- of school voor speciaal onderwijs-SBO) gaat en de dichtstbijzijnde school van de soort school of de school die aansluit op uw levensovertuiging (op grond van richting) en
 • deze school vanaf de woning verder ligt dan 6 kilometer en
 • uw inkomen lager is dan € 29.700 (peiljaar 2022). Wij vragen u een inkomensverklaring(en) van iedere ouder/verzorger mee te sturen als het inkomen lager is dan het hierboven genoemde bedrag.

De inkomensverklaring kunt u downloaden op de website van de Belastingdienst.

Bijlagen meesturen met de aanvraag: Als u een bijlage wil toevoegen, is daarvoor de maximale grootte 32 MB. Als u meerdere bijlagen heeft, mogen ze gezamenlijk niet groter zijn dan 128 MB. Toegestane bestandstypen zijn: pdf, gif, jpg, png, jpeg, dsc, efdj, docx, xlsx.

Indienen voor nieuwe schooljaar

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar? Dan kunt u de aanvraag indienen vanaf april. Zorgt u er wel voor dat uw aanvraagformulier vóór 1 juni bij ons binnen is, zodat u op tijd een besluit van ons ontvangt.

Na indienen aanvraag, de aanvraag niet volledig? 

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, controleren wij of de aanvraag volledig is of dat wij meer informatie van u nodig hebben. Als wij meer informatie van u nodig hebben om een besluit te kunnen nemen, dan kunnen wij u vragen om meer onderbouwing in te sturen. U wordt dan een hersteltermijn geboden waarin u de extra informatie kunt insturen.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer

De verordening is het kader waaraan de gemeente uw aanvraag toetst. In deze verordening staan de regels. De verordening bekostiging leerlingenvervoer vind u op de website van overheid.nl.

Wat moet ik weten?

Beslissing aanvraag

Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op een vergoeding voor leerlingenvervoer.

Mag uw kind vóórdat u van ons een beslissing heeft ontvangen al starten op school? Dan kan dit betekenen dat u de eerste periode zelf vervoer moet betalen of regelen. Doet u een aanvraag voor het nieuwe (aankomende) schooljaar, zorgt u dan dat wij deze ontvangen hebben binnen acht weken voordat de school start. Anders kan dit betekenen dat u ook de eerste periode zelf voor vervoer moet zorgen.

Wanneer krijgt u bericht?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u van ons hierover een bericht (brief via de post of een digitaal bericht). Heeft u deze (of een andere reactie) niet van ons gekregen, dan is uw aanvraag waarschijnlijk niet bij ons binnen gekomen. Er kan dan misschien iets mis zijn gegaan. Neemt u dan na één week na het versturen van uw aanvraag contact met ons op.

Soms extra informatie nodig

Soms hebben wij niet genoeg informatie om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dan vragen wij u ons de missende informatie te sturen.

Als uw aanvraag compleet is, krijgt u binnen acht weken een brief met de beslissing of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer. Als uw kind recht heeft op leerlingenvervoer, dan leest u in de brief ook of wij een geldvergoeding aan u geven of dat wij het vervoer gaan regelen via een taxibedrijf.

Belangrijk om te weten

U kunt het hele jaar door (een vergoeding voor) leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder of verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u (nog) geen vergoeding leerlingenvervoer heeft ontvangen.

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor het nieuwe schooljaar?

Dan kunt u een aanvraag doen vanaf april. Zorgt u er wel voor dat uw ingevulde aanvraagformulier vóór 1 juni binnen is. Als u zich aan deze datum houdt, kunnen wij uw aanvraag op tijd beoordelen voor de start van het nieuwe schooljaar. Vraagt u na 1 juni aan? Dan is de kans aanwezig dat u niet voor de start van het schooljaar weet of en voor welke soort bekostiging uw kind in aanmerking komt. 

Wij doen ons best om u zo snel mogelijk te laten weten of u in aanmerking komt voor leerlingenvervoer. Houdt u er wel rekening mee dat u misschien de eerste tijd zelf het vervoer van en naar school moet regelen en bekostigen. 

Vraagt u een vervoersvoorziening aan als het schooljaar al is begonnen?

Wij behandelen uw aanvraag dan zo snel mogelijk. Wij kunnen een wachttijd dan niet voorkomen, houdt u hier rekening mee.

Is uw situatie veranderd?

Verandert de situatie van uw kind (verhuizing, andere school of locatie), dan moet u dit ook aan ons doorgeven of aanvragen. Als het mogelijk is binnen 8 weken voordat de verandering ingaat. Dan weet u zeker dat wij uw aanvraag of wijziging op tijd kunnen verwerken. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl. Wij laten het u weten wanneer wij nog meer van u nodig hebben.

Contact

Hebt u nog vragen over het leerlingenvervoer of heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u bellen naar 040-2893899 of mailen naar leerlingenvervoer@geldrop-mierlo.nl.