Scholen hebben in Nederland niet zoveel met de gemeente te maken. Geld krijgen ze rechtstreeks van de rijksoverheid en de besturen zijn in grote mate zelfstandig. Toch is onderwijs ook een belangrijke gemeentelijke taak. Gemeenten zijn verplicht om een breed en divers onderwijsaanbod aan te bieden van voldoende kwaliteit. Daarnaast hebben ze taken op het gebied van:

 • onderwijshuisvesting
 • voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met (taal)achterstanden
 • afspraken met scholen en kinderopvangorganisaties over de voor- en vroegschoolse educatie
 • leerlingenvervoer
 • leerplicht

Aanbod

In Geldrop en Mierlo zijn verschillende scholen voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs en een school voor speciaal basisonderwijs.  De locaties en adresgegevens van scholen vindt u op de pagina scholen en kinderopvang. De adresgegevens van schoolbesturen, onderwijsinspectie en onderwijsondersteunende instellingen staan in de gemeentegids(externe link).

Kwaliteit

De inspectie toetst de kwaliteit van de scholen. De rapporten zijn openbaar en per school in te zien op de website www.onderwijsinspectie.nl(externe link). Zeer zwakke scholen worden onder toezicht geplaatst. Alle scholen in de gemeente Geldrop en Mierlo zijn goed beoordeeld.

Onderwijsachterstanden - voorschoolse educatie

Het onderwijsachterstandenbeleid is gericht op het voorkomen en wegwerken van leerachterstanden, met name taalachterstanden. Voorschoolse educatie biedt hier een antwoord. In Geldrop-Mierlo verzorgen vier lokale kindercentra binnen de gemeente Geldrop-Mierlo een voorschools educatief aanbod voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar.

De gemeenteraad van Geldrop-Mierlo heeft in haar vergadering van 18 oktober 2021 besloten tot het vaststellen van het beleidskader OAB/ Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022 – 2024 en de bijbehorende subsidieregeling voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022.

Beleidskader OAB/ Voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022 – 2024(externe link)

Subsidieregeling voorschoolse educatie Geldrop-Mierlo 2022(externe link)

Passend onderwijs

Scholen zijn sinds augustus 2014 verplicht een passende onderwijsplek voor uw kind te bieden (zorgplicht). U hoeft dan niet meer zelf alle scholen af op zoek naar een plek voor uw kind. Voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs zijn samenwerkingsverbanden samengesteld. Deze samenwerkingsverbanden voeren overleg met de gemeente. Die is immers verantwoordelijk voor leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting.

Leerlingenvervoer

De gemeente moet passend vervoer regelen voor kinderen die door een handicap of stoornis niet zelfstandig naar school kunnen gaan. Het beleid van de gemeente Geldrop-Mierlo is vastgesteld in 2011 in de Beleidsnota Leerlingenvervoer.

De gemeente hanteert de volgende criteria om in aanmerking te komen voor de vervoersregeling.

 • Een kan kind niet naar een reguliere (gewone) school of kan door een structurele handicap niet zelfstandig naar school reizen. De regeling geldt voor leerlingen van basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.
 • De gemeente hanteert een kilometergrens. Voor het reguliere (gewone) basisonderwijs moet de school verder liggen dan 6 km. Voor het lager en voortgezet speciaal onderwijs is die grens 4 km. Er is geen kilometergrens voor kinderen die vanwege hun handicap niet met het openbaar vervoer kunnen reizen.
 • Ouders met een inkomen boven een drempelbedrag betalen een eigen bijdrage.

School ver weg

De regeling leerlingenvervoer is er ook voor kinderen zonder beperkingen die geen toegankelijke school binnen een kring van zes kilometer hebben. De ouders kunnen in aanmerking komen voor een bepaalde bijdrage in de kosten van het leerlingenvervoer. Dit geldt ook voor ouders die vanwege hun godsdienst aangewezen zijn op een school ver weg.

Soorten vergoedingen leerlingenvervoer

Er zijn drie soorten vergoedingen of indicaties:

 1. openbaar vervoer
 2. openbaar vervoer met begeleiding
 3. aangepast taxivervoer

Een indicatie krijgt voor openbaar vervoer geeft recht op een vervoersbudget. Dit is een vast bedrag en mag ook worden gebruikt om het kind bijvoorbeeld met de auto naar school te brengen. Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor het schoolbezoek van hun kinderen. Pas als openbaar vervoer met begeleiding echt niet mogelijk is, kan iemand een indicatie voor aangepast vervoer krijgen.

Aangepast taxivervoer kunt u naar keus in natura of als vervoersbudget uitgekeerd krijgen. Natura betekent dat u geen geld krijgt, maar gebruikmaakt van de gemeentelijke taxiregeling. Kiest u voor natura, dan kan een kind alleen van huis naar school worden niet vervoerd, dus niet naar andere adressen als grootouders en buitenschoolse opvang. Met een vervoersbudget regelt u het vervoer van uw kind zelf.

Indicatie leerlingenvervoer

Om te bepalen wie er in aanmerking komt voor leerlingenvervoer heeft de gemeente de onafhankelijke indicatiesteller in de arm genomen. Deze een advies op waarna de gemeente een besluit neemt over het toe te kennen leerlingenvervoer.

Aanvragen

Het aanvraagformulier leerlingenvervoer kunt u downloaden bij Regelen en Aanvragen, leerlingenvervoer. Let er op dat u alle benodigde informatie meestuurt. Lees daarom ook goed de toelichting door. 

Onderwijshuisvesting

Jaarlijks kunnen scholen aanvragen voor nieuwbouw, uitbreiding van schoolgebouwen en buitenonderhoud bij de gemeente indienen. Voor het voortgezet worden de huisvestingsmiddelen rechtstreeks uitgekeerd aan de scholen.

Leerplicht

Meer informatie over leerplicht vindt u op de pagina Vrijstelling van leerplicht aanvragen

Schoolvakanties

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap brengt ieder jaar een advies schoolvakanties uit. Deze leidraad vindt u op Rijksoverheid(externe link) of op www.schoolvakanties-nederland.nl(externe link).  Het is daarnaast altijd verstandig om op de school van uw kind te informeren wat de exacte vakantiedata zijn. Soms wijken scholen af van deze landelijke leidraad.