Of het gaat om het water dat uit de hemel valt of het afvalwater dat de woningen en bedrijven produceren; al het water moet veilig en milieuvriendelijk worden afgevoerd. De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven. Huiseigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op het riool. Vanaf dit aansluitpunt neemt de gemeente de verantwoordelijkheid over. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige regenwater en grondwater. De kosten worden bij elkaar gebracht door bij de burgers rioolheffing te heffen. De verantwoordelijkheid van de gemeente Geldrop-Mierlo staat beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Onderhoud riool

Het onderhoud van het gemeentelijk rioolstelsel is duur. Elk jaar geeft de gemeente 900.000 euro uit aan reiniging, inspecties en reparaties. Ook worden elk jaar stukken riolering vervangen, dit zal in de toekomst steeds meer toenemen. 

Waterbeheer

Het waterbeheer is een gedeelde verantwoordelijkheid van het rijk, de provincie en het waterschap. De provincie is verantwoordelijk voor het grondwaterbeheer en stelt beschermde gebieden voor de drinkwaterbereiding vast. Drinkwaterbedrijf Brabant Water verzorgt de productie en distributie van drinkwater.

Waterschappen

De waterschappen De Dommel en Aa en Maas beheren het oppervlaktewater in de gemeente. Zij zijn verantwoordelijk voor de hoeveelheid en de kwaliteit van het water. Zij zorgen ervoor dat de rivieren en beken het water goed kunnen afvoeren. De waterschappen zijn ook verantwoordelijk voor het grondwaterpeil in het onbebouwde gebied. In het Waterbeheerplan geeft het waterschap aan wat haar doelen zijn en hoe zij die wil bereiken. Het gaat om maatregelen als het aanleggen, onderhouden en beheren van stuwen, gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties. 

Wateroverlast

Door klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans toe dat er wateroverlast ontstaat. Om wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen, is het beleid van gemeente en waterschappen om regen vast te houden in het gebied waar het valt. Als dit niet kan wordt het water opgeslagen en later afgevoerd.

Grondwater

Op plekken waar sprake is van grondwaterproblemen onderzoekt de gemeente, voor zover de problemen geen bouwkundige oorzaak hebben, de oorzaak van deze problemen. De gemeente neemt in het openbaar gebied zoveel mogelijk maatregelen om nadelige gevolgen van hoge grondwaterstanden te beperken. Naar aanleiding van een aanhoudende klachtenstroom over grondwateroverlast in de wijken Coevering en Skandia in Geldrop heeft de gemeente een plan opgesteld voor de aanpak daarvan. In beide wijken wordt een stelsel van drainagebuizen aangelegd. Meer informatie leest u bij Plannen en Projecten.

Melding wateroverlast of storing

  • Heeft u een losse putdeksel gezien, een plas water op straat gezien die niet weggaat, zwerfvuil in een rivier, last van rioolstank, verstopping van het hoofdriool of van andere vormen van wateroverlast? Meld dit dan via het formulier Melding Openbare Ruimte of via telefoonnummer 040 289 38 93 (dag en nacht).
  • Als uw riolering verstopt is, of bij storingen aan de drukriolering belt u bij voorkeur naar telefoonnummer 040 289 38 93.
  • Voor een storing met het drinkwater of een lekkage aan de waterleiding, belt u met Brabant Water, tel (073) 683 80 00.

Het Eindhovens kanaal is in beheer van de gemeente Eindhoven. Ook alle bruggen en wegen en fietspaden langs het kanaal wordt beheerd door gemeente Eindhoven.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over het waterbeleid? Neem dan contact op met Rob Elemans.