Samen pakken we wateroverlast aan!

Helaas veroorzaakt extreme regenval voor veel overlast. Dit is heel vervelend. Het klimaat is aan het veranderen, waardoor er in korte tijd veel regen kan vallen. Hoe we hier nu en in de toekomst mee om moeten gaan, staat hoog op de agenda.

Aanpak

De gemeente analyseert op dit moment met behulp van een externe partij (Harold Edel, adviseur watersystemen van lv-Intra ) alle ‘overlastsituaties’ en brengt zo alle problemen in kaart. Een aantal knelpunten is aangepakt. Op dit moment is het echter onmogelijk om het rioolstelsel aan te passen zodat extreme regenval zonder overlast kan worden verwerkt. Water op straat blijft in dit soort situaties vooralsnog onvermijdelijk. Het riool in onze gemeente is immers zoals de meeste rioleringen in Nederland, niet in staat zulke enorme hoeveelheden water in een dergelijk korte tijd af te voeren. De stelsels zijn tientallen jaren geleden ontworpen en zijn niet berekend op de huidige (uitzonderlijke) situaties.

Wat hebben we tot nu toe gedaan:

  • Extra kolken gezogen.
  • Bladroosters verwijderd uit kolken.                                                                                                                                                                             
  • Extra veegronden
  • Sloten extra gemaaid en geruimd in probleemgebieden, opschaling onderhoudsfrequentie. Uitdiepen na bouwvak.
  • Diverse duikers vrijgemaakt en doorgespoten.
  • Overstort Luchen gemaaid en geruimd, put gereinigd.
  • Loeswijk sloot gemaaid en geruimd, duiker door gespoten, ontwateringsriool aangepast.

Niet alle problemen zijn dus van vandaag op morgen op te lossen. Dit vergt meer tijd. Op dit moment zijn we hiermee bezig. Eind juli vond de eerste bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers uit straten in onze gemeente die het meeste overlast hebben ervaren. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hieronder. Zodra ook alle informatie (analyses, schouw, bijeenkomst) is verzameld en beoordeeld gaan we in kleine groepjes uit onderstaande deelgebieden aan de slag met alle korte-, middellange en lange termijn oplossingen. Zo zijn er ook aanpassingen die een behoorlijke investering vragen en waarvoor de gemeenteraad eerst geld moet vrijmaken, maar kunnen we ook zaken relatief eenvoudig op korte termijn aanpakken.

Informatie en vragen

Op deze webpagina vindt u alle informatie over de aanpak van wateroverlast. Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben, dan neemt u hiervoor contact op met Rob Elemans van de afdeling Ruimte. Hij is te bereiken via het telefoonnummer 040 - 289 38 93.

Wateroverlast

Om er voor te zorgen dat bij extreme regenval er snel gehandeld kan worden, is de piketregeling aangepast. Het gaat om de uitbreiding van taken en bemensing bij dit soort calamiteiten. Verder wordt er direct geschakeld en is extra inzet beschikbaar vanuit de buitendienst. Ook is de coördinatie van klachten die binnenkomen is aangepast zodat er meer handen vrij zijn om klachten te inventariseren en het verhelpen daarvan uit te zetten. Ten slotte wordt er sneller geanticipeerd op dreigende wateroverlast door straten af te zetten met hekken om zo golfwerking te voorkomen.

Als u wateroverlast heeft, kunt u het volgende nummer bellen:

Bel storingsnummer: 040 289 38 93 of 14 040

Of vul formulier in op:  

www.geldrop-mierlo.nl/melding-openbare-ruimte