Bruidspaar 60 jaar getrouwd

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, misschien met zorg en ondersteuning die u nodig heeft. Voordat u hulp kunt krijgen bekijkt de gemeente eerst wat u, met hulp van familie, vrienden en buren, zelf nog kunt doen. Als blijkt dat dit niet lukt, wordt gekeken of zogenaamde algemene voorzieningen de oplossing zijn. Pas daarna wordt er gekeken naar een maatwerkvoorziening. 

Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen zijn voorzieningen waar iedereen, zonder indicatie, gebruik van kan maken. Bijvoorbeeld:

  • een schoonmaakdienst;
  • een wasserette/stomerij;
  • de boodschappenbezorgdienst van een supermarkt;
  • het restaurant van een verzorgingshuis waar buurtbewoners tegen een kleine vergoeding kunnen eten. 

Als dat niet lukt kunt u gebruik maken van ondersteuning vanuit de Wmo. Dit zijn maatwerkvoorzieningen.

Maatwerkvoorzieningen

Maatwerkvoorzieningen zijn voorzieningen die helemaal worden afgestemd op de cliënt. Op u dus. Bijvoorbeeld:

  • dagbesteding;
  • ondersteuning bij het huishouden;
  • vervoersvoorzieningen.

Eigen bijdrage

De gemeente vraagt voor de maatwerkvoorzieningen een eigen bijdrage. U moet dan een deel van de kosten zelf betalen. Er geldt een bedrag van maximaal € 20,60 per maand. U krijgt daarover vanzelf bericht thuis van het CAK (Centraal Administratie Kantoor), dat de eigen bijdrage berekent. U kunt de bijdrage zelf alvast berekenen op de website van het CAK.  

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een PGB is een bedrag dat u krijgt om een maatwerkvoorziening naar uw eigen wensen in te vullen. De gemeente betaalt het PGB niet aan u, maar stort het op de rekening van het servicecentrum PGB van de Sociale Verzekerings Bank. Meer informatie vindt u op PGB.

Mantelzorgondersteuning

Als mantelzorger zorgt u vrijwillig voor uw partner, ouder, kind, vriend of buur die hulp nodig heeft. Dit hoeft u niet alleen te doen. Zeker niet als dit te zwaar voor u wordt. Meer informatie vindt u op de pagina ondersteuning voor mantelzorger aanvragen.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Niet alle hulp en zorg valt onder de gemeente. Persoonlijke verzorging (zoals hulp bij wassen en aankleden) en verpleging door de thuiszorg bijvoorbeeld. Die vallen onder de Zorgverzekeringswet. Daarvoor kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar.   

Seniorenwoning

Inschrijven voor een seniorenwoning valt niet onder de Wmo. In Geldrop kunt u hiervoor terecht bij de woningbouwverenigingen Wooninc, en Woonbedrijf, in Mierlo kan dit bij Compaen.

Wmo-adviesraad

De Wmo-raad bestaat uit vertegenwoordigers en belangenbehartigers van inwoners die gebruik maken van de Wmo. De Wmo-raad heeft een belangrijk doel: de werking van de Wmo in de praktijk kritisch volgen en beïnvloeden. 

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Meld uw zorgen!

Het kan zomaar gebeuren dat u te maken krijgt met iemand die problemen heeft of verward gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt u dat er meer aan de hand is. Het is belangrijk om dit te melden voordat de situatie ernstig wordt. De betrokkene kan dan zo snel mogelijk hulp krijgen. Maakt u zich zorgen? Denkt u dat deze persoon dringend verplichte psychische hulp nodig heeft? U kunt dan een melding doen in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). Het meldpunt werkt samen met zorgaanbieders, politie, wijkteams, het Veiligheidshuis en de familie of de omgeving aan een oplossing

Waar kunt u een melding doen?

Het team Bijzondere Zorg van GGD Brabant-Zuidoost werkt in de gemeenten Best, Cranendonck, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot en Son en Breugel. Voor een melding kunt u maandag t/m vrijdag tussen 9.00 tot 17.00 uur bellen met 088 0031 101, of mail naar: bijzonderezorg@ggdbzo.nl. Of vul een meldingsformulier in op de www.melduwzorgen.nl.
Is er sprake van acuut gevaar? Bel dan altijd met 112!

Melding en dan?

Na uw melding maken de medewerkers van het team Bijzondere zorg van de GGD de afweging of de betrokkene zichzelf of anderen ernstig nadeel kan toebrengen, en of een psychiatrische stoornis daarbij een rol speelt en onderzoekt of en welke hulp nodig is. Waar nodig overlegt hij met familie of andere naasten of andere betrokken hulpverleners. Als hulp nodig is, probeert de medewerker vrijwillige hulp in te zetten. Alleen als het niet anders kan wordt verplichte zorg aangevraagd. Als de medewerker inschat dat het noodzakelijk is om verplichte hulp in te zetten, dan wordt via de officier van justitie een zorgmachtiging bij de rechter aangevraagd. De rechter beslist uiteindelijk over verplichte zorg wordt ingezet. Verplichte zorg is zeer ingrijpend voor de betrokkene. Het wordt alleen ingezet als het echt niet anders kan. Verplichte zorg wil niet zeggen dat de betrokkene altijd wordt opgenomen; het kan ook zijn dat zorg thuis wordt ingezet.

Krijgt u als melder informatie over het verkennend onderzoek?

Bent u een naast familielid en nauw verbonden met de betrokkene? Dan verneemt u van ons binnen 14 dagen de uitkomst van een eventueel verkennend onderzoek. Als u het niet eens bent met de uitkomst, hebt u het wettelijk recht om te eisen dat de officier van justitie de zaak toch onderzoekt. Als u geen naast familielid bent van de betrokkene, dan kunnen wij u volgens de AVG (privacywet) niet over de uitkomst informeren.


Wilt u meer lezen over de nieuwe Wet verplichte geestelijk gezondheidszorg (Wvggz)?
Kijk dan op: https://www.dwangindezorg.nl/

Meer informatie

Heeft u Wmo-ondersteuning nodig en kunt u dit niet zelf in uw omgeving oplossen? Neem dan contact op met het CMD, telefoonnummer 040-289 38 99. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over het Wmo-beleid? Neem dan contact op met Hugo Maas.