In elke zomer hebben we wel een paar keer te maken met hevige regenval. Dit zorgt voor veel overlast. Naar aanleiding hiervan zijn we in 2020 met de bewoners in gesprek gegaan om oplossingen te bedenken om deze wateroverlast zoveel mogelijk tegen te gaan. Daarbij is waardevolle informatie opgehaald. We hebben samen met de bewoners ideeën opgezet om herhaling van de overlast te voorkomen. Deze ideeën variëren van een kleine aanpassing in de straat tot de aanleg van een grote waterbergingskelder.

Kleine maatregelen

Bij de analyse van de problemen bleek dat vaak een kleine maatregel afdoende kon zijn. Een groot aantal van die kleine maatregelen is nu uitgevoerd. Denk hierbij aan het opschonen van duikers en sloten en het openmaken van verstopte kolken. Her en der zijn aangepaste putdeksels geplaatst zodat overdruk uit het riool kan ontsnappen.

Grote maatregelen

Er zijn ook maatregelen waarbij we waterstromen kunnen afbuigen door kleine aanpassingen in de hoogteligging van wegdek of groenvoorziening. Omdat de hoogteverschillen in onze gemeente klein zijn, komt hier veel meet- en rekenwerk aan te pas.

De aanleg van een grote voorziening als een waterbergingskelder of vijver vergt ook veel voorbereidingstijd. Want zo’n maatregel moet wel goed in de openbare ruimte worden ingepast.

En ze moeten aantoonbaar effectief zijn. In de afgelopen maanden hebben we hier onderzoek naar gedaan. Dit nam veel tijd in beslag. Maar we hebben nu 84 maatregelen (verdeeld over 20 verschillende locaties) uitgewerkt. 

Besluitvorming

Het hele pakket aan maatregelen heeft van 11 maart tot 22 april ter inzage gelegen. De ontwerpen kunt u hier zien. Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen is het plan op onderdelen aangepast. Het definitieve plan is op 25 mei door het college van Burgemeester en wethouders vastgesteld. Het gaat om maatregelen die we dit jaar en de jaren daarna willen gaan uitvoeren.

We kunnen echter niet alles tegelijk oppakken. Bovendien is het jaarlijks budget begrensd.

Uitvoering

De ontwikkeling en realisatie van grotere maatregelen vergt behoorlijk wat tijd. Door de uitgebreide voorbereiding is het niet gelukt om grootschalige maatregelen binnen een jaar te ontwikkelen en te realiseren. Dergelijke civiele werkzaamheden hebben meestal een voorbereidingstijd van een klein jaar. Aangezien de hevigste buien zich meestal in de zomermaanden voordoen is het risico op overlast dus nog steeds aanwezig.

Dat dit geen loze mededeling is bleek op 4 juni toen onze gemeente getroffen werd door hevige regenval met overlast tot gevolg. Hierbij kwamen ook weer enkele knelpunten aan het licht. In de komende tijd gaan we samen met bewoners zoeken naar een oplossing.

Vervolg

In de komende maanden gaan we een 6-tal grotere projecten voorbereiden en realiseren. Dit betreft projecten op de locaties Neerakker, Wersakker, Bisschop van Mierlostraat, Beemstraat, Ori, en de Parallelweg. Als het enigszins mogelijk is zullen we één van de andere projecten ter hand nemen. Daarnaast worden kleinere maatregelen uitgevoerd.

Tenslotte

Vanaf het eerste moment hebben we de bewoners betrokken bij het oplossen van de problematiek. Zij hebben grote inbreng gehad bij het ontwikkelen van ideeën. Hiervoor zijn we ze oprecht dankbaar. De waterambassadeurs per deelgebied houden we uiteraard op de hoogte van de voortgang van het project. Daarnaast zal de voortgang via de gemeentelijke website kenbaar worden gemaakt.