We bereiden op dit moment een zogenaamde structuurvisie voor over de toekomstige invulling van het buitengebied Mierlo-Oost. In de tekening hieronder ziet u de globale gebiedsaanduiding (oranje).

gebiedsaanduiding Mierlo-Oost

Toekomstige invulling van het gebied

Het buitengebied Mierlo-Oost moet in de toekomst de overgang vormen tussen de dorpsbebouwing en het natuurgebied Sang en Goorkens in Mierlo. Het is bedoeld voor natuurherstel, toeristische recreatie en (bijzondere) woonvormen. Om te onderzoeken hoe de structuurvisie eruit moet komen te zien, voerden we een scenarioverkenning uit. Deze zijn aan u voorgelegd tijdens de consulatiefase.

Consultatiefase

Voor de toekomstige invulling van het buitengebied Mierlo-Oost hebben in de maanden juni en juli consultatierondes plaatsgevonden waarbij inwoners konden reageren op de scenario’s. We zijn erg blij dat er veel reacties zijn binnengekomen. Deze reacties zijn verwerkt in een verslag. Deze kunt u hieronder downloaden.

Verslag consultatieronde Mierlo-Oost

Presentatie

Op 28 juni is de scenarioverkenning Mierlo-Oost aan de gemeenteraad gepresenteerd. U kunt deze presentatie via deze link terugzien. Ook kunt u het document Presentatie Scenarioverkenning Raad d.d. 28 juni 2021 inzien.

Proces

De scenario’s als onderdeel van de nota van uitgangspunten van de structuurvisie voor het gebied zijn door college van burgemeester en wethouders besproken en doorgestuurd naar de gemeenteraad. Het verslag van de consultatieronden is ter kennisgeving toegevoegd bij de stukken zodat de raad de reacties van de inwoners meeneemt in de besluitvoering over de uitgangspunten. Op 6 september 2021 bespreekt de raad de stukken in de Commissie Ruimte. Via deze link kunt u de te behandelen stukken en de agenda van de commissie Ruimte raadplegen.

De commissie Ruimte is vanwege de coronamaatregelen niet voor publiek toegankelijk, wel kunt u de vergadering online volgen of eventueel later terugkijken. Daarvoor komt later een link op deze webpagina. En via de website van de raad.

Vervolgfase

Na het besluit van de raad over de uitgangspunten wordt de structuurvisie verder uitgewerkt. De conceptversie van de visie komt eind 2021 ter inzage te liggen en daarop kunt u opnieuw uw zienswijze kenbaar maken. Zodra de raad de structuurvisie definitief heeft vastgesteld starten de voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan. Over de vervolgstappen zullen wij u later informeren.

Vragen

Heeft u nog vragen over Buitengebied Mierlo-Oost, dan stuurt u een mailtje naar: mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.