Buitengebied Mierlo-Oost

Dit is een oud bericht.

We bereiden op dit moment een zogenaamde structuurvisie voor over de toekomstige invulling van het buitengebied Mierlo-Oost. In de tekening hieronder ziet u de globale gebiedsaanduiding (oranje).

gebiedsaanduiding Mierlo-Oost

Functies gebied

De ontwerpstructuurvisie geeft een ontwikkelrichting aan voor de invulling van het gebied. Voor het gebied zijn de volgende functies voorzien: een woonfunctie, een natuurfunctie (met ruimte voor natuurinclusieve extensieve landbouw), een recreatiefunctie in combinatie met natuurinclusieve extensieve landbouw en verschillende ondersteunende functies zoals verkeer, groen en water.

Structuurvisie Mierlo-Oost niet vastgesteld

De gemeenteraad heeft op maandag 7 maart 2022 de structuurvisie Mierlo-Oost niet vastgesteld. Dat betekent dat de ontwikkeling van het overgangsgebied tussen Mierlo en Sang en Goorkens, met bijbehorende woningbouw, niet doorgaat. Het gebied behoudt de huidige (agrarische) bestemming.

Het dossier wordt gesloten en het mailadres, mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl, wordt opgeheven. Mocht u in de toekomst nog vragen hebben over dit dossier dan kunt u die stellen via mailadres gemeente@geldrop-mierlo.nl.

Vaststelling structuurvisie

Tot en met 9 december heeft de ontwerpstructuurvisie Mierlo-Oost ter inzage gelegen. Wij hebben daarop enkele reacties ontvangen. Deze reacties worden opgenomen in de Nota zienswijzen en gewogen en betrokken bij de definitieve vaststelling van de structuurvisie.

Vergadering bijwonen

De Structuurvisie Mierlo-Oost en de reacties daarop worden eerst op 24 januari toegelicht en besproken in de Commissie Ruimte. Eventuele opmerkingen van de commissie worden vervolgens gewogen en betrokken bij de definitieve structuurvisie. De definitieve Structuurvisie Mierlo-Oost en de Nota zienswijzen worden ter vaststelling op 14 februari aan de Commissie Ruimte en op 7 maart aan de Raad voorgelegd.

De betreffende vergaderingen kunt u (digitaal) bijwonen. De vergaderkalender van de raad kunt u raadplegen via onderstaande link. Door te klikken op de vergadering van de betreffende datum krijgt u de agenda te zien en een link waarmee de vergadering gevolgd kan worden.

Commissie Ruimte 14 februari

Raadsvergadering 7 maart

Vervolgfase

Na het besluit van de raad over de uitgangspunten wordt de structuurvisie verder uitgewerkt. De conceptversie van de visie komt eind 2021 ter inzage te liggen en daarop kunt u opnieuw uw zienswijze kenbaar maken. Zodra de raad de structuurvisie definitief heeft vastgesteld starten de voorbereidende werkzaamheden voor het bestemmingsplan. Over de vervolgstappen zullen wij u later informeren.

Inspraak

De ontwerpstructuurvisie ligt zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis. Vanaf vrijdag 29 oktober tot en met donderdag 9 december kunt u het plan inzien in het gemeentehuis aan  De Meent 2 in Geldrop. Van maandag tot en met donderdag kunt u het plan inzien van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. U kunt het plan ook digitaal bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, het plan heeft als kenmerk NL.IMRO.1771.SVMierloOost-OW01.

Binnen de inspraaktermijn kan iedereen een schriftelijke reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo, Postbus 10101, 5600 GA Geldrop. Voor een mondelinge reactie of een toelichting op de concept structuurvisie kunt u een afspraak maken met Suzanne Willems, te bereiken via telefoonnummer (040) 2893 989. Ook kan een reactie digitaal ingediend worden via de website www.geldrop-mierlo.nl, onder het kopje ‘regelen en aanvragen’.

De ontwerpstructuurvisie

Vanaf vrijdag 29 oktober 2021 tot en met 9 december 2021 ligt de ontwerpstructuurvisie Mierlo-Oost gedurende een periode van zes ter inzage. Deze structuurvisie gaat over de invulling van het gebied tussen de Bekelaar en het Sang in Mierlo. In het buitengebied Mierlo-Oost worden mogelijkheden gezien om een aantrekkelijk overgangsgebied te creëren tussen de bebouwde kom en het natuurgebied Sang en Goorkens waarin ruimte is voor natuurherstel en recreatie ondersteund door woningbouw.

Consultatiefase

In juni en juli 2021 hebben we de eerste stap doorlopen, de zogeheten consultatiefase. Grondeigenaren, bewoners en belanghebbenden hebben kennis genomen van de plannen en hebben hun mening kunnen geven over de visie. De opmerkingen die gedurende de consultatiefase zijn gemaakt, zijn betrokken bij het opstellen van de ontwerpstructuurvisie.

 We zijn erg blij dat er veel reacties zijn binnengekomen. Deze reacties zijn verwerkt in een verslag. Deze kunt u hieronder downloaden.

Verslag consultatieronde Mierlo-Oost

Presentatie

Op 28 juni is de scenarioverkenning Mierlo-Oost aan de gemeenteraad gepresenteerd. U kunt deze presentatie via deze link terugzien. Ook kunt u het document Presentatie Scenarioverkenning Raad d.d. 28 juni 2021 inzien.

Vragen

Heeft u nog vragen over Buitengebied Mierlo-Oost, dan stuurt u een mailtje naar: mierlo-oost@geldrop-mierlo.nl. U ontvangt dan zo snel mogelijk een reactie.