De gemeente Geldrop-Mierlo bereidt zich voor op de invoering van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat op 1 januari 2024 in en regelt alles voor de ruimte waarin we wonen, werken en verblijven. Deze wet geldt voor alle inwoners en ondernemers in Nederland. De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat je buiten ziet, hoort en ruikt. Bijvoorbeeld: milieu, bodem, water, wegen, mounumenten, geluid en nieuwbouw.

Met de invoering van de Omgevingswet veranderen er zaken bij de procedures van vergunningen en bestemmingsplannen. Hieronder leest u waar u nu al rekening moet houden en wat er vanaf 1 januari 2024 voor u verandert? 

Omgevingsvergunningen

Een aanvraag omgevingsvergunning die uiterlijk op de dag voor de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) is ingediend, wordt afgehandeld volgens de huidige procedure. Het is daarbij wel van belang dat de aanvraag compleet is, zodat deze ook in behandeling genomen kan worden. Na die datum wordt een aanvraag omgevingsvergunning behandeld volgens de nieuwe procedure onder de Omgevingswet. Het kan gaan om bijvoorbeeld een vergunning voor een verbouwing, een dakkapel of de bouw van een woning.

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan moet op de dag dat de Omgevingswet in gaat als ontwerp ter visie liggen om nog onder de huidige procedure afgehandeld te kunnen worden. Voor het als ontwerp ter visie leggen van een bestemmingsplan is een langere voorbereiding nodig. Gemiddeld is dit een half jaar.

Dit betekent dat aanvragen voor een bestemmingsplanherziening tot uiterlijk 1 juli 2023 ingediend had kunnen worden. Ook hierbij is van belang dat de aanvraag compleet is. Deze plannen kunnen nog afgehandeld worden volgens de huidige procedure. Voor aanvragen die na 1 juli 2023 binnen komen, is dat in principe niet meer mogelijk.

Werkwijze half jaar voor invoering van de Omgevingswet

In het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet kan er in principe dus geen aanvraag voor een bestemmingsplanwijziging ingediend worden. Dit wil niet zeggen dat er in deze periode niets mogelijk is. Een initiatiefnemer kan een aanvraag omgevingsvergunning voor een buitenplanse afwijking indienen. Dit kan tot op de dag voor de invoering van de Omgevingswet. Het plan moet dan wel concreter ingevuld zijn dan bij een bestemmingsplanwijziging.

Daarnaast kan een initiatiefnemer zijn plan alvast voorbereiden en uitwerken op basis van de nieuwe standaarden onder de Omgevingswet. Het gaat dan om een omgevingsplan in plaats van een bestemmingsplan. Als de voorbereidingen zijn doorlopen, kan het plan direct bij invoering van de Omgevingswet ingediend worden en in behandeling worden genomen.

Geen juridische gronden voor weigering

De gemeente heeft juridisch geen gronden om een bestemmingsplanwijziging te weigeren in het half jaar voor de invoering van de Omgevingswet. Omdat het ontwerp waarschijnlijk niet voor de invoeringsdatum ter visie gelegd kan worden, moet de initiatiefnemer het plan dan omvormen naar de nieuwe standaard van een omgevingsplan. Dit zorgt voor meer werk en kosten voor een initiatiefnemer en een langere doorlooptijd.

Advies: neem contact met ons op

Bent u een initiatiefnemer en wilt u de komende periode met een initiatief starten? Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 040 289 38 93. Samen met u bekijken we wat de beste optie is.

Meer informatie

Heeft u vragen over de nieuwe Omgevingswet? Stuur ons dan een e-mail naar gemeente@geldrop-mierlo.nl

Waar moet u rekening mee houden na invoering van de Omgevingswet (vanaf 1 januari 2024)?

 

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

 • U krijgt bijvoorbeeld met de Omgevingswet te maken als u iets wilt bouwen of verbouwen aan uw  huis of uw tuin. U bent dan initiatiefnemer en moet dan uitzoeken of u een vergunning nodig hebt. Dat kan in het nieuwe digitale Omgevingsloket.
 • Als er iets in uw omgeving gaat veranderen, omdat iemand anders iets wil bouwen of verbouwen, kunt u belanghebbende zijn. In de Omgevingswet staat wat de mogelijkheden zijn om uw mening over die plannen te geven (participatie).

Als u al toestemming (een vergunning) hebt om iets te doen, dan raakt u deze niet kwijt door invoering van de Omgevingswet.

Wat houdt het nieuwe digitale Omgevingsloket in?

Het Omgevingsloket is een digitaal loket. Vanaf 1 januari 2024 kunt u in het Omgevingsloket:

 • zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is
 • zien of u een melding moet doen
 • direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen
 • op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er gelden
 • zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden
 • een overleg met de gemeente aanvragen
 • bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie hebt toegepast en wat het resultaat was
 • in een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u hebt gedaan

Hoe kan ik meepraten en -meedenken?

De Omgevingswet zorgt er ook voor dat u in veel gevallen kunt meepraten over plannen die in uw buurt worden ontwikkeld. Dat noemen we participatie. Het kan gaan om plannen van initiatiefnemers, bijvoorbeeld uw buren, van ontwikkelaars of plannen van de overheid (gemeente, waterschap, provincie of Rijk). Meepraten kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken.

Een initiatiefnemer, dat is diegene met een plan of idee, wordt aangemoedigd om aan participatie te doen. Maar participatie is niet altijd verplicht. In Geldrop-Mierlo geldt dat het verplicht is als het aan deze twee voorwaarden voldoet:

 • Het is een bouwplan waarvoor het omgevingsplan gewijzigd moet worden
 • Het gaat om het bouwen en/of activiteiten die leiden tot het wijziging van het gebruik.

Informatie en tips over het betrekken van de omgeving vindt u op de pagina Participatie bij bouwplannen en initiatieven. Voor de gemeente geldt dat participatie verplicht voor onder meer het opstellen van de omgevingsvisie en het omgevingsplan.

 

Wat verandert er ten opzichte van vroeger?

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de leefomgeving meer in samenhang wordt ingevuld. Dat betekent dat bij het maken van plannen ook thema’s worden betrokken zoals: energie, duurzaamheid, sociale en maatschappelijke uitdagingen. De bedoeling is dat hiermee de kwaliteit van de leefomgeving verbetert en dat betere besluiten worden genomen over de invulling van de buitenruimte. Daar hebben alle inwoners en ondernemers profijt van.

Een ander verschil is dat gemeenten in hun omgevingsplannen niet alles meer tot in detail vast hoeven te leggen, zoals dat eerder in bestemmingsplannen wel werd gedaan. Door plannen globaler te beschrijven, ontstaat meer ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in veel gevallen wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie).